Ordinea de zi

Minuta ședinței 04.09.2023

Proces verbal ședință 04.09.2023

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, pentru anul școlar 2023 - 2024, la nivelul Municipiului Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții a Spitalului Municipal de Urgență Pașcani pentru anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al Municipiului Pașcani pentru anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Pașcani a proiectelor finanțate pentru susținerea unor activități nonprofit de interes local, sesiunea - 2023 - inițiator RĂȚOI CRISTIAN, Viceprimarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării sprijinului financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, din bugetul local al Municipiului Pașcani, pentru anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico - economice - Proiect tehnic și Detalii de execuție și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Amenajare sensuri giratorii, provizorii cu elemente din plastic (balize) pe strada Moldovei pentru intersecție str. Crinilor cu str. Moldovei și str. Dragoș Vodă” - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acceptarea de către UAT Municipiul Pașcani a donației imobilului, proprietatea numiților Costea Monica și Ilade Felix, reprezentând terem în suprafață de 248 mp, situat în Municipiul Pașcani, județul Iași, str. Frunzelor, nr. 2, tarlaua 2, parcelele 93/1 și 93/2, identificat prin numărul cadastral 69637, în vederea extinderii cimitirului Gîștești - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea dezlipirii terenului proprietate publică a Municipiului Pașcani și concesionat societății „PALA S.R.L.”, în suprafață de 780 mp, situat în Municipiul Pașcani, strada Calea Romanului, nr. 1, județul Iași, având numărul cadastral 66484, în două loturi de teren, Lot I, în suprafață de 609 mp, respectiv Lot II, în suprafață totală de 171 mp și diminuarea contractului de concesiune aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 16 din data de 31.01.2007, în vederea construirii sensului giratoriu situat la intersecția străzilor Grădiniței cu strada Calea Romanului și Aleea Calea Iașului - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz către S.C. Delgaz Grid S.A. a terenului, proprietatea publică a Municipiului Pașcani, situat pe str. Ștefan cel Mare număr 125A, în suprafață de 42,638mp, având numărul de inventar 678 și valoarea de inventar de 4.194,215 lei, parte din numărul cadastral 69664 și terenul situat pe str. Crinilor nr. 92, în suprafață de 2,82 mp, având numărul de inventar 792 și valoarea de inventar de 277,398 lei, parte din numărul cadastral 64885, în vederea executării lucrărilor de montare a stâlpilor liniei electrice aeriene, a postului de transformare și a punctului de aprindere al iluminatului și acordarea cu titlu gratuit a dreptului de servitute pentru terenurile, proprietate publică a Municipiului Pașcani, în suprafață de 1.185 mp, situat pe strada Fundac Ștefan cel Mare, parte din numărul cadastral 66138 și pe strada Ștefan cel Mare, numărul cadastral 69727 și numărul cadastral 69702, în vederea executării lucrărilor de montare a liniilor electrice subterane, lucrări efectuate în cadrul proiectului „Modernizare PTA 15 Pașcani, jud. Iași” - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

Close Search Window