La data de 5 iunie 1995, în conformitate cu prevederile Legii nr. 11 din 18 ianuarie 1995, privind declararea ca municipii a unor oraşe, oraşul Paşcani devine cel de-a doilea municipiu al judeţului Iaşi.

 

Potrivit Anexei II, pct.4.3 din Legea nr.351/2001 – privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, municipiul Paşcani este unitate administrativ teritorială de rangul II.

 

Prin funcţiile şi rolul dobândit în teritoriu, municipiul Paşcani reprezintă un sistem judeţean de sprijin, fiind centrul urban, pol de echilibru în dezvoltarea zonelor din partea de vest a judeţului.

 

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală sunt reprezentate de Consiliul Local, ca autoritate deliberativă şi de Primar, ca autoritate executivă, acestea rezolvând treburile publice în condiţiile legii.

 

Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale şi reprezintă municipiul Paşcani în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie.

 

Primarul îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege sau încredinţate de Consiliul Local.

 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, primarul este ajutat de viceprimar, secretar şi de aparatul de specialitate al primarului.

 

Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria municipiului Paşcani, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. Sediul Primăriei municipiului Paşcani este în strada Ştefan cel Mare, nr. 16.

 

Viceprimarul Municipiului Paşcani este ales de către Consiliul Local din rândul membrilor săi, pe o durată egală cu cea a mandatului Consiliului. El este subordonat Primarului, este înlocuitorul de drept al acestuia şi primul colaborator pentru realizarea obiectivelor şi sarcinilor administraţiei publice locale.

 

Atribuţiile viceprimarului sunt cele delegate de către Primar, în condiţiile legii.

 

Secretarul Municipiului Paşcani este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative.

 

Secretarul unităţii administrativ-teritoriale se bucură de stabilitate în funcţie şi nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie.

 

Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi regimul disciplinar ale secretarului unităţii administrativ-teritoriale se fac în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici.

 

Secretarul verifică şi asigură respectarea legalităţii de către organele administraţiei publice locale, îndeplinind atribuţiile prevăzute de art.117 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificări şi completări, alte atribuţii prevăzute de legi sau de alte acte normative, sau încredinţate de către Consiliul Local ori de Primar.

 

Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Paşcani este constituit din componente funcţionale structurate în direcţii, servicii şi compartimente, a căror conducere este asigurată de către primar, viceprimar şi secretarul municipiului, potrivit organigramei aprobate de consiliul local.

 

Primăria municipiului Paşcani coordonează direct activitatea a 11 servicii publice de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Paşcani, fără personalitate juridică: Serviciul Întreţinere şi reparaţie Străzi, Serviciul Administraţia Pieţelor, Biblioteca municipală Paşcani, Muzeul municipal Paşcani, Protecţia Plantelor,  Activitatea asistenţă personală, Serviciul Poliţie Comunitară, Serviciul Public Comunitar de Evidenţa a Persoanei, Creşa Nr.1 Paşcani, Cantina de Ajutor Social Paşcani, Echipajul de prim-ajutor / descarcerare SMURD.

Close Search Window