Ordinea de zi

Minuta sedinta 30.03.2023

Proces verbal ședință

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului local de venituri și cheltuieli și  Programul obiectivelor de investiții, finanțate din bugetul local și alte surse de finanțare, ale Municipiului Pașcani pentru anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții ale Spitalului Municipal de Urgență Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursaF) al instituțiilor, pe anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor și penalitățior de întârziere prevăzute în graficul de eșalonare, datorate bugetului local de beneficiarii înlesnirilor sub forma eșalonării la plata obligațiilor restante rezultate din contractele de concesiune, de închiriere și de utilizare temporară a terenului, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 129/30.05.2022 cu privire la aprobarea procedurii pentru acordarea înlesnirilor sub forma eșalonării la plata obligațiilor restante rezultate din contractele de concesiune, de închiriere și de utilizare temporară a terenului datorate bugetului local de către persoanele fizice și a modelului Convenției pentru stabilirea graficului de eșalonare - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii  pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Pașcani și instituțiile și  serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi  a statului de funcţii  ale  S.C. CLP ECOSERV S.R.L. Paşcani pentru anul 2023 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. CLP ECOSERV S.R.L. Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului local de combatere a vectorilor în anul 2023 în Municipiul Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii Servciului de Transport public local de persoane în municipiul Paşcani prin atribuire directă, nr. 15888/16.09.2020 încheiat între Municipiulul Pașcani şi S.C. CLP ECOSERV S.R.L aprobat prin HCL 54 din 31.03.2020 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 162 din 06.10.2008 privind stabilirea amplasamentului pentru construcție locuințe ANL pe teren proprietate publică a municipiului Pașcani  cu modificările și completările ulterioare - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea listei solicitanţilor care au acces la locuinţe și a listei de priorități în vederea soluționării cererilor pentru repartizarea  locuințelor construite de Agenția Națională pentru  Locuințe în municipiul Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile din proprietatea privată a municipiului Pașcani ce urmează a fi atribuite, la cerere, tinerilor pentru construirea de locuințe proprietate personală, în condițiile Legii 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încetării prin reziliere a contractului de concesiune înregistrat la Primăria municipiului Pașcani cu nr. 14379 din 09.09.2003, concesionar domnul Bilec Gheorghe Bogdan, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local Pașcani nr. 62 din 20.06.2003 - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a contractului de concesiune nr. 141 din 20.05.2013, concesionar S.C. SCAN EXPERT S.R.L. - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a terenului disponibil în suprafață de 29,11 mp, aflat la poziția numărul 28 în planul de amplasament și delimitare al Pieței Deal, str. Eugen Stamate, nr. 6 – 8, având destinația de desfacere mărfuri nealimentare şi valoarea de inventar de 3.426,25 lei, proprietate publică a Municipiului Paşcani, județul Iaşi - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Pașcani și ASOCIAȚIA TERITORIALĂ A SURZILOR IAȘI - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Municipiul Pașcani și Clubul Sportiv LONG HO Pașcani - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 29 din data de 20.02.2020 privind aprobarea documentaţiei de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management la Casa Municipală de Cultură “Mihail Sadoveanu” Paşcani - inițiator PINTILIE MARIUS NICOLAE, Primarul Municipiului Pașcani (Dezbatere)

Close Search Window