DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DINTRE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ (a se vedea mai jos);
 2. declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit.a);
 3. declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă, faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. a) si b); pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;
 4. documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

 

ACTE ÎNCHEIATE ÎN CONDIŢIILE DE VALIDITATE PREVĂZUTE DE LEGISLAŢIA ROMÂNĂ ÎN VIGOARE, PRIVIND TITLUL LOCATIV:

 • contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă;
 • contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă;
 • contractul de vânzare-cumparare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauza de abitaţie, uz sau uzufruct viager,
 • contractul de schimb de locuinţe;
 • contractul de construire a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
 • contractul (convenţia) de partaj voluntar;
 • contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră;
 • certificatul de moştenitor;
 • hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind: - partajul unui imobil tip locuinţă; - atribuirea dreptului de proprietate a unui imobil cu destinaţie de locuinţă; - retrocedarea unui imobil; - constatarea uzucapiunii imobiliare;
 • hotărârile/ordonanţele de adjudecare a unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
 • contracte de închiriere (locaţiune) care au ca obiect un imobil tip locuinţă: - din fondul locativ de stat; - proprietate personală (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice sau la notar); - proprietate a unei persoane juridice;
 • contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă, încheiat la notar;
 • extras de carte funciară, actualizat (să nu fie mai vechi de 30 zile);
 • titluri de proprietate înscrise în Registrul de Inscripţiuni şi Transcripţiuni Imobiliare;
 • autorizaţia de construcţie a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
 • adeverinţă eliberată de primărie (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte ca solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol (atât pentru mediul rural, cât şi cel urban).

 

INFORMAŢII UTILE

 • Toate documentele se prezintă în original si fotocopie; - Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta actul de proprietate (fotocopie şi original), va completa şi semna pe verso-ul cererii pentru eliberarea actului de identitate, în faţa lucrătorului de la ghişeu;
 • Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie - pentru mediul rural, sau la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate;
 • În procura dată de proprietarul unui imobil trebuie să se specifice, fără drept de echivoc, acceptarea de către proprietar a stabilirii domiciliului unei anumite persoane în locuinţa care este proprietatea sa. În această situaţie trebuie prezentat şi actul de spaţiu în original şi fotocopie;
 • Procura generală de administrare a unui imobil nu dă dreptul administratorului să-şi stabilească domiciliul în imobilul respectiv sau să-şi dea acordul pentru stabilirea domiciliului unor terţe persoane;
 • Dacă dovada adresei de domiciliu / de reşedinţă se face cu contractul de închiriere încheiat în condiţii de validitate (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice sau la notar), nu se mai solicită declaraţia proprietarului spaţiului de locuit;
 • Dacă dovada adresei de domiciliu / de reşedinţă se face cu contractul de închiriere din fondul locativ de stat solicitantul trebuie să figureze la rubrica „Titularul contractului de închiriere” sau „Persoane care locuiesc împreună cu titularul contractului de închiriere”;
 • Dovada adresei de domiciliu nu se poate face cu un precontract de vânzare-cumpărare, care este doar o promisiune şi nu o transmitere a dreptului de proprietate;
 • Schimbarea domiciliului unei persoane, într-un imobil închiriat unei alte persoane nu se realizează pe baza declaraţiei chiriaşului, ci a proprietarului;
 • În situaţia în care proprietarul spaţiului de locuit este o persoană juridică, pe lângă actul de proprietate al imobilului mai trebuie prezentate: statutul societăţii şi acordul reprezentantului legal privind stabilirea domiciliului;
 • În cazul în care sunt neconcordanţe între adresa înscrisă în acte şi adresa reală este necesar a se prezenta un „Certificat de nomenclatură stradală” eliberat de către Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei;
 • Dacă nudul proprietar solicită eliberarea actului de identitate, în acest caz este necesară declaraţia uzufructuarului/habitantului; ca dovadă a adresei de domiciliu; - În cazul în care uzufructuarul/habitantul unui imobil solicită eliberarea unui act de identitate, nu este necesară declaraţia nudului proprietar.
 • Pentru persoanele din Pașcani care dețin contract de vânzare-cumpărare pentru apartamente ANL dar nu au achitat integral prețul este necesar acordul Primăriei Pașcani pentru stabilirea domiciliului la adresa respectivă.
Close Search Window