ACTE NECESARE
DOBÂNDIREA CETĂȚENIEI ROMÂNE


Actele se prezintă în original - nu se acceptă copii legalizate.

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate:
  • se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 1 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso;
  • se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu;
 • Certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate (original);
 • Certificatul de naştere (original);
 • Permisul de şedere sau cartea de rezidenţă în România (original);
 • Un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: actul de identitate /sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine, etc;
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu;
  • Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (original);
  • Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie - pentru mediul rural.
 • Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se poate achita pe www.ghiseul.ro (dovada poate fi direcționată pe adresa de email evp@primariapascani.ro), poșta română sau la Serviciul taxe și impozite din cadrul Primăriei Pașcani.

După caz:

 • Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (original)
 • Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ (original)
 • Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (original)
 • Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (original)
 • Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil al titularului, pronunţate în străinătate şi investite cu formula executorie, se prezintă copii traduse si legalizate.

Solicitanţii a caror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.

În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate in România, împreună cu copiii minori, este necesar consiţământul celuilalt părinte, dat in formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătoreşti prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul in România, situaţie în care se depune copie a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, irevocabilă, investită cu formulă executorie.

La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda legitimaţia eliberată de Oficiul român pentru Imigrări, iar în situaţia în care nu mai deţine acest document va da o declaraţie în acest sens.

 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window