20898/04.10.2016


PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

  În temeiul art. 250 alin.(4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, ANUNŢĂM SCOATEREA LA VÂNZARE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ în ziua de 20 octombrie 2016, ora 10:00, la sediul Primăriei municipiului Paşcani, str. Ştefan cel Mare, nr. 16, et. 1, sala 18, judeţul laşi, cod poştal 705200, a următoarelor bunuri proprietate a debitorului SC AGIFOR SRL - CUI 5318183, cu sediul în Paşcani, str. Gării, nr. 36 : 1.
clădire în suprafaţă desfasurata de 287,07 mp. compusă din spaţiu comercial parter+etaj, cu acces la etaj pe scara exterioara, construită din beton armat, cu acoperiş tip şarpanta, instalatii necesare funcţionarii ca spaţiu comercial; situată în localitatea Paşcani, str. Gării, nr. 34, construita in regie proprie in baza AC 292/06.12.1994/ AC 259/22.10.1996/ AC 78/04.09.2003; înscrisă în CF nr. 62883, nr. cad. 384-C1; Preţul de evaluare/de pornire al licitaţiei este 496.500 lei. Raport de evaluare din data de 02.08.26l6. Sechestrul a fost aplicat în baza Procesului-verbal de sechestru nr. 6312/ 07.02.2013 în dosarul de executare nr. 376/ 11.10.2012. Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele: - nu este cazul. Pentru bunul imobil prevăzut mai sus au comunicat titluri executorii următorii creditori :
Birou Eexecutor Judecătoresc PLUMBU SERGIU SEBASTIAN - sentinta civila nr. 1824/ 11.06.2013 definitiva. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte în cazul vânzării prin licitaţie, până la data de
19 octombrie 2016, ora 14:00, următoarele documente :
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăpi taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanpe în cotă de 10% din preţul de pornire a licitaţiei;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport. urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare la locul fixat în acest scop. împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9, alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul organului fiscal local - persoana de contact: inspector Costan Costel, membru în comisia de licitaţie. Data afisarii:
05.10.2016

Sef serviciu,


BUTNARIU GEORGIANA


Descarca document 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window