PRECIZĂRI

privind completarea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece noiembrie 2023 – martie 2024

 

                       1. CONDIŢII DE ACORDARE

Au dreptul de a solicita ajutor pentru încălzirea locuinţei numai persoanele singure sau familiile care:

 • locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
 • realizează venituri de până la 1386 lei pe membru de familie în cazul familiilor şi de până la 2.053 lei în cazul persoanei singure;
 • nu deţin unul din bunurile prevăzute în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei,  afişată și la sediul Primăriei mun. Pașcani;
 • au calitatea de titulari de ajutor, calitate ce se regăseşte în următoarele situaţii :
  • proprietarul locuinţei;
  • succesorul de drept al proprietarului locuinţei;
  • persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumparare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie;
  • titular de contract de închiriere, comodat, concesiune;
  • alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere;
  • reprezentant legal al persoanei singure care nu are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie, etc).

Persoanele aflate în alte situaţii nu pot depune cerere pentru acest tip de ajutor.

                        2. ALTE PRECIZĂRI      

 • persoană singură = persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care locuieşte şi se gospodăreşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată stabilită de instanţa de tutelă;
 • familie = soţul, soţia, precum şi alte persoane indiferent dacă între aceste există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă şi/sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;

 Important !

 • prima pagină se completează doar de persoana care solicită ajutor de încălzire, indiferent dacă solicită ajutor pentru sine ca persoană singură sau pentru familia cu care locuieşte, sau ca reprezentant legal al altei persoane îndreptăţite (care nu are capacitate de exerciţiu);
 • în situaţia în care ajutorul este solicitat pentru sine ca persoană singură sau pentru familia cu care locuieşte, va completa cu datele personale pagina 1 şi le va repeta şi pe pagina 2;
 • în situaţia în care ajutorul este solicitat pentru altă familie/persoana singură care nu are capacitate de exerciţiu (persoană îndreptăţită), va completa pagina 1 cu datele personale şi de la pagina 3 la pagina 13 cu datele familiei/persoanei îndreptăţite.
 • la cerere vor fi anexate obligatoriu:
  • copii după actele de identitate ale tuturor membrilor de familie;
  • copie după documente care atestă calitatea de titular de ajutor de încălzire (act de proprietate, contract de închiriere, împuternicire legală etc.);
  • copii după certif. de înmatriculare ale autoturismelor/motocicletelor deţinute (unde este cazul);
  • acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii (adev. salariu cu menţiunea DA/NU bonuri de masă şi cuantumul acestora, cupoane pensie, cupoane şomaj, cupoane indemnizaţie pt. persoane cu handicap, documente privind sume provenite din arendă și/sau APIA, depozite bancare cu extras de cont de la bancă, venituri realizate din jocurile de noroc, etc.).
 • la stabilirea dreptului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se iau în calcul toate veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii, cu excepţia:
 1. ajutorului social acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
 2. alocaţiei de stat;
 3. alocaţiei pentru susţinerea familiei acordată potrivit Legii nr.277/2010;

d) bugetului personal complementar şi a prestaţiilor sociale prevăzute la art.58 alin. (4) lit. B și respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

e) burselor şcolare şi drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) şi art. 85 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;

 1. stimulentului educaţional (tichet de grădiniţă) acordat în baza prevederilor Legii nr. 248/2015;
 2. sprijinului financiar acordat elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu”;
 3. veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în   

  condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional  

  desfăşurate de zilieri;

        i) sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau din bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale(ajutor de urgență).

ATENŢIE !

 • declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal;
 • titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice Primarului, prin depunerea unei noi cereri-declaraţii pe propria răspundere(Anexa 1a)(cererea mica cu 4 pagini), orice modificare intervenită în componenţa familiei, a bunurilor deţinute şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării;
 • nu se vor completa cereri pentru apartamentele nelocuite dar pentru care asociaţia a stabilit cheltuieli de întreţinere pentru o persoană;
  • nu se vor primi cereri de la persoanele care nu au calitatea de titular de ajutor pentru încălzirea locuinţei, calitate regăsită în una din situaţiile de mai sus (proprietar, titular de contract de închiriere, împuternicit legal, etc);
  • nu se vor primi cereri de la persoanele care nu au anexat toate documentele solicitate;
  • nu se vor primi cereri de la persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani (fac excepţie persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani şi au capacitate de exerciţiu anticipată stabilită de instanţa de tutelă).

Precizăm că datele declarate de solicitanţi în cererile de acordare vor fi verificate și comparate cu cele din bazele de date ale administraţiei publice locale şi/sau centrale (ANAF, AJOFM, Casa de Pensii, DGASPC din Iași precum și de la Registrul Agricol, Serviciul Taxe și Impozite Locale din cadrul Primăriei Mun Pașcani etc.) pentru a identifica situaţiile în care persoane incompatibile conform legii, solicită nejustificat aceste ajutoare.

Rugăm cetăţenii să dea dovadă de seriozitate maximă la completarea cererii, la declararea tuturor veniturilor realizate şi a bunurilor deţinute, pentru evitarea unor neplăceri ulterioare (imputări sume, amenzi, sesizarea organelor de cercetare penală) cu ocazia verificărilor ce vor fi efectuate periodic, în conformitate cu prevederile legale.

 

Model cerere 1

Model cerere 2

Acte necesare

Bunuri care exclud

Cuantumuri

 

Close Search Window