20897/04.10.2016


PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

  In temeiul art. 250 alin.(4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
ANUNŢĂM SCOATEREA LA VÂNZARE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ în ziua de 20 octombrie 2016, ora 10:00, la sediul Primăriei municipiului Paşcani, str. Ştefan cel Mare, nr. 16, et. 1, sala 18, judeţul laşi, cod poştal 705200, a următoarelor bunuri proprietate a debitorului SC LEGUME SA - CUI 5186355, cu sediul în Paşcani, str. Avram lancu, nr. 130A : 1.
clădire în suprafaţă de 46 mp. compusă din spaţiu comercial=24.46 mp, hol=5.37 mp, hol=10.35, wc=1.12 mp, baie=2.31 mp, vitrină= 0.56 mp, vitrină= 1.35 mp., construită din beton armat, cu plafon din beton armat, cu geam termopan, tâmplărie pvc, situată în localitatea Paşcani, str. Moldovei, nr. 2, bloc Moldova, sc. B, parter, deţinută în baza Protocolului de predare-primire de la SC LEGUME-FRUCTE SA incheiat la data de 16.02.1994 in baza inventarului mijloacelor fixe din 31 12.1993, înscrisă în CFv nr. 6313, nr. cad. 94-C1-U217; Preţul de evaluare/de pornire al licitaţiei este 107.000 lei. Raport de evaluare din data de 02.08.26l6. Sechestrul a fost aplicat în baza Procesului-verbal de sechestru nr. 34822/10.11.2010 în dosarul de executare nr. 966/10.11.2010. Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele:
ipotecă în favoarea CEC BANK SA, conform contractului de ipoteca nr. 2190/16.04.2009. Pentru bunul imobil prevăzut mai sus au comunicat titluri executorii următorii creditori - nu este cazul. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte în cazul vânzării prin licitaţie, până la data de
19 octombrie 2016, ora 14:00, următoarele documente :
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plătii taxei de participare sau a constituirii garanpei sub forma scrisorii de garanpe în cotă de 10% din preţul de pornire a licitaţiei;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d)pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport. urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare la locul fixat în acest scop. împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9, alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul organului fiscal local - persoana de contact: inspector Costan Costel, membru în comisia de licitaţie. Data afisarii:
05.10.2016  

Sef serviciu,


BUTNARIU GEORGIANA


Descarca document 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window