ANUNȚ

  Municipiul Paşcani, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, cod  705200, telefon 0232/762300, int. 129, fax 0232/766259, cod de înregistrare fiscală 4541360, organizează în data de 05.09.2016, ora 12.00, licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani a terenurilor disponibile – pozițiile 13 și 91, situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 și pozițiile 28 și 62, situate în Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași, prezentate mai jos:  
 1. Terenurile disponibile – pozițiile 13, 91, situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 și pozițiile 28 și 62, situate în Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8, prezentate în Anexa nr. 3 la HCL nr. 32/08.02.2016 și Anexa nr. 3 la HCL nr. 20/29.01.2016.   Documentația de închiriere (Caietul de sarcini și Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare) poate fi achiziționată de la sediul Municipiului Paşcani, str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, Compartimentul Patrimoniu și contracte - Camera 31. Perioada de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este 09.08.2016 – 29.08.2016, ora 12.00. Preţul de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este de 100 lei şi poate fi achitat prin virament în contul: RO52TREZ40721E300530XXXXX, deschis la Trezoreria Paşcani. Cuantumul garanției de participare la licitație este de 10% din preţul minim de începere a licitaţiei pentru terenurilor disponibile – pozițiile 13 și 91, situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 și pozițiile 28 și 62, situate în Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași. Garanția de participare la licitație poate fi achitată prin virament în contul: RO52TREZ40721E300530XXXXX, deschis la Trezoreria Pașcani. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 26.08.2016, ora 16.00. Data limită de depunere a documentelor de calificare (documentele obligatorii necesare participării la licitație) este 29.08.2016, ora 16.00. Acestea se depun la sediul Municipiului Pașcani situat în str. Stefan cel Mare, nr.16, județul Iași – Registratură. Prețul minim de începere al licitației pentru terenurile disponibile – pozițiile 13 și 91, situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 și pozițiile 28 și 62, situate în Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași este prezentat detaliat în Caietul de sarcini. Fiecare participant la licitație depune o singură cerere însoțită de documentele necesare și obligatorii participării la licitație, pentru bunul care face obiectul acesteia. Licitația publică cu strigare se va desfășura la sediul Municipiului Pașcani, în data de 05.09.2016, ora 12.00, la Camera 44 – Sala seminarii. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Iaşi, Secţia Contencios Administrativ, str. Anastasie Panu, nr. 25, judeţul  Iaşi, telefon  0232/260600. Data transmiterii anunțului de licitație către mass media, în vederea publicării, este 05.08.2016.  

PRIMARUL MUNICIPIULUI,                              SECRETARUL MUNICIPIULUI,


Ing. DUMITRU PANTAZI                                      Cons. Juridic IRINA JITARU


Citeste anunt 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window