ANUNȚ


 
Municipiul Paşcani, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, cod  705200, telefon 0232/762300, int. 129, fax 0232/766259, cod de înregistrare fiscală 4541360, organizează în data de 03.10.2016, ora 12.00, licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani a imobilului proprietate publică a Municipiului Pașcani, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Paşcani, prezentat mai jos:
 
 1. Terenul disponibil, situat în Municipiul Paşcani, str. Moldovei, nr. 11, identificat în T 19, P 567/1 – CC prezentat în Anexa nr. 2 la HCL nr. 137/31.08.2016.
 
Documentația de închiriere (Caietul de sarcini și Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare) poate fi achiziționată de la sediul Municipiului Paşcani, str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, Compartimentul Patrimoniu și Contracte - Camera 31.
Perioada de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este 15.09.2016 – 23.09.2016, ora 16.00.
Preţul de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este de 100 lei şi poate fi achitat prin virament în contul: RO52TREZ40721E300530XXXXX, deschis la Trezoreria Paşcani.
Cuantumul garanției de participare la licitație este de 10% din preţul minim de începere a licitaţiei. Garanția de participare la licitație poate fi achitată prin virament în contul: RO52TREZ40721E300530XXXXX, deschis la Trezoreria Pașcani.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 27.09.2016, ora 16.00.
Data limită de depunere a documentelor de calificare (documentele obligatorii necesare participării la licitație) este 28.09.2016, ora 16.00. Acestea se depun la sediul Municipiului Pașcani situat în str. Stefan cel Mare, nr. 16, județul Iași – Registratură.
Prețul minim de începere al licitației este prezentat detaliat în Caietul de sarcini.
Fiecare participant la licitație depune o singură cerere însoțită de documentele necesare și obligatorii participării la licitație, pentru bunul care face obiectul acesteia.
Licitația publică cu strigare se va desfășura la sediul Municipiului Pașcani, în data de 03.10.2016, ora 12.00, la Camera 44 – Sala seminarii.
Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Iaşi, Secţia Contencios Administrativ, str. Anastasie Panu, nr. 25, judeţul  Iaşi, telefon  0232/260600.
Data transmiterii anunțului de licitație către mass media, în vederea publicării, este 13.09.2016.
Close Search Window