ANUNȚ

  Municipiul Paşcani, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, cod 705200, telefon 0232/762300, int. 129, fax 0232/766259, cod de înregistrare fiscală 4541360, organizează în data de 25.04.2016, ora 12.00, licitaţie publică cu strigare, având ca obiect închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani a terenurilor disponibile, situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 și în Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași, prezentate mai jos:  
   1. Terenurile disponibile situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 și în Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8, prezentate în Anexa nr. 3 la HCL nr. 20/29.01.2016.   Documentația de închiriere (Caietul de sarcini și Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare) poate fi achiziționată de la sediul Municipiului Paşcani, str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, Compartimentul Patrimoniu și contracte - Camera 31. Perioada de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este 29.03.2016 – 19.04.2016, ora 16.00. Preţul de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este de 100 lei şi poate fi achitat prin virament în contul: RO52TREZ40721E300530XXXXX, deschis la Trezoreria Paşcani. Cuantumul garanției de participare la licitație este de 10% din preţul minim de începere a licitaţiei pentru terenurile disponibile situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 și în Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8. Garanția de participare la licitație poate fi achitată prin virament în contul: RO52TREZ40721E300530XXXXX, deschis la Trezoreria Pașcani. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 18.04.2016, ora 16.00. Data limită de depunere a documentelor de calificare (documentele obligatorii necesare participării la licitație) este 20.04.2016, ora 12.00. Acestea se depun la sediul Municipiului Pașcani situat în str. Stefan cel Mare, nr.16, județul Iași – Registratură. Prețul minim de începere al licitației pentru terenurile disponibile situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 și în Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8 este prezentat detaliat în Caietul de sarcini. Fiecare participant la licitație depune o singură cerere însoțită de documentele necesare și obligatorii participării la licitație, pentru bunul care face obiectul acesteia. Licitația publică cu strigare se va desfășura la sediul Municipiului Pașcani, în data de 25.04.2016, ora 12.00, la Camera 44 – Sala seminarii. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Iaşi, Secţia Contencios Administrativ, str. Anastasie Panu, nr. 25, judeţul Iaşi, telefon 0232/260600. Data transmiterii anunțului de licitație către mass media, în vederea publicării, este 25.03.2016.  
Citeste anunt

 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window