A N U N Ţ


 
Municipiul Paşcani, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, nr.16, judeţul Iaşi, cod 705200, telefon 0232/762300, int. 129, fax 0232/766259, cod de înregistrare fiscală 4541360 organizează în data de 26.04.2016, ora 10,00 licitaţie publică, având ca obiect „ Închirierea prin licitaţie publică cu strigare a terenurilor Lot. 1 în suprafaţă de 111 mp şi Lot. 2 în suprafaţă de 111 mp, proprietate publică a municipiul Paşcani, situate în incinta Strandului Municipal Paşcani, strada Stadionului, în vederea amenajării unor terase”.
           Documentaţia de atribuire (Caietul de sarcini şi Regulamentul de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice cu strigare) privind închirierea terenurilor care constitue obiectul prezentei licitaţii, poate fi achizitionată de la sediul Municipiului Paşcani, str. Ştefan cel Mare, nr.16, Compartimentul Patrimoniu şi Contracte, camera 31.
Perioada de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este 06.04.2016 - 20.04.2016, ora 16:00.
Preţul de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este în cuantum de 50 lei şi poate fi achitat prin ordin de plată în contul proprietarului: RO26TREZ40721360250XXXXX - deschis la Trezoreria Paşcani, sau în numerar la casieria Serviciului Taxe şi Impozite Locale din cadrul Primăriei municipiului Paşcani.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 18.04.2016 ora 16:00.
Data limita de depunere a documentelor de calificare (documentelor obligatorii necesare participarii la licitatie) este 21.04.2016, ora 16:00, la sediul Municipiului Paşcani din str. Ştefan cel Mare, nr.16, jud. Iaşi - Registratură.
Pretul minim de începere al licitatiei este în cuantum de 66,60 lei/zi pentru fiecare dintre terenurile Lot. 1 şi Lot.2, propuse pentru închiriere;
Garanţia de participare la licitaţie este de 10 % din pretul minim de începere a licitaţiei şi poate fi achitată la casieria instituţiei sau prin virament în contul RO26TREZ40721360250XXXXX deschis la trezoreria Paşcani.
Fiecare participant la licitatie depune o singură cerere însoţită de documentele necesare şi obligatorii participării la licitaţie, pentru unul dintre loturile care face obiectul licitaţiei.
Licitaţia publică cu strigare se va desfăşura la sediul al Municipiului Pascani, în data de 26.04.2016, ora 10,00, la camera 18.
Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Iaşi, Secţia Contencios Administrativ, str. Anastasie Panu, nr.25, judeţul Iaşi, telefon 0232/260600.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către mass media, în vederea publicării este 05.04.2016.
 
 
 
 
 

      PRIMARUL MUNICIPIULUI PAŞCANI         SECRETARUL MUNICIPIULUI PAŞCANI
Ing. DUMITRU PANTAZI                                  Consilier Juridic IRINA JITARU

Close Search Window