JUDETUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI  

A N U N Ţ

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  
privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre dezbatere  publică   textul complet al Proiectul de hotărâre a fost afişat  la
PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE   

privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru spații și utilizarea temporară a terenurilor din domeniul public/privat din Municipiul Pașcani și aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, județul Iași, pentru anul 2019  înregistrat sub nr. 1503/08.11.2018 la Consiliul Local al municipiului Pașcani, însoțit de expunerea de motive nr. 18908/08.11.2018 a inițiatorului proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani, de Raportul de specialitate nr. 18909/08.11.2018,  proiect de  hotărâre ce urmează a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al municipiului  Paşcani. sediul propriu al Primăriei municipiului Pașcani din strada Ștefan cel Mare nr. 16 şi publicat în data de 08.11.2018, conform Procesului verbal nr. 18949/08.11.2018. Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite   pot trimite  în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primăriei municipiului Pașcani – Compartimentul Consiliere,  Informare, și Relații cu Societatea Civilă,   respectiv   în format electronic pe adresa  de e-mail apl@primariapascani.ro, până pe data de 20.11.2018.  

PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI

ING.  DUMITRU  PANTAZI

     

                                                                                                                                           Întocmit

Consilier Novac Ema-Roxana

Citeste anunt

Proiectul de HOTARARE Expunerea de motive Raportul de specialitate


 
Close Search Window