JUDETUL IASI


MUNICIPIUL PASCANI

 

A N U N Ţ

  În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  
privind transparenţa decizionala în administraţia publica, republicata, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre dezbatere  publica   textul complet al  
PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea Metodologiei de repartizare si facturare individuala pe baza de conventie a consumurilor de apa rece/calda, preluare la canalizare ape uzate si pluviale inregistrate la bransamentele/racordul unui condominiu, insotit de expunerea de motive nr. 7953/13.04.2016 a initiatorului proiectului de hotarare - Primarul municipiului Pascani, de Raportul de specialitate nr. 7954/13.04.2016 intocmit de Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice si Compartimentul Juridic si Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, de Adresa nr.14583/04.04.2016  a SC Apavital SA Iasi inregistrata la Primaria Municipiului Pascani sub nr. 7227/04.04.2016, proiect de  hotarare ce urmeaza a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al municipiului  Paşcani. Proiectul de hotarare a fost afişat  la sediul propriu al Primariei municipiului Pascani din strada Stefan cel Mare nr. 16 şi publicat
 pe site-ul  Primariei Municipiului Paşcani
www.primariapascani.ro., in data de 13.04.2016 conform Procesului verbal nr. 7970/13.04.2016. Persoanele interesate, asociatiile de afaceri, alte asociaţii legal constituite   pot trimite  in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primariei municipiului Pascani – Registratura/ Compartimentul Informare, Consiliere  si Relatii cu Societatea Civila,   respectiv   in format electronic pe adresa  de e-mail
office@primariapascani.ro, pana pe data de 25.04.2016.  

PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI


ING.  DUMITRU  PANTAZI

                                                                                                                                             Intocmit

Inspector Puiu Mihaela

Citeste anunt

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Metodologiei de repartizare si facturare individuala pe baza de conventie

Expunere de motive

Raport de specialitate

Adresa SC Apavital SA Iasi 
Close Search Window