JUDETUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI  

A N U N Ţ

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre dezbatere  publică   textul complet al  
PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare
aferente serviciului de salubrizare în Municipiul, înregistrat sub numărul 98/15.06.2020 la Consiliul Local al municipiului Pașcani, însoțit de referatul de aprobare nr. 9735/12.06.2020 a inițiatorului proiectului de hotărâre-primarul municipiului Pașcani și de raportul de specialitate nr. 9736/12.06.2020,  proiect de  hotărâre ce urmează a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al municipiului  Paşcani. Proiectul de hotărâre a fost afişat  la sediul propriu al Primăriei municipiului Pașcani din strada Ștefan cel Mare nr. 16 şi publicat în data de  17.06.2020, conform Procesului verbal nr. 10086/17.06.2020. Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite   pot trimite  în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primăriei municipiului Pașcani – Registratură/ Compartimentul Informare, Consiliere  și Relații cu Societatea Civilă,   respectiv   în format electronic pe adresa  de e-mail -
apl@primariapascani.ro, până pe data de
30.06.2020.  

PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI


ING.  DUMITRU  PANTAZI

  Citeste anunt < span style="color: #0000ff;">Proiectul de HOTARARE Referatul de aprobare Raportul de specialitate Procesul verbal de afisare


 
Close Search Window