JUDETUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI  

A N U N Ţ

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  
privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre dezbatere  publică   textul complet al  
PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE   privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Pașcani pentru anul 2019, însoțit de expunerea de motive nr. 4152/14.03.2018 a inițiatorului proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani, de Raportul de specialitate nr. 4153/14.03.2018 întocmit de Serviciul Taxe si Impozite locale,  proiect de  hotărâre ce urmează a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al municipiului  Paşcani. Proiectul de hotărâre a fost afişat  la sediul propriu al Primăriei municipiului Pașcani din strada Ștefan cel Mare nr. 16 şi publicat în data de
 14.03.2018, conform Procesului verbal nr. 4156/14.03.2018. Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite   pot trimite  în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primăriei municipiului Pașcani – Registratură/ Compartimentul Informare, Consiliere  și Relații cu Societatea Civilă,   respectiv   în format electronic pe adresa  de e-mail
office@primariapascani.ro, până pe data de
27.03.2018.  

PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI


ING.  DUMITRU  PANTAZI

     

                                                                                                                                           Întocmit

Consilier Novac Ema-Roxana

  Proiectul de HOTARARE

Expunerea de motive


Raport de specialitate


Citeste anunt


 
Close Search Window