JUDETUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI  

A N U N Ţ

  În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  
privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre dezbatere  publică   textul complet al  
PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE   pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea și circulația animalelor de companie pe raza municipiului Pașcani, însoțit de expunerea de motive nr. 242/06.03.2019 a inițiatorilor proiectului de hotărâre – consilierii locali: Bodoașcă Mihai-Claudiu, Conache Eduard-Cătălin, Dandu Alexandru-Ionuț, Pintilie Marius-Nicolae, Danu Ion, Spiridon Mihaela-Iulia, Nemțanu Constantin, de Raportul de specialitate nr. 4817/25.03.2019 întocmit de Serviciul Poliție Locală, Compartimentul Juridic și Contencios și Serviciul Gospodărie Comunală,  proiect de  hotărâre ce urmează a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al municipiului  Paşcani. Proiectul de hotărâre a fost afişat  la sediul propriu al Primăriei municipiului Pașcani din strada Ștefan cel Mare nr. 16 şi publicat în data de
 27.03.2019, conform Procesului verbal nr. 5029/27.03.2019. Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite   pot trimite  în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primăriei municipiului Pașcani – Registratură/ Compartimentul Informare, Consiliere  și Relații cu Societatea Civilă,   respectiv   în format electronic pe adresa  de e-mail
office@primariapascani.ro, până pe data de
10.04.2019.  

PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI


ING.  DUMITRU  PANTAZI

     

                                                                                                                                           Întocmit

Consilier Novac Ema-Roxana

Citeste anunt Proiectul de HOTARARE Expunerea de motive

Raportul de specialitate
Proces verbal de afisare - Amendamente


 
Close Search Window