JUDETUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI

A N U N Ţ

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  
privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre dezbatere  publică   textul complet al  
PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE   cu privire la modificarea și completarea art. 6 din Regulamentul privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice în Municipiul Pașcani, aprobat prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 144 din 29.09.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice în Municipiul Pașcani, cu modificările și completările ulterioare, însoțit de expunerea de motive nr. 15996/21.09.2018 a inițiatorului proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani, de Raportul de specialitate nr. 15997/21.09.2018 întocmit de Direcția Economică,Serviciul Taxe și Impozite Locale și Compartimentul Juridic și Contencios,  proiect de  hotărâre ce urmează a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al municipiului  Paşcani. Proiectul de hotărâre a fost afişat  la sediul propriu al Primăriei municipiului Pașcani din strada Ștefan cel Mare nr. 16 şi publicat în data de 25.09.2018, conform Procesului verbal nr. 16164/25.09.2018. Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite   pot trimite  în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primăriei municipiului Pașcani – Registratură/ Compartimentul Informare, Consiliere  și Relații cu Societatea Civilă,   respectiv   în format electronic pe adresa  de e-mail
office@primariapascani.ro, până pe data de
08.10.2018.  

PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI


ING.  DUMITRU  PANTAZI

  Citeste anunt Proiectul de HOTARARE Expunerea de motive Raportul de specialitate


 
Close Search Window