JUDETUL IASI
MUNICIPIUL  PASCANI
 

ANUNȚ

  În conformitate cu prevederile art. 39 alin (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Municipiului Pașcani propune spre dezbatere publică
PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI A PROGRAMULUI OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, CU FINANȚARE DE LA BUGETUL LOCAL ȘI ALTE SURSE DE FINANȚARE ALE MUNICIPIULUI PAȘCANI PE ANUL 2019.
            Proiectul de buget este însoțit de expunerea de motive nr. 5385 din data de 02.04.2019 a inițiatorului proiectului, Primarul municipiului, Ing. Dumitru Pantazi, de Raportul de specialitate întocmit de Direcția economică și Compartimentul Juridic și Contencios, înregistrat sub nr. 5386 din data de 02.04.2019. Proiectul de buget a fost afișat la sediul propriu al Primăriei municipiului Pașcani din str. Ștefan cel Mare nr. 16, în data de 02.04.2019 conform Procesului verbal de afișare nr. 5389/02.04.2019 și publicat în data de 02.04.2019 pe site-ul Primăriei Municipiului Pașcani
www.primariapascani.ro. Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul primăriei Municipiului Pașcani – Registratură,  respectiv în format electronic pe adresa de e-mail:
office@primariapascani.ro,  până la data de 17.04.2019.  

PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI


ING. DUMITRU PANTAZI


 
 

                                                                                                          Întocmit


                                                                                                    Consilier Novac Ema-Roxana


Citeste anunt
Proiectul de HOTARARE
Expunerea de motive
Raport de specialitate
Proces verbal de afisare

 
Close Search Window