JUDETUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI  

A N U N Ţ

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  
privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre dezbatere  publică   textul complet al  
PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE   
privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea și circulația animalelor domestice și de companie pe raza municipiului Pașcani înregistrat sub nr. 737/15.06.2017 la Consiliul Local al municipiului pașcani, însoțit de expunerea de motive nr. 736/15.06.2017 a inițiatorilor proiectului de hotărâre – grup de consilieri PNL, de Raportul secretarului municipiului Pașcani nr. 737/04.09.2017,  proiect de  hotărâre ce urmează a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al municipiului  Paşcani. Proiectul de hotărâre a fost afişat  la sediul propriu al Primăriei municipiului Pașcani din strada Ștefan cel Mare nr. 16 şi publicat în data de
 05.09.2017, conform Procesului verbal nr. 13071/05.09.2017. Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite   pot trimite  în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primăriei municipiului Pașcani – Compartimentul Consiliere,  Informare, și Relații cu Societatea Civilă,   respectiv   în format electronic pe adresa  de e-mail
apl@primariapascani.ro, până pe data de
18.09.2017.  

PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI


ING.  DUMITRU  PANTAZI

  Citeste anunt Proiectul de HOTARARE Raport secretar  


 
Close Search Window