NR ANUNT: ADV1271334                                               TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE

DATA CREARE: 16.02.2022 14:36                                   DATA PUBLICARE: 16.02.2022 14:36

 

Denumire contract:

LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI RENOVARE TOALETE PUBLICE PIAȚA DEAL

Data limita depunere oferta:

18.02.2022 23:30

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Lucrari

Cod si denumire CPV:

45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

Valoare estimata:

117.000,00  RON

 

Caiet de sarcini:

Caiet de sarcini_Model contract_Formulare.pdf

Descriere contract:

Conform specificațiilor tehnice din Caietul de sarcini nr. 2177 din data de 01.02.2022, atașat prezentului anunț.

Conditii referitoare la contract:

Garantie de buna execuție 10% din valoarea contractului. Garanția lucrărilor- minim 24 luni.

Conditii de participare:

Formularul nr. 1 - Declarație privind conflictul de interese în sensul art. 59 și 60 din Legea 98/2016 Formularul nr. 2 - Declaraţie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relaţiilor de munca si privind respectarea legislaţiei de securitate si sănătate in munca Formularul nr. 3 - Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal ■ Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. „Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor”. ■ Propunerea tehnica; ■ Propunerea financiara –Formularul nr. 4 - Formular de ofertă financiară

Criterii de atribuire:

Prețul cel mai scazut

Informatii suplimentare:

Oferta tehnica va fi elaborata in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Oferta financiara fara TVA va fi publicată in SEAP . Modalitatea de transmitere a ofertei: În catalogul electronic al SEAP va fi transmisă o oferta de pret fara TVA, cu titlul : ”LUCRĂRI DE REPARAȚII ȚI REMOVARE TOALETE PUBLICE PIAȚA DEAL - ADV ...........” (numarul anuntului publicitar din SEAP) iar la descriere se va mentiona: ”Conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini nr. 2177 din data de 01.02.2022, conditii de livrare: “conform contract“ si conditii de plata: “conform contract” și codul CPV: 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2). Documentele precizate in anunt la capitolul CONDITII DE PARTICIPARE, propunerea tehnica si financiara, scanate sub forma unui DOCUMENT UNIC se vor atasa ofertei publicate in catalog, folosind facilitatile puse la dispozitie de SEAP. În cazul în care sistemul SEAP nu permite încarcarea documentelor, acestea vor fi transmise pe e-mail laura.pascu@primariapascani.ro și popa.stefan@primariapascani.ro. Dupa analizarea ofertelor transmise conform precizarilor de mai sus, autoritatea contractanta va initia achizitia din catalogul electronic de la operatorul economic a carui oferta este elaborata in conformitate cu cerintele anuntului de publicitate si a caietului de sarcini, prin aplicarea criteriului de atribuire ”pretul cel scazut”. Persoana de contact : ing. Popa Stefan - tel. 0722.527964

 
Close Search Window