SCRISOARE DE AŞTEPTĂRI

PRIVIND

                ADMINISTRATORUL – DIRECTOR GENERAL AL SC CLP ECOSERV S.R.L

 

DESCARCĂ DOCUMETUL

 

            Această scrisoare de aşteptări a fost elaborată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată,  ale prevederile Hotărârii de Guvern nr.722/2016 prin care s-au aprobat Normele Metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 şi ale reglementarilor în vigoare privind activitatea de salubrizare.

            Această scrisoare de așteptări este un document de lucru, care precizează performanţele aşteptate de la Administratorul – Director General privind administrarea acesteia,  precum şi politica autorităţii publice tutelare privind administrarea SC CLP ECOSERV S.R.L, pentru o perioadă de cel puţin 4 ani.

            Scopul scrisorii de aşteptare este acela de a:

                        - Stabili obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung ale societăţii;

                        - Stabili performanţele aşteptate de către autoritatea publică tutelara;

                        - Defini principiile de lucru şi conduita aşteptată din partea societăţii;

                        - Consolida încrederea cetăţenilor în ceea ce priveşte capacitatea societăţii de a furniza servicii de calitate.

 

Capitolul 1 – Scurtă descriere a SC CLP ECOSERV S.R.L

 

            SC CLP ECO SALUBRITATE SA, cu sediul în Municipiul Paşcani, Str.Morilor, Nr.14, Jud.Iaşi, a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr.77/29.07.2011 prin reorganizarea serviciului de salubrizare din cadrul RAGCL Paşcani, având ca unic acţionar Municipiul Paşcani. Societatea a fost înfiinţată în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 – legea societăţilor cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.101/2006 – privind salubrizarea localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.51/2006 – privind serviciile de utiliate publică, cu modificările şi completările ulterioare.

            S.C. CLP ECOSERV S.R.L. a fost reorganizata ca urmare a schimbării denumirii şi formei juridice a SC CLP ECO SALUBRITATE S.A. în societate  cu răspundere limitată, prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Paşcani  nr. 42/20.02.2020. Aceasta s-a transformat în SC CLP ECOSERV SRL având  ca asociat unic  Municipiul Paşcani prin Consiliul Local al municipiului Paşcani, cu acelaşi Cod Unic de înregistrare RO 29167911, acelaşi număr de înmatriculare la Registrul Comerţului:J22/1769/2011 şi acelaşi capital social de 1.052.400 lei.

 

Obiectul de activitate al societăţii

 

            Obiectul de activitate al societăţii este:

            Domeniul principal de activitate este:

811      Activităţi de servicii suport combinate

812      Activităţi de curăţenie

8129 — Alte activităţi de curăţenie (măturat străzi, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii, dezinsecţie, deratizare);

 

             - activităţi secundare:   

Cod CAEN 3821 — Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;

Cod CAEN — 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitan de călători;

Cod CAEN — 4941 Transport rutier de mărfuri;

Cod CAEN — 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre ( fără transport pe căi ferate);

Cod  CAEN — 7712 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule grele (fără leasing);

Cod  CAEN — 8121 Activităţi generale (nespecializate) de curăţenie  interioară a clădirilor;

Cod CAEN — 8122 Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de transport, maşini şi utilaje;

Cod  CAEN — 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică;

       C. Societatea mai desfăşoară şi alte activităţi potrivit dispoziţiilor Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi anume:

            - măturat, spălat, stropit şi întreţinerea cailor publice;

- curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de îngheţ sau polei;

            - dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea;

            - transport public local de călători.

 

Cadrul legal în baza căruia funcţionează societatea

 

 • Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale republicata , cu modificările şi completările

ulterioare;

 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 109 / 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor

prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corportaiva a întreprinderilor publice;

● Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

● Legea nr. 101/2006, serviciului de salubrizare a localităţilor,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

● O.G. nr. 21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;

● H.G. nr. 349/2005, privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

● O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

● Legii nr. 211/2011, privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

● Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

● H.G. nr. 942/2017, privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor;

            ● H.G. nr. 1.061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

            ● H.G. nr.246/2006 privind aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;

● Ordinul ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

● Ordinul ANRSC nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

            ● Ordinul ANRSC nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

            ● Ordinul ANRSC nr.112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor;

            ● Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale;

            ● H.G. nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

            ● H.G. nr.870/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 2014-2020;

            ● Legea nr.53/2003 republicata privind Codul Muncii;

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparentă decizională în administraţia publică;
 • Contractul de delegare a serviciului public de salubrizare din Municipiul Paşcani;

 

Principalele activităţi desfăşurate de S.C. CLP ECOSERV S.R.L.  conform contractului de delegare  nr. 19534/2012 sunt :

- măturatul, spălatul, stropitul  şi întreţinerea cailor publice în Municipiul Paşcani;

- activităţi de curăţat şi transport al zăpezii şi gheţii şi menţinerea în funcţiune a cailor publice în Municipiul Paşcani;

- activităţi de dezinsecţie dezinfecţie şi deratizare;

- transport public local de călători.

 

            SC CLP ECOSERV S.R.L are ca obiectiv general, obţinerea performanţelor operaţionale şi financiare care să o recomande ca o companie competitivă pe piaţa serviciilor de salubrizare a localităţilor din România.

 

 

                        Capitolul 2- Rezumatul strategiei naţionale/locale în domeniul în care acţionează societatea

 

            Strategia naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, aşa cum acestea sunt definite în legislaţia în vigoare, a fost aprobată  prin Hotărârea Guvernului  Nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi are ca obiectiv fundamental îndeplinirea angajamentelor care vizează domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice pe care România şi le-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană.

            Serviciile publice de salubrizare se afla în centrul dezbaterii politice, în special din perspectiva rolului pe care îl joacă autorităţile publice într-o economie de piaţă şi anume, pe de o parte, acela de a veghea la buna funcţionare a pieţei şi pe de altă parte, de a garanta interesul general, în special satisfacerea nevoilor primordiale ale cetăţenilor şi conservarea bunurilor publice atunci când piaţă nu reuşeşte să o facă.

            Strategia naţională sta la baza fundamentării, elaborării şi implementării Planului multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice care are scopul de a asigura extinderea, modernizarea şi eficientizarea furnizării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a infrastructurii   tehnico-edilitare   aferente   acestora   la   standarde   europene,   în conformitate  cu  angajamentele  aplicabile  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice, asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005.

            Strategia plasează serviciile publice de salubrizare în sfera activităţilor de interes economic general, aşa cum sunt ele definite în Carta Verde a UE şi încearcă să alinieze aceste servicii la conceptul european, având la baza următoarele obiective fundamentale:

            ● Descentralizarea serviciilor publice şi creşterea responsabilităţii autorităţilor locale cu privire la calitatea serviciilor asigurate populaţiei;

            ● Extinderea sistemelor centralizate pentru serviciile de salubrizare şi creşterea gradului de acces al populaţiei la aceste servicii;

            ● Restructurarea mecanismelor de protecţie socială a segmentelor defavorizate ale populaţiei şi reconsiderarea raportului preţ/calitate;

            ● Promovarea principiilor economiei de piaţă;

            ● Promovarea măsurilor de dezvoltare durabilă;

            ● Promovarea parteneriatului social şi pregătirea continuă a resurselor umane.

 

            Strategia naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice are următoarele:

             obiective generale:

            ● respectarea angajamentelor asumate de România cu privire la implementarea acquis - ului comunitar aplicabil serviciilor comunitare de utilităţi publice;

            ● atingerea  conformităţii  cu  standardele  comunitare  privind  calitatea  şi  cantitatea serviciilor comunitare de utilităţi publice;

            ● satisfacerea  cerinţelor  de  interes  public  ale  colectivităţilor  locale  şi  creşterea bunăstării populaţiei;

            ● adoptarea  de  norme  juridice  şi  reglementări  care  să  faciliteze  modernizarea  şi dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente,  deschiderea  pieţei,  eficientizarea  furnizării/prestării  serviciilor  şi  creşterea calităţii acestora;

            obiective specifice:

            ● asigurarea continuităţii serviciilor comunitare de utilităţi publice;

            ● asigurarea calităţii și a resurselor pe termen lung a acestor servicii;

            ● dezvoltarea infrastructurii de utilitate publică;

            ● accesibilitatea preţurilor la consumator;

            ● evidenţierea transparentei costurilor în stabilirea preţurilor.

 

 

Capitolul 3 -  Viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la

misiunea și obiectivele societății

 

            Obiectivul principal atât pentru S.C. CLP ECOSERV S.R.L.  cât şi pentru Municipiul Paşcani  este creșterea calităţii serviciilor prestate către cetăţean și gestionarea eficiența a resurselor, asigurarea de personal specializat pentru toate domeniile de activitate ale societății.

            Organizarea și gestionarea serviciului de salubrizare trebuie să asigure:

            a) dezvoltarea și implementarea unui management (atât strategic cât și operaţional) pertinent, eficient, profesional;

            b) menţinerea și dezvoltarea infrastructurii corelate cu perspectivele generale, cele ale pieţei specifice;

            c) realizarea unei profitabilităţi raționale, în limitele suportabilităţii sociale, dar fără erodarea perspectivelor de dezvoltare tehnică, tehnologică și manageriala ale societății;

            d) apropierea permanentă și anticiparea cerinţelor consumatorilor în paralel cu declanşarea unui proces sistematic de educare și informare a acestora privid importanța, necesitatea și utilitatea protejării factorilor de mediu.

 

            Obiective strategice al S.C. CLP ECOSERV S.R.L. 

 

            Eficienta economică

            - Optimizarea permanentă a costurilor de producţiei şi de logistică, astfel încât atingerea performanţelor dorite să se realizeze cu costuri minime pentru aceştia;

            - Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure acoperirea costurilor de exploatare, într-o proporţie adecvată, luând în considerare şi gradul de suportabilitate al populaţiei;

 

            Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor

            - Modernizarea şi reabilitarea  serviciului de salubrizare în beneficiul populaţiei şi al mediului din Municipiul Paşcani, în scopul îndeplinirii obligaţiilor din contractul de delegare;

            - Asigurarea dezvoltării durabile a societăţii;

            - Diversificarea ofertei de servicii către client;

            - Îmbunătăţirea serviciului de salubrizare din punct de vedere al calităţii prin dezvoltarea şi introducerea de tehnologii noi;

           

            Orientarea către client

            - Preocuparea permanenta pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor şi pentru asigurarea unei transparente prin acţiunile întreprinse;

            - Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei care trăieşte în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciui de salubrizare respectiv activităţile de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea cailor publice,  deszăpezire, dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare şi transport public

 

            Competenţa profesională

            - Creşterea eficienţei generale a societăţii, prin perfecţionare, informare şi motivare a personalului;

            - Instruirea permanentă a personalului, pentru creşterea gradului de profesionalism;

            - Crearea unui mediu favorabil învăţării în cadrul societății și sprijinirea angajaţilor în a-şi dezvolta capacitatea de a folosi tehnici şi proceduri moderne prin materiale şi traininguri.

 

            Grija pentru mediu

            - Gestionarea raţională a resurselor naturale;

            - Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;

            - Implementarea eficiența a tehnologiilor moderne conform standardelor europene;

            - Implementarea metodelor eficiente de gestionare a deşeurilor și   de colectare selectivă a acestora;

 

            Grija pentru sănătatea populaţiei

            - Preocuparea continua pentru protejarea sănătăţii publice prin modernizarea sistemelor, echipamentelor și dotărilor, corespunzător normelor U.E.

 

 

            Obiectivele activităţilor de bază şi ale activităţilor conexe din cadrul Socetatiii sunt:

            1. Implementarea managementului prin obiective şi criterii de performanţă actualizate anual, că tehnică de management utilizată în societate;

            2. Stabilirea de criterii de performantă pentru angajaţii societăţii şi evaluarea anuală a acestora, în vederea monitorizării gradului de realizare la nivel de secție/sector/compartiment/atelier şi la nivel de post;

            3. Urmărirea lucrărilor desfășurate în cadrul tuturor serviciilor publice delegate care vor conduce la creşterea eficienţei, în condiţii de siguranţă privind sănătatea populaţiei şi protecţia mediului;

            4. Menţinerea sistemului GPS, pentru eficientizarea activităţilor în raport cu consumul de carburanţi.

            5. Fundamentarea în continuare a tarifelor practicate pentru serviciile prestate având la bază principiul acoperirii tuturor costurilor şi ajustarea acestora, conform Contractelor de delegare încheiate cu Municipiul Paşcani;

            6. Menţinerea unei marje de profit relativ constantă, prin reducerea ponderii cheltuielilor de exploatare;

            7. Promovarea şi motivarea valorilor prin stimularea performanţelor, în scopul de a crea un cadru propice unei activităţi eficiente şi eficace;

            8. Formarea continuă a personalului societăţii, în vederea creşterii nivelului de competentă profesională al fiecărui angajat;

 

            Obiective şi criterii de performanţă

 

             Obiective de performanţă

            - Îndeplinirea obligaţiilor către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat şi fonduri speciale;

            - Îndeplinirea obligaţiilor către bugetul local al Unităţii Administrtiv Teritoriale a Municipiului Paşcani cuprinse în contractele de delegare.

 

            Criterii de performanţă

            - Cifră de afaceri

            - Productivitatea muncii (Producţie valorică facturata / nr. mediu de salariaţi)

            - Gradul de încasare

            - Soluţionarea cererilor clienţilor

 

            Principiile directoare privind administrarea Societăţii în intervalul 2021-2025, obiectivele fundamentale, ţintele de performantă şi priorităţile strategice  se constituie în standarde de performantă obligatorii pentru Administratorul - Director general al societăţii, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a S.C. CLP ECOSERV S.R.L. 

 

Capitolul 4 – Încadrarea întreprinderii publice în una dintre

următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice,

respectiv comercial, de monopol reglementat său serviciu public

 

            Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicata, cu modificările și completările ulterioare defineşte serviciile comunitare de utilităţi publice ca totalitatea acţiunilor și activităţilor reglementate prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general  ale colectivităţilor locale, printre care se afla și serviciile publice de salubrizare.

 

            În conformitate cu contractele nr. 10993/01.07.2020 de delegare a gestiunii, prin atribuire directă pentru activităţile de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea cailor publice, aferente  serviciului public de salubrizare din Municipiul Pașcani, nr. 13280/05.08.2020 de delegare de gestiune prin atribuire directă pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare aferente  serviciului public de salubrizare din Municipiul Pașcani, nr. 15888/16.09.2020  de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Paşcani prin atribuire directă şi nr.23169/22.12.2020 privind delegarea de gestiune prin atribuire directă a activităților de curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora  pe timp de polei sau de îngheţ în Municipiul Pașcani, principalele activități sunt:

            - măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea cailor publice, aferente  serviciului public de salubrizare din Municipiul Pașcani;

            - dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare aferente  serviciului public de salubrizare din Municipiul Pașcani

            - curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora  pe timp de polei sau de îngheţ în Municipiul Pașcani;

            - transport public local de persoane în municipiul Paşcani.

            Astfel S.C. CLP ECOSERV S.R.L.  se încadrează în categoria societăţilor furnizoare de servicii comunitare de utilităţi publice.

 

 

Capitolul 5 - Obiectul obligaţiei şi angajamentul autorităţii

publice tutelare vizavi de modalitatea de asigurare a

compensaţiilor corespunzătoare sau de plată a obligaţiei

 

            Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau,după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, mandatate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilităţi publice se înfiinţează, se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanta economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.

            În organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice interesul general al comunităţilor locale este prioritar. Se vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico - sociale la nivelul comunităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale.

            S.C. CLP ECOSERV S.R.L.  îşi asumă răspunderea prestării serviciilor delegate, sub controlul autorităţii delegante, în condiţiile şi termenii contractelor de delegare şi în conformitate cu normele legale şi de reglementare aplicabile.

           

 

Capitolul 6 - Aşteptări în ceea ce priveşte politica de dividende/vărsăminte

din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

 

            Potrivit O.G. nr. 64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare, destinaţiile repartizării profitului sunt:

            - rezerve legale;

            - alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege;

            - acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi;

            - constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

            - alte repartizări prevăzute de lege;

            - profitul nerepartizat pe destinatiileprevazute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare.

 

 

Capitolul 7 - Aşteptări privind politica de investiţii

aplicabilă întreprinderii publice

 

            Programul anual de investiţii va fi elaborat conform prevederilor OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari.

            La fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli se vor avea în vedere criteriile de performanţă specifice şi obiectivele cuantificate  privind reducerea plăţilor şi creanţelor, reducerea pierderilor, creşterea profitului şi a cifrei de afaceri precum şi producativitatii muncii – obiective prevăzute în contractele de mandat şi stabilite în corelaţie cu strategia de administrare şi a planului de management, precum şi obligaţiile din contractul de delegare.

            Aşteptările autorităţii publice tutelare  cu privire la cheltuielile de capital şi reducerile acestora sunt:

            - Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societăţii cu respectarea legislaţiei în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investiţiilor publice, respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice şi a dispoziţiilor legale privind protecţia mediului;

            - Luarea măsurilor necesare pentru achitarea, cu prioritate, a obligaţiilor la bugetul de stat, local,  la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăţi restante către furnizori şi, implicit, înregistrarea de cheltuieli suplimentare - majorări penalităţi de întârziere , dobânzi, etc;

            - Îmbunătăţirea precedurilor de colectare a creanţelor care să se adreseze consumatorilor cu voinţă redusă de plată;

            - Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creşterea gradului de satisfacere a exigentelor consumatorilor, pentru îmbunătăţirea calităţii serviciului de salubrizare, pentru implementarea de metode eficiente de gestionare a deşeurilor, metode de valorificare şi eliminare cu impact minim asupra mediului;

            - Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivităţii muncii şi creşterea performanţelor societății;

            - Măsuri de administrare optimă a infrastructurii.

 

            Programul de investiţii va fi elaborat de societate şi înaintat spre aprobare Consiliului Local al Muncipiului Paşcani.

 

 

 

Capitolul 8 - Dezideratele autorităţii publice tutelare şi ale asociaţilor

cu privire la comunicarea cu organele de

administrare şi conducere ale întreprinderii publice

 

            Comunicarea dintre organele de administrare şi conducere ale S.C. CLP ECOSERV S.R.L.  şi autoritatea publică tutelară se va face conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice şi a prevederilor actului constitutiv al societăţii.

            Astfel, comunicarea dintre autoritatea publică tutelara în calitatea sa de asociat unic şi întreprinderea publică se va face periodic, vizând în principal, dar fără a se limita la gradul de îndeplinire a obiectivelor şi la evoluţia indicatorilor de performanţă.

            În cazul imposibilităţii/abaterii de la îndeplinirea obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de mandat, Administratorul - Director general are obligaţia de a notifica în scris autoritatea publică tutelara şi asociaţii, cu privire la cauzele care au determinat nerealizarea şi impactul asupra obiectivelor şi indicatorilor de performanţă.

 

 

 

Capitolul 9 Administratorul - Director General

 

                Conducerea CLP ECOSERV S.R.L este asigurată de către Administratorul - Director General, care organizează, conduce și gestionează activitatea societăţii, pe baza unor obiective și criterii de performanță prevăzute în  contractul de mandat.

9.1. Administratorul - Director General, conform Actului Constituitiv, are următoarele obligații:

Să  aducă la îndeplinire obiectivele și criteriile de performanță. În acest scop, directorul general dispune de următoarele prerogative:

 •  Administratorul neasociat – Director General are puteri de reprezentare şi administrare conform contractului de mandat.
 •  Remuneraţia Administratorului – Director General este stabilită de Consiliul Local al Municipiului Paşcani în structură şi limitele prevăzute în lege.
 • Administratorul neasociat – Director General are puteri de reprezentare şi administrare, conform contractului de mandat.
 • Administratorului neasociat – Director General îi revine administrarea şi conducerea curentă a societăţii.
 • Acesta trebuie să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii şi pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor asociatului unic.
 • Administratorul neasociat – Director General conduce afacerile curente ale societăţii în conformitate cu prevederile legale, cu prevederile prezentului Act constitutiv, precum şi cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Paşcani.
 • Obligaţiile şi răspunderea administratorului neasociat – Director General sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat şi de cele special prevăzute în Legea nr.31/1990.

 

               9.2.  Administratorul neasociat – Director General are, în principal, următoarele atribuţii:

(A) Administratorul neasociat – Director General este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectivului de activitate al societăţii.

 

                (B) Administratorul neasociat – Director General are următoarele atribuţii de bază:

 

a) aprobă direcţiile principale de activitate şi dezvoltare a societăţii;

b) verifică funcţionarea sistemului de control intern managerial, implementarea politicilor contabile şi realizarea planificării financiare;

c) elaborează raportul semestrial prezentat autorităţii publice tutelare privitor la activitatea societăţii care include informaţii referitoare la execuţia contractului de mandat ;

d) îndeplineşte toate actele necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii conform prevederilor legale;

e) să păstreze confidenţialitatea cu privire la activitatea societăţii, pe toată durata mandatului, fiind ţinut responsabil de această obligaţie încă un an de la încetarea prezentului contract;

f) să depună toate diligentele în scopul realizării unei gestionari eficiente a capitalului  societăţii;

g) să ia măsuri ca societatea să transmită Consiliului Local al Municipiului Paşcani toate datele

şi informaţiile stabilite de acesta;

h) să sesizeze Consiliul Local al Municipiului Paşcani asupra deficientelor sau neregulilor de natură a periclita buna funcţionare a societăţii pe care le constata direct sau indirect, propune măsurile ce consideră că trebuie luate pentru remedierea acestora;

k) să furnizeze oricând Consiliului Local al Municipiului Paşcani, la solicitarea acestuia, informaţii şi date asupra exerciţiului mandatului său;

l) să elaboreze şi să prezinte spre aprobare adunării generale a asociaţilor în termen de 60 zile de la data numirii sale, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii comerciale;

m) să elaboreze şi să prezinte Consiliului Local al Municipiului Paşcani spre aprobare, planul de administrare care va include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite, în termen de 90 zile de la data numirii sale.

 • Administratorul neasociat – Director General va putea să încheie acte juridice în nume1e şi în contul societăţii, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul societăţii în condiţiile prevăzute de Legea nr.31/1990, republicata cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative incidente.
 • Administratorul neasociat – Director General reprezintă societatea în raporturile cu terţii şi în justiţie.
 • Administratorul neasociat – Director General va asigura conducerea activităţii zilnice, va decide cu privire la angajarea personalului şi la salarizarea acestuia. Angajarea personalului se va face prin contract individual de muncă, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii în vigoare.

 

9.3.  (1)  Administratorului neasociat – Director General îi este interzis  ca într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, să aibă  interese contrare celor ale societăţii, precum şi soţia, rudele sau afinii acestuia până la la gradul al patrulea inclusiv.

 1.  Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin.1 atrage răspunderea individuală civilă, materială, administrativă şi/sau penala pentru daunele produse societăţii.
 •  Administratorul neasociat – Director General trebuie să ţină un registru al asociaţilor, în care se vor înscrie, după caz, numele şi prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul părţilor sociale sau orice altă modificare privitoare la acestea.
 • Administratorul neasociat – Director General are competenta de a introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei, în condiţiile prevăzute de Legea 85/2014;
 • Administratorul neasociat – Director General va semna la numirea în funcţie declaraţie de confidenţialitate cu privire la datele şi informaţiile la care are acces în această calitate.

 

9.4. Administratorul neasociat – Director General  are şi următoarele atribuţii:

a) reprezintă societatea în raporturile cu terţii;

b) conduce nemijlocit şi efectiv întreaga activitate curentă a societăţii.

c) aplică strategia şi politicile de dezvoltare ale societăţii, propuse  şi aprobate de asociatul unic;

d) negociază şi semnează, în condiţiile legii, contractul colectiv de muncă şi contractele individuale de muncă inclusiv drepturile de natura salarială ale personalului de conducere şi execuţie;

e) angajează, promovează şi concediază personalul salariat al societăţii, în condiţiile legii;

f) încheie acte juridice în numele şi pe seama societăţii, conform legii, în limitele împuternicirilor acordate de administratori;

g) stabileşte competentele, atribuţiile, îndatoririle şi responsabilităţile personalului societăţii, pe niveluri ierarhice şi structuri organizatorice;

h) aprobă operaţiunile de încasări şi plăti, potrivit competentelor legale şi prezentului Act constitutiv;

i) aprobă operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit competentelor legale şi prezentului Act constitutiv;

j) împuterniceşte orice altă persoană să exercite orice atribuţii din sfera sa de competentă;

k) aprobă stimularea personalului pentru activitatea depusă în cadrul societăţii;

l) aprobă sancţionarea disciplinară a salariaţilor societăţii pe baza propunerilor motivate ale conducătorilor locurilor de muncă;

p) propune spre aprobarea asociatului unic structura organizatorică, statul de funcţii şi aproba regulamentul de ordine interioară şi regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii;

q) să execute angajamentele şi hotărârile luate de asociatul unic;

r) rezolvă orice altă problemă dată în competenţa sa potrivit legii;

s) în cazul în care Administratorul neasociat – Director General  se afla în imposibilitatea de exercitare a atribuţiilor de mai sus, acesta va delega o persoană din cadrul societăţii pentru preluarea acestor atribuţii, cu aprobarea asociatului unic.

 

Capitolul 10 - Aşteptări privind calitatea şi siguranţă produselor şi serviciilor

prestate de întreprinderea publică

 

            Funcţiile managementului calităţii, având  în  vedere  procesul  managerial  şi specificul managementului calităţii sunt:

            - planificarea (transpunerea doleanţelor clienţilor în caracteristici ale produselor şi serviciilor oferite precum şi dezvoltarea proceselor care să facă posibilă realizarea acestor  caracteristici);

            - organizarea  (determinarea  structurilor  administrative,  afectarea  resurselor necesare fiecărui proces);

            - coordonarea (existenţa unei comunicări adecvate în  toate  procesele);

            - antrenarea (motivarea prin implicare a personalului companiei);

            - ţinerea sub control (activităţi de supraveghere  a  desfăşurării  proceselor şi  de  evaluare  a rezultatelor);

            - asigurarea (activităţi preventive în ceea ce priveşte corectitudinea şi eficacitatea activităţilor de planificare, organizare, coordonare, antrenare şi tinere sub control, în scopul de a garanta obţinerea rezultatelor la nivelul dorit);

            - îmbunătăţirea calităţii.

 

            Indicatorii de performanţă aprobaţi, trebuie să asigure evaluarea continuă a societăţii cu privire la următoarele activităţi:

            b) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

            c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

            d) menţinerea unor relaţii echitabile intre operator şi utilizator prin rezolvarea rapidă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi;

            e) soluţionarea în timp util a reclamaţiilor utilizatorilor;

            f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ teritoriale pentru care există contracte de delegare a serviciului;

            g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare – informare, consultanţă;

            h) înregistrarea activităţilor privind măsurarea prestaţiilor, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

            i) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluţionare a acestora.

 

Capitolul 11 - Aşteptări în domeniul eticii, integrităţii şi guvernantei corporative

 

            Atribuţiile Administratorului - Director General al societăţii sunt cele prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, actul constitutiv al societăţii, contractul de mandat (administrare) şi legislaţia specifică domeniului de activitate al societăţii.

            Așteptările autorităţii publice tutelare în domeniul eticii, integrităţii şi guvernantei corporative au drept fundament câteva valori şi principii care trebuie să guverneze comportamentul etic şi profesional al directorului general al societăţii:

            1. Etica managerială: Administratorul - Director General al societăţii va respecta Codul de Etică. Mai mult, va lua şi aplică decizii cu impact asupra angajaţilor, ţinând cont de recompensarea identică pentru contribuţie identică un principiu universal de etică managerială. În plus, directorul va actionabintotdeauna în favoarea intereselor societăţii.

            2. Profesionalismul: Toate atribuţiile de serviciu care revin Administratorul - Director General al societăţii trebuie îndeplinite cu maximum de eficienţă şi eficacitate, la nivelul de competenta necesar şi în cunoştinţă de cauză în ceea ce priveşte reglementările legale; Administratorul - Director General va depune toate diligentele necesare pentru creşterea continuă a nivelului lor de competentă şi pentru creşterea nivelului de competenta al angajaţilor societăţii;

            3. Imparţialitatea şi nediscriminarea: principiu conform căruia Administratorul - Director General este  obligat să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei; Administratorului - Director General îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcţia pe care o are;

            4. Libertatea de gândire şi de exprimare: principiu conform căruia managerul poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;

            5. Onestitatea, cinstea şi corectitudinea: principiu conform căruia directorul în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate , legislaţia în vigoare;

            6. Deschiderea şi transparenta: principiu conform căruia activităţile managerului, în exercitarea funcţiilor sale, sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor;

            7. Confidenţialitatea: principiu conform căruia managerul trebuie să garanteze confidenţialitatea informaţiilor care se afla în posesia sa.

            În conformitate cu prevederile O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparenta şi accesibilă, garantând o bună comunicare.

            Controlul  intern  este  un proces  la care participa tot personalul societăţii, inclusiv Administratorul - Director General, conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind realizarea următoarelor obiective:

            a) desfăşurarea activităţii în condiţii de eficiența şi rentabilitate;

            b) controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societăţii;

            c) furnizarea unor informaţii corecte, relevante, complete şi oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul societăţilor şi utilizatorilor externi ai informaţiilor;

            d) protejarea patrimoniului;

            e) conformitatea activităţii societăţii cu reglementările legale în vigoare, politica şi procedurile societăţii.

            În vederea îndeplinirii acestor obiective, societatea elaborează şi revizuieşte periodic politica de control intern pentru că aceasta să corespundă necesitaţilor şi evoluţiei societăţii.

            Societatea  va dispune astfel de  un  sistem  adecvat  de  control  intern  asupra  procesului  de  management  al riscurilor, care implică analize independente şi regulate, evaluări ale eficacităţii sistemului şi, acolo unde se impune, asigurarea remedierii deficientelor constatate. Rezultatele acestor analize sunt comunicate în mod direct Administratorului - Director General.

            În vederea asigurării unei culturi de etică şi conformitate şi a unui sistem de guvernanţă adecvat, a promovării valorilor şi principiilor care asigura o bună conduita în relaţia cu toate părţile interesate şi păstrarea unei bune reputaţii pe piaţă, Administratorul - Director General va trebui să asigure îndeplinirea permanentă a urmatoarelorcerinte:

            - deţinerea de competentă şi experienţa profesională, precum şi o bună reputaţie şi integritate pe tot parcursul deţinerii funcţiei;

            - asigurarea  cerinţelor  guvernantei  corporative:  structura  organizatorică  transparenta şi adecvată,  alocarea  adecvată şi  separarea  corespunzătoare  a  responsabilităţilor,

            - administrarea corespunzătoare  a riscurilor/managementul riscurilor, adecvarea politicilor şi strategiilor, precum şi a mecanismelor de control intern, asigurarea unui sistem eficient de comunicare şi de transmitere a informaţiilor, aplicarea unor proceduri operaţionale solide care să împiedice divulgarea informatiilorconfidentiale;

            - menţinerea standardelor etice şi profesionale pentru a asigura un comportament profesional şi responsabil la nivelul entităţii reglementate în vederea prevenirii apariţiei conflictelor de interese (Cod de Etică, Politica privind administrarea conflictelor de interese);

            - îndeplinirea cerinţelor de competentă şi onorabilitate prevăzute de reglementările aplicabile;

            - menţinerea nivelului de competenta relevat în matricea de competente a Administratorului - Director General la momentul nominalizării, relevat în evaluarea anuală a nivelului de competenţa individuală Administratorului - Director General.

            - cunoaşterea, respectarea şi aplicarea cu profesionalism a legislaţiei specifice societăţii, strategia şi politicile societăţii, Codul de etică, normele, procedurile, acordurile şi convenţiile care reglementează activitatea;

            - evitarea conflictelor de interese (să se asigure în permanenţă că interesele lor personale sau profesionale -directe sau indirecte - nu sunt în conflict cu interesele societăţii şi să se asigure că procedurile şi controalele implementate la nivelul societăţii sunt adecvate pentru identificarea, raportarea şi gestionarea corespunzătoare a conflictelor de interese actuale şi potențiale).

 

            Consiliul local  este  responsabil  şi  pentru  stabilirea  şi  revizuirea principiilor cadrului de administrare a activităţii şi a valorilor corporative ale instituţiei, inclusiv a celor stabilite prin intermediul unui cod etică şi  conduită.

            Codul de Etică defineşte idealurile, valorile şi principiile pe care angajaţii le respecta şi le aplică în activitatea desfăşurată în cadrul companiei. Codul de etică urmăreşte promovarea valorilor şi principiilor etice în cadrul companiei în vederea creșterii calităţii serviciilor oferite şi a protejării reputaţiei şi are un rol educativ, de reglementare şi de impunere a valorilor promovate.

           

            Toate acestea ar trebui să conducă la un comportament al CLP ECOSERV S.R.L care să îmbunătăţească încrederea în integritatea și în capacitatea sa de a furniza servicii de calitate.

 

Close Search Window