1. Autoritatea contractantă: Municipiul Pașcani, Str. Ștefan cel Mare nr. 16, cod: 705200, Pașcani, jud. Iași;
 2. Solicitanții pot fi: unități de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;
 3. Reglementări legale: O.G. nr. 82/2001 aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 125/2002, H.G. nr. 1470/2002, respectiv HCL nr. 30 din data de 05.02.2024 privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani și al programului obiectivelor de investiții, cu finanțare de la bugetul local și alte surse de finanțare, pentru anul 2024;
 4. Suma aprobată pe anul 2024: 400.000 lei;
 5. Durata programului: martie 2024 – decembrie 2024;
 6. Locul și data limită de depunere a cererilor:
 • Cererile vor fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Pașcani;
 • Data limită pentru depunerea:  30 martie 2024;
 1. Condiții de eligibilitate 
  1. 1 Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele condiții:
 • proiectele sunt de interes public local;
 •  recunoașterea oficială a cultelor care au solicitat sprijin financiar;
 •  finanțarea acordată în anul anterior a respectat normele legale, a fost decontată în termenele stabilite cu un grad mare de realizare.
  1. 2 Nu se vor încheia contracte de finanțare pentru lucrările și proiectele aflate în una din următoarele situații: 
 • documentația prezentată este incompletă;
 • solicitanții au conturile bancare blocate;
 • solicitanții nu și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local.
 • solicitanții care în anul financiar anterior au primit finanțare de la bugetul local al municipiului Pașcani și nu au respectat destinația pentru care a fost încheiat contractul de finanțare sau cei care nu au depus deconturile în termenele legale și restituirea eventualelor sume neachitate.

  8. Dosarul trebuie să conțină:
 1.  cerere-tip - anexa 1A (formular de solicitare de sprijin financiar de la Municipiul Pașcani pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România); 
 2.  devizul de lucrări, pentru construcții și reparații întocmite potrivit reglementărilor în vigoare, și vizat de dirigintele de șantier pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs; 
 3.  copie de pe autorizația de construire, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 4.  copie a certificatului de înregistrare fiscală; 
 5.  adeverință certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul IBAN al unității de cult solicitante; 
 6. declarația pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrărilor menționate în documentația atașată cererii, conform formularului tip - SC PO 02/F3; 
 7.  acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor pentru care se solicită sprijin financiar(extras CF); 
 8.  certificate fiscale care să ateste că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat și local, la data depunerii cererii de sprijin financiar; 
 9. în cazul monumentelor istorice și al bunurilor din patrimoniul cultural național, se va prezenta și o copie a avizului eliberat de instituțiile specializate în domeniul patrimoniului cultural național, potrivit legislației în vigoare privind restaurarea și conservarea monumentelor istorice și a bunurilor din patrimoniul cultural național; 
 10. în cazul lucrărilor de pictură a lăcașurilor de cult aparținând Bisericii Ortodoxe Române, se va prezenta și copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictură bisericească; 
 11.  fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care se solicită sprijin financiar. 

 

 1. Documentațiile incomplete vor putea fi completate în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii; în caz contrar, acestea nu vor fi propuse pentru alocarea fondurilor solicitat

Persoana de contact: Ancuța Mirela, telefon: 0731732083

 

Primar,                                                                         Întocmit,

Marius-Nicolae Pintilie                                          Compartiment Sport, Cultură, Culte

                                                                                   Insp. Mirela Ancuța

Citește anunț

Model cerere

Model declarație

Raport justificare cheltuieli

 

 

 

 

 

Close Search Window