Anunț de participare pentru acordarea de finanţare nerambursabilă în baza Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pe anul 2024 pentru domeniile: culturale, sportive, tineret și educație, protecția mediului și sociale

 

Municipiul Pașcani, cu sediul în Strada Ștefan cel Mare nr. 16, Pașcani, județul Iași, cod poștal: 705200, cod fiscal: 4541360, telefon 0232/762300, fax: 0232766259, email: office@primăriapascani.ro, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă, pentru anul de execuţie bugetară 2024 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităţilor nonprofit de interes general în baza Legii 350/2005.

Finanţările nerambursabile se acordă conform H.C.L. nr. 30 din 05.02.2024, privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli şi a Programului obiectivelor de investiţii, cu finanţare de la bugetul local şi alte surse de finanţare al Municipiului Paşcani pentru anul 2024, pentru domeniile: culturale, sportive, tineret și educație, protecția mediului și sociale - în valoare de 100.000 lei.

Informaţiile privind condiţiile de finanţare şi procedura de selecţie a proiectelor sunt prevăzute în Ghidul de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale municipiului Paşcani, alocate pentru susţinerea unor activităţi nonprofit de interes local -  aprobate prin H.C.L. nr. 76 din 24.04.2023. Acesta se poate descărca de pe site-ul instituţiei www.primariapascani.ro.

Solicitanţii vor depune documentaţia prevăzută în Ghidul solicitantului în două exemplare (original şi copie), precum și electronic CD, la Registratura Primăriei municipiului Paşcani, Strada Şefan cel Mare nr. 16.

Durata derulării proiectelor: anul 2024 – până la 31.12.2024.

Perioada de depunere a proiectelor: 15 mai – 14 iunie 2024, ora 11.00.

Data limită de depunere a proiectelor de finanţare nerambursabilă este de 13 iunie 2024, ora 16.00.

Dosarele depuse după data menţionată mai sus nu vor fi eligibile.

De asemenea, nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse.

Evaluarea şi selecţia dosarelor depuse se va efectua de către Comisia de analiză şi selecţie a proiectelor în perioada 17 iunie – 19 iunie 2024.

Decizia comisiei de analiză și selecție va fi publicată pe site-ul primăriei, urmând ca în perioada 20 iunie – 21 iunie 2024, solicitanții să aibă posibilitatea depunerii de contestații. Soluţionarea contestaţiilor depuse se vor face de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, în condiţiile legii.

 

 

Primar,

Marius-Nicolae Pintilie

Citește anunț

Anexe și Formulare

Declarație GDPR

Ghidul de finanțare

 

Close Search Window