ANUNŢ CONCURS,

 

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  unei funcţii publice vacante de execuţie  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani de inspector, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajǎri Teritoriale- Compartiment Mediu;

Durata normalã a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40 h/sǎptǎmânǎ.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu.

Proba scrisă se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Paşcani în data de 19.09.2022 la ora 10,00;

Interviul  se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Paşcani în maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei, respectiv de pe 16.08.2022 pânǎ la data de 05.09.2022( inclusiv), ora 15,30.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs: municipiul Paşcani, judeţul Iaşi, str. Ştefan cel Mare, nr.16, telefon 0232/762300, interior 111, fax 0232/766259, adresa de e-mail: personal@primariapascani.ro.

Condiţiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei

publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul  Serviciului Urbanism şi Amenajǎri Teritoriale - Compartiment Mediu  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani - un post:

     - studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental Matematicǎ şi ştiinţe ale naturii- ramura de ştiinţǎ Ştiinţele pǎmântului şi a atmosferei- domeniul de licenţǎ Ştiinţa mediului sau domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti- ramura de ştiinţǎ Inginerie mecanicǎ, mecatronicǎ, inginerie industrialǎ şi management- domeniul de licenţǎ Ingineria mediului sau domeniul fundamental Ştiinţe sociale  ramura de ştiinţǎ- Ştiinţe juridice- domeniul de licenţǎ Drept sau  domeniul fundamental Ştiinţe sociale  ramura de ştiinţǎ -Ştiinţe administrative- domeniul de licenţǎ Administraţie publicǎ;

    - condiţii de vechime de  minim 1 an, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

    - candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia/tematica în vederea participării la concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie de inspector grad profesional asistent din cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului-Compartiment Mediu.

    Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I și II ale parții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările  ulterioare;
 3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse și de tratament între femei și barbati, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. 5.Legea 544/2001-privind liberul acces la informatiile de interes public,cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. 6.Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr.101/2006, modificata si completata;
 7. 7.Legea 211/2011-privind regimul deseurilor;
 8. 8.HG.856/2011-privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprizand deseurile,inclusiv deseurile periculoase;
 9. 9.Legea 249/2015-privind modalitatea de gestionare a ambalajelor ;
 10. 10.Legea 62/2018-privind combaterea buruienii ambrozia;
 11. 11.Legea 292/2018-privind evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;
 12. 12.Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007,republicata si actualizata privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
 13. 13.OUG.196/2005-privind Fondul de mediu;
 14. 14.Legeea 104/2011-privind calitatea aerului inconjurator,cu modificarile si completarile ulterioare;
 15. 15.HG.257/2015-Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului,a planurilor de actiune pe termen scurt si a planurilor de mentinere a calitatii aerului;
 16. 16.OUG.195/2005-privind protectia mediului.

  Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv  republicările, modificările şi completările acestora:

Condiţii generale de participare la concurs:

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică.

Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

    În cazul în care printre condiţiile specifice prevăzute la alin. (1) lit. g) este stabilită şi obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, această condiţie se îndeplineşte cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice cu privire la îndeplinirea condiţiei.

    Pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49  din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 care se obţine de la secretariatul comisiei;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 1. copia actului de identitate;
 2. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 3. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
 4. copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
 5. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară;
 7. cazierul judiciar ( acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia;

 

   Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

           Atribuţiile   postului de inspector, clasa I, grad profesional asistent conform Fisei de post nr.12920/20.06.2022:

1.  Asigură reprezentarea din partea Primăriei în calitate de responsabil cu activităţi de reglementare pe probleme de protecţia mediului în timpul acţiunilor derulate şi /sau solicitate Primăriei de autorităţile cu atribuţii de monitorizare, coordonare, îndrumare, reglementare şi control în domeniu ;

2. Rezolvă în termen adrese, situaţii, documente repartizate spre soluţionare, răspunde de soluţionarea în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare privind regimul petiţiilor şi accesul liber la informaţii publice de mediu a acestora, asigură păstrarea în condiţii de securitate a tuturor documentelor şi a secretului de serviciu;

 3. Participă la şedinţele, dezbaterile publice şi întrunirile ce au ca temă măsuri de protecţia mediului organizate de Primăria municipiului Pascani, instituţii guvernamentale şi nonguvernamentale, întocmeşte si raportează către acestea documentele solicitate pe domeniul său de activitate;

4. Asigură servicii cu specialişti în ecologia urbană şi protecţia mediului şi întocmeşte referate, informări şi rapoarte de specialitate către conducerea instituţiei şi/sau Consiliul Local al municipiului Pascani în vederea informării, promovării şi/sau aprobării studiilor, lucrărilor de investiţii sau proiecte referitoare la probleme de mediu, colaborează în acest scop cu autorităţile competente (centrale şi teritoriale) pentru protecţia mediului;

5. Asigură monitorizarea şi urmăreşte respectarea acordurilor şi autorizaţiilor de mediu de către operatorii economici pentru  respectarea suprafeţelor de spaţii verzi  stabilite prin PUG, răspunde in solidar cu ceilalti membri ai comisiei, de întreţinerea bazei de date, actualizarea periodica a registrului, constituirea evidentei si urmărirea documentaţiilor Registrului Local al Spaţiilor Verzi conform prevederilor legale;

6. Transmite spre publicare pe pagina de internet a instituţiei rapoarte, bilanţuri pentru informarea cetăţenilor, iniţiază acţiuni şi se ocupă cu informarea, mediatizarea, educarea si conştientizarea populaţiei cu privire la necesitatea  protejării mediului, elaborează/implementează parteneriate cu instituţii scolare şi agenti/operatori

economici ; 

7. Raspunde de implementarea Sistemului de control intern/managerial având in vedere cele cinci elemente-cheie ale controlului managerial (Mediul de control, Performanta si managementul riscurilor, lnformare  si comunicare, Activitati de  control, Auditare  si  evaluare) analizând activităţile ce se desfăşoară în cadrul compartimentului (măsurarea şi înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor, aplicarea măsurilor corective);

8. Identifică obiectivele specifice ale compartimentelor instituţiei şi obiectivele derivate din obiectivele generale ale instituţiei, asigură identificarea activităţilor şi a aspectelor de mediu specifice,  elaborează şi propune spre aprobare programe de măsuri cu acţiuni preventive şi corective în domeniul protecţiei mediului şi de intervenţie în caz de accident/incident de mediu şi urmăreşte aplicarea lor ;

9. Monitorizează post închidere „Depozitul Neconform de Deşeuri municipale-Valea Seaca”, controlează si aplică principii generale si specifice utilizate în managementul tuturor tipurilor de deşeuri in cadrul institutiei si a seviciilor aflate din subordinea UAT, răspunde de gestionarea, constituirea, întreţinerea, actualizarea periodică şi păstrarea bazei de date privind deşeurile;

10. Are obligaţia de a întocmi şi raporta la termen rapoartele statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale cu tematica de protectia mediului catre AFM, ANPM, APM, GNM, INS, alte instituţii solicitante ;

11. În calitate de responsabil cu asigurarea activităţii de reglementare pe probleme de protecţia mediului , face propuneri şi solicită/primeşte propuneri ale Poliţiei Locale, compartimentelor cu atributii specifice din cadrul institutiei si serviciilor din subordinea UAT cu privire la adoptarea unor HCL în domeniu;colaboreaza cu Politia Locala propunand actiuni de verificare/monitorizare specifice; solicită Poliţiei Locale informări referitoare la acţiunile de control derulate, sancţiuni aplicate, măsuri dispuse pentru conformare, urmăreşte ducerea la îndeplinire de catre compartimentele specifice din cadrul institutiei si serviciilor din subordinea UAT a obligaţiilor administraţiei publice locale şi hotărârilor privind protecţia mediului emise de Consiliul Local;

12. Informează prompt Comisia cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni derulate în cadrul compartimentului, ia măsuri pentru îmbunătăţirea sistemului de control intern/managerial din cadrul compartimentului MSI Mediu, participă la şedinţele Comisiei, la data, ora şi locul unde acestea au fost stabilite, asigură aprobarea şi transmiterea la termenele de timp stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu programul adoptat, la nivelul compartimentului MSI Mediu ;

13. Va participa şi îşi va însuşi cunoştinţele şi formarea deprinderilor în cadrul instruirii salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă în conformitate cu ordinul ministerului administraţiei si internelor nr. 712/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

14. Pe perioada concediului de odihnă, precum şi în alte situaţii ce implică absenţa de la locul de muncă va fi înlocuită de persoana cu atribuții in protecția mediului din cadrul Politiei Locale Pașcani;

15.Evaluaeaza impactul de mediu si poate actiona in sensul reducerii si chiar al eliminarii lui,prin respectarea normelor legale;

16.isi asuma realizarea si indeplinirea de planuri pentru reducerea poluarii si chiar a eliminarii acesteia,urmarind reespectarea normelor legale;

17.Sa elaboreze documentatiile necesare si sa asigurea obtinerea autorizatiilor,acordurilor,avizelor din domeniul protectie mediului,necesare desfasurarii activitatii Primariei mun.Pascani.

18.Sa intocemeasca documentatia necesara pentru autorizarea sau emiterea licentelor de mediu;

 19. Îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de şefii ierarhici superiori.

Alte atribuţii :

1. Răspunde de menţinerea si îmbunătăţirea Sistemului de Management Integrat certificat în conformitate cu  standardele ISO 9001, ISO14001, ISO 18001, efectuează audituri interne şi urmăreşte implementarea acţiunilor corective propuse sau rezultate în urma auditurilor, verifică ţinerea sub control a aspectelor de mediu, face propuneri pentru elaborarea unor noi proceduri operaţionale şi instrucţiuni de lucru necesare optimizării activităţilor de protecţie a mediului;

2.Participă la elaborarea proiectului de buget pentru investiţii în domeniul protecţiei mediului şi activităţii de educaţie ecologică la nivelul municipiului Pascani;

3. Are obligația de a se informa asupra conținutului dispozițiilor emise de către Primarul municipiului Pascani și asupra conținutului hotărârilor adoptate de către Consiliul Loical al Municipiului Pascani  și de a duce la îndeplinire actele administrative emise de Primarul mun.Pascani..

4. Are obligaţia să cunoască reglementările aplicabile, procedurile Sistemului de Management Integrat, să le respecte întocmai, să depună un efort constant pentru a-şi îndeplini responsabilităţile ce îi revin în condiţii de eficienţă şi eficacitate.

5. Are obligaţia să constituie dosarele, să le inventarieze şi să le predea la arhiva instituţiei conform Legii nr. 16/1996 – Legea Arhivelor Naţionale

6. Atribuții privind securitatea și sănătatea în muncă și Situații de Urgență, se vor respecta prevederile:

          a) nerespectarea atribuțiilor din Fișa Postului atrage sancțiuni disciplinare în limítele prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Legea nr. 53/2003 Codul muncii cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul intern și Contractul individual de muncă încheiat între salariat și angajator, răspunderea patrimonială sau penală dupa caz.

 

 b) art. 19 lit. a) –r) - Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului prevazute în Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,

         c) art. 22 lit. a)- g) – Obligațiile salariatului la locul de muncă prevazute în Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

         d)  să participle la instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă și Situațiilor de Urgență și să respecte Normele de securitate și sănătate în muncă și Măsurile de aplicare a acestora in conformitate cu Legea nr. 319/2006 a ssm cu modificările și completările ulterioare și Procedurile de lucru aprobate de angajator;

         e)  să efectueze controlul medical periodic conform actelor normative în vigoare și să-și desfășoare activitatea în așa fel încât să nu expună la pericol de accidentare și îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și celelalte personae participante la procesul de muncă;

         f)  să oprească lucrul la apariția unui pericol iminent  de producere a unui accident și să aducă la cunoștința conducătorului  locului de muncă orice defecțiune de natură tehnică sau altă situație care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;

        g) să utilizeze obligatoriu echipamentul individual de protecție din dotare, corespunzător scopului pentru care a fost acordat și să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, echipamentele de transport și alte mijloce de producție;

       h) să colaboreze cu angajatorul și/sau persoanele desemnate, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de muncă sunt sigure și fără riscuri pentru securitatea și sănătatea în domeniul său de activitate;

       i) să coopereze cu salariații desemnați, respectiv cu cadrul tehnic PSI care are atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

       j) să respecte reglementările legale în vigoare privind colectarea și depozitarea deșeurilor rezultate din activitatea desfășurată, deșeuri asimilabile celor menajere;

       k) să informeze autoritățile sau serviciile de urgență abilitate prin mijloce inclusiv telefonic despre iminența producerii sau producerea oricărei situații de urgență despre care iau cunoștință,

          7.Atribuții privind Sistemul de Management Integrat al Calității și Mediului (SMI) și Control Intern Managerial conf. OSSG 600/2018:

      a) cunoașterea politicii în domeniul calității și mediului și orientarea întregii activități în sensul atingerii  obiectivelor stabilite la nivelul său;

      b) respectarea procedurilor stabilite prin implementarea Sistemului de Management Integrat certificat și a Standardelor Controlului Intern Managerial conf. OSSG 600/2018 aplicabil activității desfășurate;

      c) orientarea întregii activități în sensul cunoașterii și satisfacerii cerințelor cetățenilor;

      d) respectarea codului de etică și deontologie profesională;

   8. Atribuții și responsabilități în vederea asigurării protecției informațiilor și datelor personale în conformitate cu prevederile Procedurii privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Close Search Window