ANUNŢ CONCURS,

 

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de referent, clasa a-III-a, gradul profesional debutant, în cadrul Serviciului Administrație Publică – Compartiment Consiliere, Informare și Relații cu Societatea Civilă, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pașcani, în data de 07.09.2022 la ora 10,00 - proba scrisă și în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise – interviul.

Durata normalã a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40 h/sãptãmânã.

 

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu.

Data de publicare a anunțului de concurs: 03.08.2022.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei www.primariapascani.ro - Organizarea - Carieră - Anunţuri Concursuri, respectiv de pe 03.08.2022 pânã la data de 22.08.2022 (inclusiv), ora 15,30.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs: municipiul Paşcani, judeţul Iaşi, str. Ştefan cel Mare, nr.16, telefon 0232/762300, interior 111, fax 0232/766259, adresa de e-mail: personal@primariapascani.ro.

 

Condiţiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de referent, clasa a-III-a, gradul profesional debutant, în cadrul Serviciului Administrație Publică – Compartiment Consiliere, Informare și Relații cu Societatea Civilă, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pașcani – un post:

- studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;

- condiții de vechime - nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bibliografia/Tematica în vederea participării la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa a-III-a, gradul profesional debutant, în cadrul Serviciului Administrație Publică – Compartiment Consiliere, Informare și Relații cu Societatea Civilă.

          Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I și II ale parții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse și de tratament între femei și barbati, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. 5. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 6. 6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul  instituţiei www.primariapascani.ro-Organizarea-Cariera-Anunturi-Concursuri.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111- compartiment Management Resurse Umane.

    Condiţii generale de participare la concurs:

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

    În cazul în care printre condiţiile specifice prevăzute la alin. (1) lit. g) este stabilită şi obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, această condiţie se îndeplineşte cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice cu privire la îndeplinirea condiţiei.

    Pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49  din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 care se obţine de la secretariatul comisiei;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 1. copia actului de identitate;
 2. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 3. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
 4. copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
 5. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară;
 7. cazierul judiciar ( acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

   Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

 

Atribuţiile prevăzute în fișa postului pentru funcţia publică de execuţie vacantă de referent, clasa a-III-a, gradul profesional debutant, în cadrul Serviciului Administrație Publică – Compartiment Consiliere, Informare și Relații cu Societatea Civilă, conform Fișei postului nr. 12926/20.06.2022:

 

I. Atribuţii specifice

1. Pune la dispoziția cetățenilor formularele tipizate de cerere adresate instituției, în vederea emiterii unui act administrativ, în condițiile legii;

2. Primește cererile, sesizările înaintate de persoane fizice/juridice adresate Primăriei municipiului Pașcani;

3. Asigură expedierea răspunsului la cererile depuse de persoanele fizice/juridice în termenele stabilite prin Dispoziția Primarului municipiului Pașcani, prin intermediul Ghișeului Unic; răspunde de evidențierea în Registrul de intrare – ieșire a semnăturii de confirmare a primirii documentelor de către solicitanți;

4. Oferă informații cetățenilor cu privire la stadiul în care se află soluționarea unei cereri adresată Primăriei municipiului Pașcani;

5. Colaborează cu direcțiile, serviciile și compartimentele de specialitate ale instituției la reactualizarea permanentă a bazei de date ce conține informațiile ce se oferă cetățenilor;

6. Redirecționează conform procedurilor legale corespondența ce nu intră în sfera de competență a Primăriei municipiului Pașcani;

7. Scanează documentele, solicitările, petițiile depuse de către persoanele fizice/juridice adresate Primăriei municipiului Pașcani, după înregistrare și apostilare;

8. Primește și verifică corespondența comunicată prin intermediul serviciilor poștale;

9. Asigură transmiterea corespondenței repartizată către direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Pașcani;

10. Asigură expedierea prin intermediul serviciilor poștale a corespondenței Primăriei municipiului Pașcani;

11. Asigură completarea la zi a borderourilor de expediție.

 

II. Atribuţii generale:

1. Respectă prevederile normelor interne şi procedurilor de lucru privitoare la postul său;

2. Respectă prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Înaintează propuneri privind nomenculatorul dosarelor aflate în gestiunea sa, cu indicativul şi termenul de păstrare şi le înaintează către Compartimentul Arhivă;

4. Arhivează documentele create şi gestionate de compartiment şi le predă conform Procedurii de sistem PS 13 – ARHIVAREA DOCUMENTELOR, pe bază de proces verbal şi inventar la arhiva instituţiei;

5. Întocmeşte rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul Local şi pentru proiectele de dispoziţii ale Primarului municipiului Pașcani, la solicitarea şefului de serviciu;

6. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de şeful serviciului, secretarul general şi/sau primarul unităţii administrativ teritoriale;

7. Respectă cerinţele documentelor de sistem calitate aplicate conform SR EN ISO 9001:2008;

8. Comunică RMC sau şefului ierarhic superior orice neconformitate depistată în cadrul insituţiei, cu privire la sistem, produs sau proces, în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008;

9. Respectă normele de conduită specifice funcţionarilor publici, stabilite prin lege şi codul (etic) al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pașcani;

10. Respectă normele PSI şi de sănătate şi securitate în muncă;

11. Obligatiile fiecarui angajat cu privire la respectarea cerintelor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale sunt in conformitate cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Art.22 si Art.23.

 

III. Responsabilităţi ce revin funcţionarului public:

În conformitate cu prevederile legale, ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi ale Regulamentului Intern ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Paşcani, alte Procedurilor de sistem aprobate în cadrul instituţiei şi ale procedurilor operaţionale, aprobate, specifice Serviciului Adminsitraţie Publică.

Close Search Window