ANUNŢ CONCURS,

 

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani,  în data de 15.02.2022 la ora 10,00 – proba scrisă şi în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data susținerii probei scrise interviul.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 h/zi, respectiv 40 h/săptămână pentru ambele posturi.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei respectiv de pe 13.01.2022 pânã la data de 01.02.2022 ( inclusiv), ora 15,30.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs: municipiul Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, telefon 0232/762300, interior 111,  fax 0232/766259, adresa de e-mail: personal@primariapascani.ro.

      Condiţiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei

publice de execuţie vacante de  inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani - un post:

     -studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-condiţii de vechime de  minim 5 ani, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

     -candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia/Tematica în vederea participării la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice.

    Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I și II ale parții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările  ulterioare;
 3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse și de tratament între femei și

 barbati, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu

 modificările şi completările ulterioare;

 1. Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu

 modificările şi completările ulterioare; 

 1. Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006;
 2. Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordinul nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor;
 5. Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările și completările ulterioare;
 6. H.G nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul  www.primariapascani.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111- compartiment Management Resurse Umane.

    Condiţii generale de participare la concurs pentru toate funcţiile publice :

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică.

Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

    În cazul în care printre condiţiile specifice prevăzute la alin. (1) lit. g) este stabilită şi obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, această condiţie se îndeplineşte cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice cu privire la îndeplinirea condiţiei.

    Pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor <LLNK 12011     1 12 2p2 153 59>art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49  din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 care se obţine de la secretariatul comisiei;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 1. copia actului de identitate;
 2. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 3. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
 4. copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
 5. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară;
 7. cazierul judiciar ( acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia;

   Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Atribuţiile prevăzute în fișa postului pentru funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice,  conform Fişei postului nr. 2263/03.02.2021:

 1. Pregătește în colaborare cu operatorul Serviciului Public de Salubrizare, planuri de implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciului de salubrizare și le prezintă autorităților publice locale, spre aprobare;
 2. Elaborează proceduri operaționale;
 3. Verifică activitățile aferente Serviciului Public de Salubrizare, prestate de către

operatorii desemnați, conform: Contractelor de delegare/atribuire directă a gestiunii; Regulamentului Serviciului de salubrizare, precum și a Caietelor de sarcini,  la nivelul Municipiului Pașcani;

 1. Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale pentru activitățile aferente  Serviciului

de salubrizare, precum şi efectuarea în termen a acţiunilor ecologice de curăţenie, igienizare şi deratizare a containerilor, cât a punctelor de colectare, organizate periodic;

 1. Supraveghează și se asigură de funcționarea în mod nemijlocit a sistemului de

colectare a deșeurilor și a activităților de sortare și transfer a tuturor deșeurilor municipale;

 1. Supraveghează și se asigură de funcționarea în mod nemijlocit a activităților de

măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice, a activităților de dezinsectie, dezinfectie și  deratizare,  precum și a activităților de curăţarea şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora  pe timp de polei sau de îngheţ;

 1. Stabilește împreună  cu operatorul de salubritate și cu membrii comisiei, desemnați

pentru monitorizarea activitaților  de salubrizare stradală – activitățile aferente serviciului public de salubritate, ce vor fi efectuate pe căile publice, conform caietelor de sarcini pentru fiecare activitate;

 1. Asigură inspecţia şi controlul efectuării activităților serviciului public de salubrizare

pe care le confirmă  în vederea facturării;

 1.  Ține și răspunde de activitățile persoanei  desemnate pentru  Serviciul public de

alimentare cu apă şi de canalizare, precum  și de activitățile persoanei desemnate pentru Serviciul de iluminatul public din cadrul Compartimentului Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice, în cazul în care lipsește titularul postului;

 1.  Întocmește  și transmite  rapoarte de activitate către birourile prefecturale care

asigură Unitatea centrala de monitorizare, precum şi autorităţilor de management care gestionează instrumentele structurale şi programele operationale cu impact în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, după caz, la solicitatea acestora;

 1. Colaborează în realizarea obiectivelor cu serviciile/compartimentele din cadrul

instituției

 1. Respectă prevederile normelor interne şi procedurilor de lucru privitoare la postul

său;

 1. Respecta cerintele documentelor de sistem calitate aplicate conform SR EN ISO

9001:2008;

 1. Comunica RMC sau sefului ierarhic superior orice neconformitate depistata in cadrul

Municipiului Pascani,cu privire la sistem, produs sau proces, in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008;

 1. Respectã Codul de conduitã a functionarilor publici;
 2. Respectã obligațiile cu privire la securitate și sănatate în muncă și pentru prevenirea

accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor  profesionale, conform prevederilor Art. 22 și Art. 23 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;

 1. Respectã Normele de Protecție și Stingere a Incendiilor și a Normelor de Igienă și

Protecția Mediului;

 1. Propune serviciului Buget Financiar Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea

operaţiunilor specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările şi completările ulterioare ;

 1. Întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale Primarului

specifice domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;

 1. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale

Consiliului Local al municipiului Paşcani, dispoziţii ale primarului municipiului Paşcani.

Close Search Window