ANUNŢ CONCURS,

 

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de auditor, clasa I, gradul profesional principal, în cadrul Compartimentului Audit Public Intern, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pașcani, în data de 02.08.2022 la ora 10,00 - proba scrisă și în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise – interviul.

Durata normalã a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40 h/sãptãmânã.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei www.primariapascani.ro - Organizarea - Carieră - Anunţuri Concursuri, respectiv de pe 22.06.2022 pânã la data de 11.07.2022 (inclusiv), ora 15,30.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs: municipiul Paşcani, judeţul Iaşi, str. Ştefan cel Mare, nr.16, telefon 0232/762300, interior 111, fax 0232/766259, adresa de e-mail: personal@primariapascani.ro.

Condiţiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, gradul profesional principal, în cadrul Compartimentului Audit Public Intern, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pașcani – un post:

-studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;

-condiţii de vechime de minim 5 ani, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bibliografia/Tematica în vederea participării la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, gradul profesional principal, în cadrul Compartimentului Audit Public Intern.

          Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I și II ale părții a-VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse și de tratament între femei și barbati, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 672/2002 (*republicatã*), privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Ordinul nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;

8. Ordonanța nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Hotãrârea nr.1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Ordin 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Lege nr. 82/1991 (*republicată*) a contabilitãtii, cu modificările şi completările ulterioare.

12. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;

13. Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul  instituţiei www.primariapascani.ro-Organizarea-Cariera-Anunturi-Concursuri.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111- compartiment Management Resurse Umane.

    Condiţii generale de participare la concurs:

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

    În cazul în care printre condiţiile specifice prevăzute la alin. (1) lit. g) este stabilită şi obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, această condiţie se îndeplineşte cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice cu privire la îndeplinirea condiţiei.

    Pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49  din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 care se obţine de la secretariatul comisiei;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 1. copia actului de identitate;
 2. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 3. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
 4. copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
 5. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară;
 7. cazierul judiciar ( acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

   Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

 

Atribuţiile prevăzute în fișa postului pentru funcţia publică de execuţie vacantă de auditor, clasa I, gradul profesional principal, în cadrul Compartimentului Audit Public Intern, conform Fișei postului nr. 10766/18.05.2022:

1. Respectã prevederile normelor interne si procedurilor de lucru privitoare la postul sãu.

Conform Legii 672/2002 privind auditul public intern, auditorul are următoarele atribuţii:

 1.  elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul UCAAPI, iar în cazul entităţilor publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entităţi publice, cu avizul acesteia;
 2. elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
 3. efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice, sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
 4. informează structura teritoriala UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
 5. raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
 6. în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate;
 7. verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză;
 8. efectuează activităţi de audit public intern pentru evaluarea / consilierea activităţilor desfăşurate în cadrul entitatii publice, inclusiv a activităţilor desfăşurate în cadrul entităţilor subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea entităţii publice in conformitate cu cadrul legal aplicabil domeniului;
 9. auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:

     - activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;

     - plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;

     - administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;

     - concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;

     - constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;

     - alocarea creditelor bugetare;

     - sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;

     - sistemul de luare a deciziilor;

     - sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;

     - sistemele informatice.

2. Respecta cerintele documentelor de sistem calitate aplicate conform SR EN ISO 9001:2008;

3. Comunica RMC sau sefului ierarhic superior orice neconformitate depistatã în cadrul UAT Municipiul Pascani, cu privire la sistem, produs sau proces, în conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008;

4. Obligatiile fiecãrui angajat cu privire la respectarea cerintelor de securitate si sãnãtate în muncã si pentru prevenirea accidentelor de muncã si îmbolnãvirilor profesionale sunt în conformitate cu Legea securitãtii si sãnãtãtii în muncã nr.319/2006, Art.22 si Art.23.

5. Propune serviciului Buget Financiar Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Intocmeste proiecte de hotarari ale Consiliului Local si de dispozitii ale primarului specifice domeniului de activitate , precum si rapoartele de specialitate pentru proiectele de hotãrâri, în vederea promovãrii lor în Consiliul Local;

7. Indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, alte acte normative, hotãrâri ale Consiliului Local, dispozitii ale Primarului Municipiului Pascani în conformitate cu cadrul legal aplicabil domeniului.

Close Search Window