ANUNŢ CONCURS,

 

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante în cadrul  Direcţiei Economice - Serviciul Taxe şi Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani (inspector, clasa I, gradul profesional superior și inspector, clasa I, gradul profesional asistent) în data de 30.08.2022 la ora 10,00 – proba scrisă şi în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data susținerii probei scrise interviul.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 h/zi, respectiv 40 h/săptămână pentru ambele posturi.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu.

          Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei www.primariapascani.ro - Organizarea - Carieră - Anunţuri Concursuri respectiv de pe 29.07.2022 – pânã la data de 17.08.2022-(inclusiv), ora 15,30.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs: municipiul Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, telefon 0232/762300, interior 111,  fax 0232/766259, adresa de e-mail: personal@primariapascani.ro.

    Condiţiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor

publice de execuţie vacante:

        1. inspector, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Direcţiei Economice - Serviciul Taxe şi Impozite Locale  - un post:

    - studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- condiţii de vechime de  minim 7 ani, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

    - candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

          2. inspector, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Direcţiei Economice - Serviciul Taxe şi Impozite Locale - un post:

    - studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- condiţii de vechime de  minim 1 an, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

    - candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

        Bibliografia/Tematica în vederea participării la concurs pentru ocuparea ambelor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul  Direcţiei Economice - Serviciul Taxe şi Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani (inspector, clasa I, gradul profesional superior și inspector, clasa I, gradul profesional asistent).

    Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I și II ale parții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările  ulterioare;
 3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse și de tratament între femei și barbati, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX – Impozite şi taxe locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 6.  H.G. nr. 1 /2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind  Codul Fiscal , Titlul  IX –Impozite şi taxe   locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 207 /2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

    Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul  www.primariapascani.ro- Organizarea - Carieră - Anunţuri Concursuri.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111- compartiment Management Resurse Umane.

    Condiţii generale de participare la concurs pentru toate funcţiile publice :

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică.

Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

    În cazul în care printre condiţiile specifice prevăzute la alin. (1) lit. g) este stabilită şi obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, această condiţie se îndeplineşte cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice cu privire la îndeplinirea condiţiei.

    Pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49  din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 care se obţine de la secretariatul comisiei;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 1. copia actului de identitate;
 2. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 3. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
 4. copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
 5. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară;
 7. cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia;

   Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Atribuţiile prevăzute în fișa postului:   

-pentru funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul  Direcţiei Economice - Serviciul Taxe şi Impozite Locale,  conform Fişei postului nr. 8989/05.05.2021- un post:

1. Respectă prevederile normelor interne şi procedurilor de lucru privitoare la postul său;

2. Studiază, îşi însuşeşte şi aplică corect legislaţia în materie de impozite şi taxe locale;

3. Constată existenţa impozitelor şi taxelor locale la faţa locului şi întocmeste din oficiu decizia de impunere a bunurilor impozabile în situaţia nedeclarării acestora la organul fiscal competent, în cazul contribuabililor persoane fizice;

4. Preia declaraţiile de impunere depuse însoţite de înscrisurile justificative, verifică documentele, calculează şi stabileşte creanţele fiscale şi intocmeşte şi semnează deciziile de impunere pentru contribuabilii persoane fizice;

5. Transmite declaraţiile fiscale/deciziile de impunere verificate operatorului bazei de date în vederea introducerii informaţiilor/modificărilor în sistemul informatic;

6. Verifica anual veridicitatea datelor inscrise în declaraţiile depuse de contribuabilii persoane fizice şi întocmeşte rapoarte de inspecţie fiscală cu constatările făcute şi masurile aplicate;

7. Intocmeşte dosarul fiscal al contribuabilului şi se ocupă de arhivarea documentelor;

8. Centralizează la expirarea termenului de plata situaţia contribuabililor persoane fizice care înregistrează restante la plata creanţelor bugetare locale;

9. Aplica măsurile de executare silită în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală pentru toate categoriile de impozite, taxe şi alte venituri datorate bugetului local şi neachitate în termen de către persoanele fizice;

10. Propune acordarea de amânări, eşalonări, reduceri, restituiri, scutiri, scăderi de impozite şi taxe locale cu fundamentare legală, în cazul persoanelor fizice;

11. Întocmeşte borderourile de debite şi borderourile de scăderi din evidenţa fiscală;

12. Întocmeşte şi actualizează evidenţa scriptică a matricolelor de înmatriculari-radieri auto, clădiri şi terenuri în cazul persoanelor fizice şi a matricolelor pentru înregistrarea autovehiculelor conform HCL nr. 68/2007, verificând documentele necesare înregistrării şi completează Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării;

13. Realizează evidenţa scriptică în registrele de rol a debitelor, soldurilor şi încasărilor în cazul persoanelor fizice;

14. Efectuează împreună cu administratorul bazei de date corecţiile ce au în vedere înscrierea exactă a datelor necesare pentru identificarea şi debitarea contribuabililor şi a bunurilor impozabile;

15. Rezolva cererile, reclamaţiile şi sesizările contribuabililor persoane fizice privind taxele, impozitele şi alte venituri în cadrul competenţei aprobate;

16. Verifică rolurile nominale, întocmeşte şi semnează certificatele de atestare fiscală eliberate la cererea contribuabililor persoane fizice şi răspunde pentru corectitudinea datelor înscrise în acestea;

17. Verifică cererile de restituire depuse de contribuabili, întocmeşte documentaţia în vederea restituirii sumelor şi înştiinţează contribuabilii persoane fizice despre data restituirii sumelor;

18. Sancţioneaza contravenţional persoanele fizice în cazul depunerii cu intarziere sau al nedepunerii declaraţiilor de impunere până la termenul stabilit prin lege şi în alte cazuri prevăzute de legislaţia fiscală;

19. Întocmeşte procesele-verbale de constatare în situaţiile de nedeclarare a bunurilor impozabile conform Codului fiscal constatate faptic în cazul persoanelor fizice;

20. Întocmeste situaţiile statistice şi furnizeaza informaţii privitoare la activitatea de administrare a creanţelor fiscale către instituţiile abilitate;

21. Realizează inspecţia fiscală în cazul persoanelor fizice şi întocmeşte rapoarte de inspecţie la finalizarea controlului;

22. Răspunde pentru rezultatele controlului în limita documentelor supuse controlului şi constatărilor efectuate şi consemnate în actul de control;

23. Intocmeste situatiile statistice si informarile privitoare la activitatea de control fiscal;

24. Verifică documentaţiile, constată/declară starea de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice şi întocmeşte documentaţia specifică constatării/declarării stării de insolvabilitate, continuând masurile de cercetare fiscală pe toată perioada de prescripţie a debitului;

25. Intocmeşte documentaţia pentru acordarea de eşalonări, amânări, scutiri, reduceri de impozite si taxe locale cu fundamentare legală supuse spre aprobare consiliului local;

26. Desfăşoară evidenţa strictă a încasărilor pe conturi pe baza extraselor de cont emise de trezorerie, realizează evidenţierea extraselor de cont pe conturi specifice şi efectuează punctajele între registrul de rol, evidenţa fiscală din baza de date şi extrasele de cont;

27. Participă cu propuneri la fundamentarea proiectelor de hotărâri privind impozitele şi taxele locale şi bugetele de venituri şi întocmeşte documentaţia în vederea elaborării proiectelor de hotărâri privind impozitele şi taxele locale;

28. Evalueaza materia impozabila in cazul persoanelor fizice si centralizeaza datele pe ambele categorii de contribuabili, în vederea fundamentarii proiectului bugetului local, pe partea de venituri;

29. Întocmeşte lunar, trimestrial, semestrial sau anual rapoarte referitoare la situaţia contribuabililor, a materiei impozabile şi a gradului de colectare a veniturilor;

30. Verifică lunar corelaţia datelor din contul de execuţie bugetară – capitolul venituri, raportat de trezoreria finanţelor publice şi situaţia existentă în evidenţele fiscale ale serviciului;

31. Verifică borderourile de încasări, desfăşurătoare şi centralizatoare;

32. Reprezintă serviciul în probleme economico-financiare în relaţiile cu instituţiile financiar-bancare şi lichidatorii judiciari, în limitele competenţei de organ fiscal local;

33. Raportează trimestrial Serviciului Buget Financiar Contabilitate situaţia debitelor curente, a rămăşiţelor şi a încasărilor pe surse de venit în cazul contribuabililor persoane fizice;

34. Urmăreşte încasarea veniturilor şi contabilizarea acestora pe tipuri de conturi bugetare, inclusiv a veniturilor din valorificarea/închirierea spaţiilor, terenurilor şi locuinţelor din proprietatea publică şi privată a municipiului Paşcani;

35. Verifică respectarea îndeplinirii obligaţiilor bugetare de către instituţiile descentralizate din subordinea Consiliului Local Paşcani cu referire la virarea cotelor şi sumelor prevăzute în hotărârile Consiliului Local şi protocoalele la care acesta este parte, când aceasta se prevede a se efectua de către organul fiscal prin hotărârea consiliului local;

36. Aduce la cunoştinţa conducătorului serviciului dificultăţile întâmpinate în constatarea şi stabilirea taxelor şi impozitelor cu propunerea  măsurilor ce se impun;

37. Păstreaza secretul de serviciu şi datele cu caracter confidenţial;

38. Îndeplineste alte sarcini trasate de şeful de serviciu cu respectarea limitelor legii;

39. Respectă cerinţele documentelor de sistem calitate aplicate conform SR EN ISO 9001:2008;

40. Comunică RMC sau şefului ierarhic superior orice neconformitate depistată în cadrul Municipiului Paşcani, cu privire la sistem, produs sau proces, în conformitate cu cerinţele standardului de calitate SR EN ISO 9001:2008;

41. Obligaţiile fiecărui angajat cu privire la respectarea cerinţelor de securitate şi sănătate în munca şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale sunt în conformitate cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, art. 22 şi art. 23;

42. Propune serviciului Buget Financiar Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare ;

43. Întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale Primarului specifice domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;

44. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Paşcani, dispoziţii ale primarului municipiului Paşcani.

    - pentru funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul  Direcţiei Economice - Serviciul Taxe şi Impozite Locale,  conform Fişei postului nr. 17329/03.09.2021- un post:

1. Respectă prevederile normelor interne şi procedurilor de lucru privitoare la postul său;

2. Studiază, îşi însuşeşte şi aplică corect legislaţia în materie de impozite si taxe locale;

3. Constată existenţa impozitelor si taxelor locale la faţa locului şi întocmeşte decizia de impunere a bunurilor impozabile în situaţia nedeclarării acestora la organul fiscal competent, în cazul persoanelor juridice;

4. Preia declaraţiile de impunere depuse însoţite de înscrisurile justificative, verifică documentele, calculează şi stabileşte creanţele fiscale şi întocmeşte şi semnează deciziile de impunere pentru contribuabilii persoane juridice;

5. Transmite declaraţiile fiscale/deciziile de impunere către operatorul bazei de date în vederea introducerii informaţiilor/modificărilor în sistemul informatic;

6. Verifică anual veridicitatea datelor înscrise în declaraţiile fiscale depuse de contribuabilii persoane juridice  şi întocmeşte rapoarte de inspecţie fiscală cu constatările făcute şi măsurile aplicate;

7. Întocmeşte dosarul fiscal al contribuabilului şi se ocupă de arhivarea documentelor;

8. Întocmeşte la expirarea termenului de plată situaţia contribuabililor persoane juridice care înregistrează restanţe la plata creanţelor bugetare locale;

9. Aplică măsurile de executare silită în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală pentru toate categoriile de impozite, taxe şi alte venituri datorate bugetului local şi neachitate în termen de către persoanele juridice;

10. Propune acordarea de amânări, eşalonări, reduceri, restituiri, scutiri, scăderi de impozite şi taxe locale cu fundamentare legală, în cazul persoanelor juridice;

11. Întocmeşte borderourile de debite şi borderourile de scăderi din evidenţa fiscală;

12. Întocmeşte şi actualizează evidenţa scriptică a matricolelor de înmatriculari-radieri auto, clădiri şi terenuri în cazul persoanelor juridice şi a matricolelor pentru înregistrarea autovehiculelor conform HCL nr. 68/2007, verificând documentele necesare înregistrării şi completează Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării;

13. Realizează evidenţa scriptică în registrele de rol a debitelor, soldurilor şi încasarilor în cazul persoanelor juridice;

14. Efectuează împreună cu administratorul bazei de date corecţiile ce au în vedere înscrierea exactă a datelor necesare pentru identificarea şi debitarea contribuabililor şi a bunurilor impozabile;

15. Rezolvă cererile, reclamaţiile şi sesizările contribuabililor persoane juridice privind taxele, impozitele şi alte venituri în cadrul competenţei aprobate;

16. Verifică rolurile nominale, întocmeşte şi semnează certificatele de atestare fiscală eliberate la cererea contribuabililor persoane juridice şi răspunde pentru corectitudinea datelor înscrise în acestea;

17. Verifică cererile de restituire depuse de contribuabili, întocmeşte documentaţia în vederea restituirii sumelor şi înştiinţează contribuabilii persoane juridice despre data restituirii sumelor;

18. Sancţionează contravenţional persoanele juridice în cazul depunerii cu întârziere sau a nedepunerii declaraţiilor fiscale până la termenul stabilit prin lege şi în alte cazuri prevăzute de legislaţia fiscală;

19. Întocmeşte procesele-verbale de constatare în situaţiile de nedeclarare a bunurilor impozabile conform Codului fiscal constatate faptic în cazul persoanelor juridice;

20. Întocmeşte situaţiile statistice şi furnizează informaţii privitoare la activitatea de administrare a creanţelor fiscale către instituţiile abilitate;

21. Realizează inspecţia fiscală în cazul persoanelor juridice şi întocmeşte rapoarte de inspecţie la finalizarea controlului;

22. Răspunde pentru rezultatele controlului în limita documentelor supuse controlului şi constatărilor efectuate şi consemnate în actul de control;

23. Întocmeşte situaţiile statistice şi informările privitoare la activitatea de control fiscal;

24.Verifică documentaţiile, constată/declară starea de insolvabilitate a debitorilor persoane juridice şi întocmeşte documentaţia specifică constatării/declarării stării de insolvabilitate, continuând masurile de cercetare fiscală pe toată perioada de prescripţie a debitului;

25. Intocmeste documentatia pentru acordarea de eşalonări, amanari, scutiri, reduceri de impozite si taxe locale cu fundamentare legală supuse spre aprobare consiliului local;

26. Desfașoară evidența strictă a încasarilor pe conturi pe baza extraselor de cont emise de trezorerie, realizează evidențierea extraselor de cont pe conturi specifice și efectuează punctajele între registrul de rol, evidența fiscală din baza de date și extrasele de cont;

27. Participă cu propuneri la fundamentarea proiectelor de hotărâri privind impozitele şi taxele locale şi bugetele de venituri şi întocmeşte documentaţia în vederea elaborării proiectelor de hotărâri privind impozitele şi taxele locale;

28. Evaluează materia impozabilă în cazul persoanelor juridice şi centralizează datele pe ambele categorii de contribuabili, în vederea fundamentării proiectului bugetului local, pe partea de venituri;

29. Întocmeşte lunar, trimestrial, semestrial sau anual rapoarte referitoare la situaţia contribuabililor, a materiei impozabile şi a gradului de colectare a veniturilor;

30. Reprezintă serviciul în probleme economico-financiare în relaţiile cu instituţiile financiar-bancare şi lichidatorii judiciari, în limitele competenţei de organ fiscal local;

31. Raportează trimestrial Serviciului Buget Financiar Contabilitate situaţia debitelor curente, a rămăşiţelor şi a încasărilor pe surse de venit în cazul contribuabililor persoane juridice;

32. Urmăreşte încasarea veniturilor şi contabilizarea acestora pe tipuri de conturi bugetare, inclusiv a veniturilor din valorificarea/închirierea spaţiilor şi terenurilor din proprietatea publică şi privată a municipiului Paşcani;

33. Aduce la cunoştinţa conducătorului serviciului dificultăţile întâmpinate în constatarea şi stabilirea taxelor şi impozitelor cu propunerea  măsurilor ce se impun;

34. Păstreaza secretul de serviciu şi a datelor cu caracter confidenţial;

35. Îndeplineşte alte sarcini trasate de şeful de serviciu cu respectarea limitelor legii;

36. Respectă cerinţele documentelor de sistem calitate aplicate conform SR EN ISO 9001:2008;

37. Comunică RMC sau şefului ierarhic superior orice neconformitate depistată în cadrul Municipiului Paşcani, cu privire la sistem, produs sau proces, în conformitate cu cerinţele standardului de calitate SR EN ISO 9001:2008;

38. Obligaţiile fiecărui angajat cu privire la respectarea cerinţelor de securitate şi sănătate în munca şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale sunt în conformitate cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, art. 22 şi art. 23;

39. Propune serviciului Buget Financiar Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare ;

40. Întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale Primarului specifice domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;

41. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Paşcani, dispoziţii ale primarului municipiului Paşcani.

Close Search Window