ANUNŢ CONCURS,

 

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, organizează concurs de recrutare în data de 06.07.2022 la ora 10,00 – proba scrisă şi în termen de maxim 4 zile lucratoare de la data susţinerii probei scrise interviul pentru ocuparea a 5 posturi contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat, treapta I (2 posturi), respectiv treapta II (3 posturi), duratã nedeterminatã, cu normã întreagã din cadrul Serviciului Seră și Administrare Spații Verzi, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 h/zi, respectiv 40 h/săptămână pentru toate posturilor.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişãrii anunţului (de la data de 14.06.2022 pânã la data de 27.06.2022, inclusiv, ora 15,30).

Condiţii generale de participare la concurs pentru toate posturile:

Pentru a ocupa un post vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor contractuale sunt:

  1. muncitor necalificat, treapta I din cadrul Serviciului Seră și Administrare Spații Verzi - 2 posturi:

- studii generale/medii;

- condiţii de vechime de  minim 1 an.

  1. muncitor necalificat, treapta II din cadrul Serviciului Seră și Administrare Spații Verzi - 3 posturi:

- studii generale/medii;

- nu se solicitã vechime în muncǎ.

 

Bibliografia/tematica în vederea participării la concurs.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

I. muncitor necalificat, treapta I din cadrul Serviciului Seră și Administrare Spații Verzi - 2 posturi:

1. Din Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare: CAP. III. Obligaţiile angajatorilor.

                                 SECŢIUNEA 1- Obligaţii generale ale angajatorilor

                                SECŢIUNEA a 4-a – Alte obligaţii ale angajatorilor - art. 12

                               CAP. IV Obligaţiile lucrătorilor – art. 22,

2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicatǎ, cu modificările şi completările ulterioare;

3. H.G. nr. 1425/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sãnãtatea în muncă, republicatǎ, cu modificările şi completările ulterioare:

               CAP. V Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

              CAP. VI Pericol grav şi iminent şi zone cu risc ridicat şi specific.

4. Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

II. muncitor necalificat, treapta II din cadrul Serviciului Seră și Administrare Spații Verzi - 3 posturi:

1. Din Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare: CAP. III. Obligaţiile angajatorilor.

                                 SECŢIUNEA 1- Obligaţii generale ale angajatorilor

                                SECŢIUNEA a 4-a – Alte obligaţii ale angajatorilor - art. 12

                               CAP. IV Obligaţiile lucrătorilor – art. 22,

2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicatǎ, cu modificările şi completările ulterioare;

3. H.G. nr. 1425/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sãnãtatea în muncă, republicatǎ, cu modificările şi completările ulterioare:

               CAP. V Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

              CAP. VI Pericol grav şi iminent şi zone cu risc ridicat şi specific.

4. Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.primariapascani.ro - Organizarea - Carieră - Anunţuri - Concursuri.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111-  compartiment Management Resurse Umane.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a-III-a (de la data de 14.06.2022 pânã la data de 27.06.2022, inclusiv, ora 15,30) şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

  1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, precum şi copii ale altor acte de stare civilă (certificat de naştere, casătorie,  livret militar, livret de familie);
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5.  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
  6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
  7. curriculum vitae;
  8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

    Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

Atribuţiile prevăzute în fișa postului pentru postul de muncitor necalificat, treapta I, respectiv treapta II sunt comune și sunt următoarelor:

1. Execută lucrări de întreținere de calitate pe spațiile verzi situate pe domeniul public aferent municipiului Pașcani (mobilizarea solului, plivit, prășit, plantări, udat, cosit, tunderea gardurilor vii, îngropat și dezgropat trandafiri, greblat, văruit copaci, prevenirea și combaterea bolilor;

2. Incărcă și descarcă lădițele cu flori în vederea plantării de flori pe spațiile verzi din oraș;

3. Tratează și pregătește amestecul de pământ în vederea repicarii florilor;

4. Ajută la etanșeizarea serelor cu folie, precum și la înlocuirea sticlei sparte de pe sere.

5. Respectă programul de lucru, astfel încât să folosească eficient timpul de lucru și asigura curățenia la punctul de lucru unde a fost repartizat;

6. Are obligația ca la locul de muncă să poarte echipamentul de lucru și protecție;

7. Respecta normele tehnice de sănătate și securitate în muncă, precum și normele de prevenire și stingere a incendiilor;

8. Folosește și intreține în mod corespunzător sculele și dispozitivele din dotare;

9. Este obligat să aibe un comportament civilizat la locul de muncă;

10. Execută lucrările conform instrucțiunilor de lucru și normelor în vigoare aplicabile la locul de muncă;

11. Participă obligatoriu la instruirile pe teme profesionale sau de orice natură identificate de șeful ierarhic a fi necesare pentru dezvoltarea profesională a angajatului;

12. Răspunde la solicitările șefului în cazul unor urgențe și în zilele libere;

13. Asigură paza obiectivelor, a materialelor, dispozitivelor, obiectelor din sector;

14. Anunță șeful ierahic în cazul în care constată abateri de la procesele tehnologice, de la normele de protecție și securitate a muncii, normelor P.S.I. sau alte probleme deosebite ce se ivesc;

15. Răspunde la toate sarcinile ce-i sunt repartizate de șeful ierarhic superior;

16. Respectă cerințele documentelor de sistem calitate aplicate conform SR EN ISO 9001/2008;

17. Comunica RMC sau sefului ierarhic superior orice neconformitate depistată în cadrul municipiului Pașcani, cu privire la sistem, produs sau proces, în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 90001/2008.

 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window