ANUNŢ CONCURS,

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de conducere vacant, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, de șef serviciu, gradul II din cadrul Serviciului Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani în data de 07.12.2021 la ora 10,00 – proba scrisă și  în termen de maxim 4 zile lucratoare de la data susținerii probei scrise interviul.

Probele stabilite pentru concurs:selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişãrii anunţului (de la data de 11.11.2021 pânã la data de 24.11.2021, inclusiv, ora 15,30).

Durata normală a timpului de lucru este de 8 h/zi, respectiv 40 h/săptămână.

Condiţii generale de participare la concurs:

Concursul se organizează pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de șef serviciu, gradul II din cadrul Serviciului Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani.

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti;

- condiţii de vechime de  minim 5 ani, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

  - atestat manager transport auto;

  - condiţiile prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Bibliografia în vederea participării la concurs.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

 1. M. Mehedinteanu, D. Hollanda, I. Sporea, TEHNOLOGIE MECANICA ȘI MASINI-UNELTE, Editura  Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982;
 2. Constituţia României, republicată;
 3. Titlul III, cap. I ale parții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările  ulterioare;
 4. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse și de tratament între femei și barbati, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicatǎ, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
 8. Din Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificările şi completările ulterioare: CAP. III Obligaţiile angajatorilor

                                 SECŢIUNEA 1- Obligaţii generale ale angajatorilor

                                SECŢIUNEA a 4-a –Alte obligaţii ale angajatorilor - art. 12

                               CAP. IV Obligaţiile lucratorilor – art. 22,

 1. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea  Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul  www.primariapascani.ro - Organizarea - Carieră - Anunţuri Concursuri.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111-  compartiment Management Resurse Umane.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice ;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, precum şi copii ale altor acte de stare civilă (certificat de naştere, casătorie,  livret militar, livret de familie);
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului ;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5.  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 7. curriculum vitae;
 8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;
 9. dosar cu şină sau de încopciat.

    Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Close Search Window