ANUNŢ CONCURS,

 

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  unei funcţii publice vacante de execuţie  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani de inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul   Compartimentului Management Resurse Umane;

Durata normalã a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40 h/sǎptǎmânǎ.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu.

Proba scrisă se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Paşcani în data de 12.10.2021 la ora 10,00;

Interviul  se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Paşcani în maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei, respectiv de pe 09.09.2021 pânǎ la data de 28.09.2021( inclusiv), ora 15,30.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs: municipiul Paşcani, judeţul Iaşi, str. Ştefan cel Mare, nr.16, telefon 0232/762300, interior 111, fax 0232/766259, adresa de e-mail: personal@primariapascani.ro.

Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului Management Resurse Umane:

-studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale;

 -condiţii de vechime de  minim 5 ani, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G nr.57/2019 - Codul Administrativ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

 

Bibliografia/Tematica în vederea participării la concurs pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului Management Resurse Umane.

  Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv  republicările, modificările şi completările acestora:

 1. Constituţia României, republicată;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,    Partea a VI – a , Titlul I, II, cu modificările şi completările  ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse și de tratament între femei și  bǎrbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea- cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. H.G. nr.611/2008- pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare;
 8. H.G nr.286/2011- pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

Condiţii generale de participare la concurs:

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică.

Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

    În cazul în care printre condiţiile specifice prevăzute la alin. (1) lit. g) este stabilită şi obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, această condiţie se îndeplineşte cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice cu privire la îndeplinirea condiţiei.

    Pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor <LLNK 12011     1 12 2p2 153 59>art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49  din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 care se obţine de la secretariatul comisiei;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 1. copia actului de identitate;
 2. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 3. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
 4. copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
 5. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară;
 7. cazierul judiciar ( acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia;

 

   Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

 

 

           Atribuţiile   postului de inspector, clasa I, grad profesional principal:

În activitatea pe care o desfăşoară realizează următoarele atribuţii:

 1. Întocmeşte rapoarte de specialitate, note de fundamentare la proiectele de hotărâri ce se supun aprobării consiliului local ce au ca obiect aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Paşcani şi pentru serviciile publice de subordonare locală;
 2. Acordă asistenţă compartimentelor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Paşcani  privind întocmirea Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Paşcani,  întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâre referitoare la regulamente de organizare şi funcţionare ce se supun spre aprobarea consiliului local;
 3. Urmăreşte încadrarea în numărul de personal stabilit potrivit organigramei şi statelor de funcţii aprobate şi asigură continua actualizare a situaţiilor nominale de personal;
 4. Urmăreşte şi realizează corecta aplicare a prevederilor legale privind: stabilirea salariilor de bază, acordarea sporurilor salariale potrivit condiţiilor de muncă, stabilirea indemnizaţiilor pentru demnitari, promovarea în clase şi grade profesionale pentru funcţionarii publici şi în grade şi trepte profesionale pentru personalul contractual,  aplicarea majorărilor şi indexărilor salariale stabilite prin acte normative speciale precum şi a altor drepturi salariale;
 5. Întocmeşte fundamentări ale fondului de salarii pentru bugetul local, pentru autorităţile executive şi serviciile publice de subordonare locală fără personalitate juridică;
 6. Transmite raportări catre Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici care, pe baza acestora, administrează baza de date cuprinzand evidenţa naţională a funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici;
 7. Asigură completarea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor, către I.T.M. pentru personalul contractual din cadrul instituţiei;
 8. Întocmeşte rapoarte şi chestionare statistice referitoare la salarii, numărul de personal şi utilizarea timpului de lucru potrivit solicitărilor A.N.F.P., Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, Consiliului Judeţean Iaşi, D.G.F.P. Iaşi., Direcţiei Judeţene de Statistică, s.a.;
 9. Organizează şi realizează împreună cu membrii comisiilor de concurs sau examinare, după caz, desfăşurarea, conform legii, a concursurilor şi examenelor privind angajarea personalului. Asigură încadrarea personalului în funcţii, compartimente/ servicii, corespunzător pregătirii, experienţei şi competenţelor profesionale. Numirea, sancţionarea, suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau după caz a raporturilor de muncă  se face numai de către primar, în conformitate cu prevederile legale.
 10. Întocmeşte lucrările necesare pentru: încadrarea, transferarea, detaşarea, delegarea, delegarea de atribuţii, schimbarea locului de muncă şi desfacerea contractului de muncă sau incetarea raporturilor de serviciu, după caz şi  gestionează modificările intervenite pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Paşcani şi serviciile publice fără personalitate juridică;
 11. Întocmeşte, completează şi ţine evidenţa dosarelor de personal şi a dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici;
 12. Operează toate modificările intervenite pe parcursul perioadei de angajare în ceea ce priveşte: funcţia, salariul, pregătirea profesională, starea civilă, etc.;
 13. Asigură întocmirea corectă şi la timp a documentelor primare ce stau la baza plăţii lunare a salariilor angajaţilor şi demnitarilor;
 14. Urmăreşte utilizarea timpului de lucru: programarea concediilor de odihnă şi efectuarea acestora, acordarea şi evidenţa altor categorii de concedii (pentru evenimente familiale deosebite, suplimentare, fără plată ş.a.), evidenţa concediilor medicale, de maternitate, paternitate, creştere copil în vârstă de până la 2 sau 3 ani (după caz), absenţelor nemotivate;
 15. Coordonează şi monitorizează procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor, în scopul aplicării corecte a procedurilor de evaluare. Ţine evidenţa nominală, cronologică a evaluărilor anuale potrivit cărora  se construieşte cariera profesională a angajaţilor;
 16. Întocmeşte documentaţia necesară la angajarea, modificarea contractului individual de muncă, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă, după caz pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav doar după verificarea condiţilor specifice de către Serviciul Comunitar de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară;

Monitorizarea cerinţelor impuse de legislaţia în vigoare referitoare la activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav se realizează de personalul din cadrul Serviciului Comunitar de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară, în conformitate cu prevederile legale specifice (Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, H.G. nr. 268/2007 şi H.G. nr. 427/2001 , etc);

 1. Asigură confidenţialitatea datelor existente în dosarele profesionale/de personal, conform prevederilor legale; eliberează angajatului, la cerere, copii ale actelor existente în dosarul său profesional;
 2. La solicitarea angajaţilor întocmeşte şi eliberează adeverinţe de salariat;
 3. Propune serviciului Buget Financiar Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele

metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare ;

 1. Respectă prevederile normelor interne şi procedurilor de lucru privitoare la postul său;
 2. Respectă cerinţele documentelor de sistem calitate aplicate conform SR EN ISO 9001: 2008.
 3. Comunică RMC sau şefului ierarhic superior orice neconformitate depistată în cadrul Municipilui Paşcani, cu privire la sistem, produs sau proces, în conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001: 2008.
 4. Obligatiile si raspunderile specifice în domeniul protecţiei muncii;

Obligatiile fiecarui angajat cu privire la respectarea cerintelor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale sunt in conformitate cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Art.22 si Art.23;

 1. Întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale Primarului specifice domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de

activitate al compartimentului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;

 1. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Paşcani, dispoziţii ale primarului municipiului Paşcani. 
Close Search Window