System Administrator

ANUNŢ CONCURS,

 

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante în cadrul  Serviciului Urbanism şi Amenajări Teritoriale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani (inspector, clasa I, gradul profesional asistent - un post și inspector, clasa I, gradul profesional debutant - un post) în data de 11.05.2021 la ora 10,00 – proba scrisă şi în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data susținerii probei scrise interviul.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 h/zi, respectiv 40 h/săptămână pentru ambele posturi.

Probele stabilite pentru concurs:selecţia dosarelor de înscriere,proba scrisă şi interviu.

          Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei www.primariapascani.ro - Organizarea - Carieră - Anunţuri Concursuri respectiv de pe 08.04.2021 – pânã la data de 27.04.2021-(inclusiv), ora 15,30.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs: municipiul Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, telefon 0232/762300, interior 111,  fax 0232/766259, adresa de e-mail: personal@primariapascani.ro.

      Condiţiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante:

        1. inspector, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajări Teritoriale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani - un post:

    - studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul urbanismului, arhitecturii şi construcțiilor;

- condiţii de vechime de  minim 1 an, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

    - candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

2. inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajări Teritoriale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani - un post:

     - studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul urbanismului, arhitecturii şi construcțiilor;

    - nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia/tematica în vederea participării la concurs pentru ocuparea funcţiei

ambelor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul  Serviciului Urbanism şi Amenajări Teritoriale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani (inspector, clasa I, gradul profesional asistent - un post și inspector, clasa I, gradul profesional debutant - un post)

    Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I și II ale parții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările  ulterioare;
 3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse și de tratament între femei și barbati, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 50/1991 privind  autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare;
 6. Ordinul nr. 839/2009 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, privind  autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificările şi completările  ulterioare;
 7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;  
 8. Ordinul nr. 233/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Hotărirea nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu;
 11. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Hotărarea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificarile şi completările ulterioare;
 14. Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicată;
 15. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificarile ulterioare;
 16. Legea nr. 287/2009 privind  Codul Civil, republicată, art. 612 si art. 615.

    Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul  www.primariapascani.ro- Organizarea - Carieră - Anunţuri Concursuri.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111- compartiment Management Resurse Umane.

    Condiţii generale de participare la concurs pentru toate funcţiile publice :

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică.

Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

    În cazul în care printre condiţiile specifice prevăzute la alin. (1) lit. g) este stabilită şi obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, această condiţie se îndeplineşte cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice cu privire la îndeplinirea condiţiei.

    Pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49  din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 care se obţine de la secretariatul comisiei;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 1. copia actului de identitate;
 2. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 3. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
 4. copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
 5. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară;
 7. cazierul judiciar ( acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia;

   Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Atribuţiile prevăzute în fișa postului:   

- pentru funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajări Teritoriale,  conform Fişei postului nr. 3927/24.02.2021- un post :

1. Ţine evidenţa şi eliberează adeverinţe  referitoare la denumirea de străzi şi numerele de locuinţe;

2. Întocmeşte   documentaţia necesară atribuirii  sau schimbării  de denumiri  de străzi potrivit legii;

3. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Paşcani, dispoziţii ale primarului municipiului Paşcani;

4. Asigură desfăşurarea activităţii de relaţii cu publicul privitor la  conţinutul documentaţiilor pentru eliberarea certificatelor de  urbanism şi autorizaţiilor de construire;

5. Înştiinţează persoanele fizice sau juridice interesate cu privire la modalităţile de completare  sau refacere a documentaţiilor ce stau la baza  eliberării autorizaţiilor de construire şi certificatelor de urbanism, precum şi  a societăţilor de proiectare sau persoanelor fizice ce întocmesc astfel de documentaţii;

6. Completează registrele certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire operând în acestea menţiuni referitoare la solicitările   de prelungire, declaraţii de începere a lucrărilor , etc;

7. Intocmeste lista cu privire la existenta avizelor si studiilor solicitate prin certificatul de urbanism cat si verificarea documentatiei tehnice de autorizare, in vederea  eliberarii autorizatiilor de construire/desfiintare, inainte de a fi transmise spre semnare arhitectului sef.

 8. Verificarea documentaţiilor ce au stat la baza emiterii certificatelor de urbanism. 

9. Întocmeste şi elibereaza certificate de urbanism pentru constructii ;

10. Întocmeste şi elibereaza certificate de urbanism pentru bransamente utilitati;

11. Întocmeste acorduri pentru  branşament  şi racorduri ; 

12. Intocmeste şi elibereaza autorizaţia de construire şi a autorizaţia de desfiinţare;

13. Verifica documentaţia care a stat la baza  eliberării autorizaţiei de  construire si desfiinţare cu respectarea conţinutului cadru al proiectului pentru  autorizarea executării lucrărilor de construire, aplicand ştampila vizat  spre neschimbare ;

14. Verifică la teren  modul de amplasare a viitoarei construcţii cu respectarea prevederilor  codului civil faţă de vecinătăţi (la solicitarea beneficiarului);

15. Verifică  expirarea termenului prevăzut prin autorizaţie şi transmite adresa beneficiarului pentru prelungirea autorizaţiei sau întocmirea unei alte autorizaţii de construcţie;

16. Participă la întocmirea bazei de date a municipiului Paşcani şi transmiterea  acesteia către forurile superioare atunci când este cazul.

17.Semnează documentele eliberate de Serviciul Urbanism si Amenajări Teritoriale(certificate de urbanism, autorizatii de construire/desfiintare, certificate de nomenclator stradal, certificate de atestare-edificare constuctii, adrese, etc) pe perioada când seful de serviciul (arhitect sef) sau persoana care o înlocuieste este in concediu medical sau concediu de odihna.

18. Verifică încasarea corectă a  cuantumului ce reprezintă taxa de certificat de  urbanism şi a autorizaţiei de construire (desfiinţare ), eliberând  solicitantului o nota din care sa rezulte valoarea taxei ce trebuie achitata.

19. Întocmeşte, anual sau ori de câte ori este nevoie, în colaborare cu celelalte 

compartimente, unele rapoarte privind starea economică şi socială a municipiului  şi le prezintă la termenele prevăzute de lege sau stabilite de către primar, Consiliului Local;

20. Intocmeşte materiale de prezentare a municipiului pentru publicaţii de specialitate;

21. Ţine şi răspunde de evidenţa tuturor actelor pe care le instrumentează;

22. Urmăreşte rezolvarea corespondenţei în conformitate cu legislaţia în vigoare;

23. Colaborează cu celelalte servicii din cadrul aparatului propriu la elaborarea programelor şi proiectelor privind strategiile de dezvoltare a comunităţii;

24. Întocmeşte şi actualizează baza de date ;

25.Întocmeşte rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;

26. Respectă prevederile normelor interne şi procedurilor de lucru privitoare la postul  său;

27. Întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi proiecte de dispoziţii ale     Primarului specifice domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea  promovării lor în Consiliul local;

28. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Paşcani, dispoziţii ale primarului municipiului Paşcani;

29. Întocmeşte  si semnează procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor dupa  verificarea constructiei in teren când persoana desemnata prin dispozitia primarului municipiului Pascani , este in concediu medical sau in concediu de odihna;

30. Înregistrează în registre  Procesele verbale de recepţie .

31. Semneaza contractele de inchiriere alaturi de  reprezentantii compartimentul Patrimoniu  cat si  rapoartele intocmite de compartimentul Patrimoniu la proiectele de hotarare.

32. Intocmeste si raspunde  de datele prevazute in adresa prin care se comunica daca este sau nu este necesar avizul specific al Ministerului Culturii, necesar la notariat in vederea incheierii contractelor de vanzare cumparare a terenului agricol situat in extravilan,

 33. elibereaza extras din P.U.G. al municipiului Pascani, elibereaza plan de incadrare in zona in vederea completarii adresei emise de primarie, privind existenta siturilor arheologice, pe terenurile aflate in extravilan, care fac obiectul  vanzarii.

34. Asigură arhivarea şi predarea în arhivă a copiilor documentelor emise de compartiment.

35. Respectă prevederile normelor interne şi procedurilor de lucru privitoare la postul său;

36. Respecta cerintele documentelor de sistem calitate aplicate conform SR EN ISO 9001:2008;

37. Comunica RMC sau sefului ierarhic superior orice neconformitate depistata in cadrul Municipiului Pascani,cu privire la sistem,produs sau proces, in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008;

38. Respectã Codul de conduitã a functionarilor publici;

39. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege ,alte acte normative,  hotărâri ale Consiliului local  dispoziţii ale primarului municipiului Pascani si sefului de serviciu.

40. Colaborează cu toate serviciile si compartimentele din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, in vederea obtinerii de date si informatii fidele.

41. Respectă prevederile normelor interne și procedurilor de lucru privitoare la  postul său.

42. Întocmeste proiecte de hotărâri ale Consiliului Local și de dispoziții ale Primarului specifice domeniului de activitate, precum și rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării în Consiliul Local

43. Obligațiile fiecărui angajat cu privire la respectarea cerintelor de securitate și sănătate în muncă și pentru prevenirea accidentelor de munca și imbolnăvirilor profesionale sunt în conformitate cu Legea sănătații și securității în muncă nr.319/2006, Art.22 si Art.23   

44. Raspunde de intocmirea, proceselor verbale de receptie , cand este cazul (perioada cand lipseste persoana desemnata prin dispozitie)

45. Participa in teren la receptia la terminarea lucrarilor (perioada cand lipseste persoana desemnata prin dispozitie )

-pentru funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului Urbanism şi Amenajări Teritoriale,  conform Fişei postului nr. 3940/24.02.2021- un post :

1. Raspunde de intocmirea, proceselor verbale de receptie, cand este cazul (perioada cand lipseste persoana desemnata prin dispozitie)

2. Participa in teren la receptia la terminarea lucrarilor(perioada cand lipseste persoana desemnata prin dispozitie )

3. Tine evidenta proceselor verbale de receptie, in registru special si transmite lunar un exemplar din procesele verbale de receptie la Serv. Taxe si impozite locale in vedera luarii in evidenta;

4. Ţine şi răspunde de evidenţa tuturor actelor pe care le instrumentează;

5. Urmăreşte rezolvarea corespondenţei în conformitate cu legislaţia în vigoare;

6. Colaborează cu celelalte servicii din cadrul aparatului propriu la elaborarea programelor şi proiectelor privind strategiile de dezvoltare a comunităţii;

7. Întocmeşte şi actualizează baza de date ;

8. Respectă prevederile regulamentului intern şi procedurilor de lucru privitoare la postul său;

9. Întocmeste proiecte de hotărâri ale Consiliului Local și de dispoziții ale Primarului specifice domeniului de activitate, precum și rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării în Consiliul Local;

10. Îndeplineste și alte atribuții stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local al   municipiului Pașcani, dispoziții ale Primarului municipiului Pașcani;

11.Propune serviciului Buget Financiar Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor specifice     angajării,lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările şi completările ulterioare Respecta codul de conduita a functionarilor publici;

12.Asigură arhivarea şi predarea în arhivă a copiilor documentelor emise de compartiment.

13. Întocmeste proiecte de hotărâri ale Consiliului Local și de dispoziții ale Primarului specifice domeniului de activitate, precum și rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării în Consiliul Local;

14.Respectă cerințele documentelor de sistem calitate aplicate conform SR EN ISO 9001:2008.

15. Comunică RMC sau șefului ierarhic superior orice neconformitate depistată în cadrul Municipiului Pascani, cu privire la sistem, produs sau proces, în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2008.

16.Obligațiile fiecărui angajat cu privire la respectarea cerintelor de securitate și sănătate în muncă și pentru prevenirea accidentelor de munca și imbolnăvirilor profesionale sunt în conformitate cu Legea sănătații și securității în muncă nr.319/2006, Art.22 si Art.23.

Close Search Window