ANUNŢ CONCURS,

 

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  a douǎ funcţii publice vacante de execuţie  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani:

1) funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Comunitar de Asistenţǎ Socialǎ şi Autoritate Tutelarǎ- un post;

2) funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Serviciului Comunitar de Asistenţǎ Socialǎ Autoritate Tutelarǎ - un post;

Durata normalã a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40 h/sãptãmânã.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu.

Proba scrisă se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Paşcani în data de 14.12.2021 la ora 10,00;

Interviul  se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Paşcani în maxim 5   zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei, respectiv de pe 12.11.2021 pânã la data de 02.12.2021( inclusiv), ora 15,30.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs: municipiul Paşcani, judeţul Iaşi, str. Ştefan cel Mare, nr.16, telefon 0232/762300, interior 111, fax 0232/766259, adresa de e-mail: personal@primariapascani.ro.

Condiţiile de participare la concurs:

1)Condiţiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei

publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior în cadrul  Serviciului Comunitar de Asistenţǎ Socialǎ şi Autoritate Tutelarǎ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani – un post:

     - studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al ştiinţelor sociale;

- condiţii de vechime de  minim 7 ani, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

    - candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

2). Condiţiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei

publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul  Serviciului Comunitar de Asistenţǎ Socialǎ şi Autoritate Tutelarǎ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani - un post:

     - studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al ştiințelor sociale;

    - nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bibliografia/Tematica în vederea participării la concurs pentru ocuparea ambelor funcţii publice de execuţie (de inspector grad profesional superior şi inspector grad profesional debutant) din cadrul Serviciului Comunitar de Asistenţǎ Socialǎ şi Autoritate Tutelarǎ.

    Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

 1. Constituţia României, republicată;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările  ulterioare;
 3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse și de tratament între femei și barbati, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 116/2003 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr.277/2010 privind alocația de susținerea familiei, republicată și actualizată;
 9. OUG nr. 70/2011privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și cu modificările și completările ulterioare;
 11. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată și cu modificările și completările ulterioare;
 12. Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată și cu modificările și completările ulterioare;
 13. Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare.

 

Condiţii generale de participare la concurs:

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică.

Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

    În cazul în care printre condiţiile specifice prevăzute la alin. (1) lit. g) este stabilită şi obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, această condiţie se îndeplineşte cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice cu privire la îndeplinirea condiţiei.

    Pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49  din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 care se obţine de la secretariatul comisiei;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 1. copia actului de identitate;
 2. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 3. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
 4. copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
 5. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară;
 7. cazierul judiciar ( acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia;

   Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

 

Atribuţiile   postului  de inspector, clasa I, grad profesional superior:

 

Atribuţiile   postului  de inspector, clasa I, grad profesional debutant:

 • răspunde de punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.116/2003 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • răspunde de punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • răspunde de punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată;
 • răspunde depunerea în aplicare a prevederilor Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanele vârstnice, republicată, cu modificări şi completări ulterioare;
 • răspunde pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pe zona repartizată;
 • răspunde pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată și actualizată, pe zona repartizată;
 • răspunde pentru punerea în aplicare a legislației în vigoare privind ajutoarele de urgență/ de înmormântare, (Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare + H.C.L. nr. 133/2012 privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă, alte legi conexe), pe zona repartizată;
 • răspunde de punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare;
 • răspunde pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și actualizată, pe zona repartizată;
 • răspunde de punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările pe zona repartizată;
 • întocmeşte anchete sociale pentru burse la școli și facultăți, spitale, poliție, asigură consilierea psihologică şi instrumentează  cazurile de divorţ la termenele acordate de instanţele judecătoreşti transmite anchetele sociale;
 • respectă prevederile Regulamentului de organizare si funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pașcani;
 •  respectă PS13- arhivarea documentelor la arhiva instituției;
 •  arhivează documentele create, gestionate de serviciu și le predă conform cerințelor din documentele de sistem - calitate aplicate conform SR EN ISO 9001:2008;
 •  comunică RMC sau șefului ierarhic superior orice neconformitate depistată în cadrul Municipiului Pașcani, cu privire la sistem, produs sau proces, în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2008;
 •   îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin legi, acte normative, hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Paşcani, dispoziţii ale Primarului Municipiului Paşcani, sarcini de serviciu trasate de către secretarul general al U.A.T. Pașcani și șeful serviciului.

 

Close Search Window