ANUNȚ

 

Municipiul Paşcani, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, cod 705200, telefon 0232/762300, int. 129, fax 0232/766259, cod de înregistrare fiscală 4541360, organizează în data de 01.07.2020, ora 11:00, licitaţie publică, având ca obiect închirierea terenurilor disponibile, proprietate publică a Municipiul Paşcani, judeţul Iaşi, prezentate mai jos:

  1. Terenurile disponibile – Lot 1 în suprafață de 93,00 mp;  Lot 2 în suprafață de 93,00 mp, identificate prin numărul cadastral 65993, situate în incinta Ștrandului Municipal Pașcani, str. Stadionului, nr. 3A, jud Iași, în vederea amenajării unor terase estivale înconformitate H.C.L. nr. 87 / 31.05.2021

Documentația de atribuire privind organizarea și desfășurarea a procedurii de închiriere  poate fi achiziționată de la sediul Municipiului Paşcani, str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, Compartiment Patrimoniu și Contracte - Camera 31.

Persoana de contact :  insp. Coteț Chiperi Gheorghe, e-mail : patrimoniu@primariapascani.ro

Perioada de achiziţionare a documentaţiei de închiriere este 09/06/2021 – 18/06/2021, ora 12:00.

Preţul de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este în cuantum de 50 lei şi poate fi achitat prin virament în contul: RO38TREZ40721360206XXXXX, deschis la Trezoreria Paşcani sau în numerar la caseria Serviciului de Taxe și Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pașcani.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 22.06.2021, ora 15.00.

Ofertele se depun la sediul Municipiul Paşcani, situat în str. Ştefan cel Mare, nr.16, județul Iași – Registratură, în două plicuri sigilate. Pe plicul exterior se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta și va trebui să conțină documentele obligatorii necesare participării la licitație. Pe plicul interior, care conține oferta prorpiu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia.   

Data limită de depunere a ofertelor este 29.06.2021 ora 15:00

Fiecare participant la licitație depune o singură ofertă ce va conține documentele necesare și obligatorii participării la licitație .

Ședința de deschidere a ofertelor se va desfășura la sediul Municipiului Pașcani, în data de 01.07.2021, ora 11:00, la Camera 44 (sala de seminarii) .

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Iaşi, Secţia Contencios Administrativ, str. Elena Doamnă, nr.  1 A, mun.  Iaşi, cod poștal 700389, telefon  0232/260600,  adresă poștă electronică tr-iași-civ2@just.ro.

Data transmiterii anunțului de licitație către mass media, în vederea publicării, este 07 / 06 / 2021

Close Search Window