JUDETUL IAȘI

MUNICIPIUL PAȘCANI

 

A N U N Ţ

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Paşcani propune spre dezbatere publică   textul complet al  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind bugetarea participativă la nivelul Municipiului Pașcani, însoțit de referatul de aprobare nr. 12156/07.06.2022 al inițiatorului proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani, de Raportul de specialitate nr. 12157/07.06.2022 întocmit de Direcția Economică, Compartimentul Juridic și Contencios, Compartiment Informatizare, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al municipiului Paşcani.

Proiectul de hotărâre a fost afişat la sediul Municipiului Pașcani din strada Ștefan cel Mare nr. 16 şi publicat pe pagina de internet în data de 09.06.2022, conform Procesului verbal nr. 12298/09.06.2022.

Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite   pot trimite  în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primăriei municipiului Pașcani – Registratură/ Compartimentul Informare, Consiliere  și Relații cu Societatea Civilă,   respectiv   în format electronic pe adresa  de e-mail office@primariapascani.ro, până pe data de  20.06.2022.

  

PRIMARUL MUNICIPIULUI PAŞCANI

MARIUS-NICOLAE PINTILIE

 

Citește anunț

Proiectul de HOTĂRÂRE

Raportul de specialitate

Referatul de aprobare

 

 

                                                                                                                                   

Close Search Window