JUDETUL IAȘI

MUNICIPIUL PAȘCANI

 

A N U N Ţ

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Paşcani propune spre dezbatere  publică   textul complet al  PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE   privind aprobarea Regulamentului de exploatare a domeniului public destinat parcării autovehiculelor în municipiul Pașcani, însoțit de referatul de aprobare nr. 25028/08.12.2021 a inițiatorului proiectului de hotărâre - Viceprimarul municipiului Pașcani, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al municipiului  Paşcani.

Proiectul de hotărâre a fost afişat la sediul Municipiului Pașcani din strada Ștefan cel Mare nr. 16 şi publicat pe pagina de internet în data de 08.12.2021, conform Procesului verbal nr. 25078/08.12.2021.

Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite pot trimite  în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primăriei municipiului Pașcani – Registratură/ Compartimentul Informare, Consiliere  și Relații cu Societatea Civilă,   respectiv   în format electronic pe adresa  de e-mail office@primariapascani.ro, până pe data de 21.12.2021.

  

PRIMARUL MUNICIPIULUI PAŞCANI

MARIUS-NICOLAE PINTILIE

 

Citește anunț

Proiectul de HOTĂRÂRE

Referatul de aprobare

Close Search Window