JUDETUL IAȘI

MUNICIPIUL PAȘCANI

 

A N U N Ţ

          În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre dezbatere  publică   textul complet al PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE   privind stabilirea agendei cu problemele identificate în vederea eleborării politicilor publice pentru domeniile: educație, sănătate, asistență socială, mediu și transport aferente proiectului  „Soluții integrate, mecanisme şi proceduri pentru fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Pașcani”- Cod SMIS 136308, însoțit de referatul de aprobare nr. 17728/08.09.2021 al inițiatorului proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani, de Raportul de specialitate nr. 17729/08.09.2021 întocmit de Compartimentul Programe Europene și Atragerea de Fonduri Structurale și Compartimentul Juridic și Contencios.  proiect de  hotărâre ce urmează a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al municipiului  Paşcani.

Proiectul de hotărâre a fost afişat  la sediul Municipiului Pașcani din strada Ștefan cel Mare nr. 16 şi publicat pe pagina de internet în data de 23.09.2021 ­­­, conform Procesului verbal nr. 18921/23.09.2021.

Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite   pot trimite  în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primăriei municipiului Pașcani – Registratură/Compartimentul Informare, Consiliere  și Relații cu Societatea Civilă,   respectiv   în format electronic pe adresa  de e-mail apl@primariapascani.ro, până pe data de 05.10.2021.

  

PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI

MARIUS-NICOLAE PINTILIE

 

Citeste anunt

Proiectul de HOTĂRÂRE

Procesul verbal de afișare

Raportul de specialitate

Referatul de aprobare

 

Close Search Window