JUDETUL IAȘI

MUNICIPIUL PAȘCANI

 

A N U N Ţ

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre dezbatere  publică   textul complet al  PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE   privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea de facilitățí fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiții, creării de noi locuri de muncă și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Pașcani pentru perioada 01.01.2022-31.12.2023, însoțit de referatul de aprobare nr. 19974/06.10.2021 a inițiatorului proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani, de Raportul de specialitate nr. 19975/06.10.2021 întocmit de Direcția economică, Serviciul Taxe și Impozite Locale și Compartimentul Juridic și Contencios, studiul de oportunitate nr. 19867/06.10.2021 întocmit de Primarul municipiului Pașcani, avizul Consiliului Concurenței nr. 12321/04.11.2021, alte documente, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare  Consiliului Local  al municipiului  Paşcani.

Proiectul de hotărâre a fost afişat la sediul Municipiului Pașcani din strada Ștefan cel Mare nr. 16 şi publicat pe pagina de internet în data de 09.11.2021, conform Procesului verbal nr. 22936/09.11.2021.

Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite   pot trimite  în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primăriei municipiului Pașcani – Registratură/ Compartimentul Informare, Consiliere  și Relații cu Societatea Civilă,   respectiv   în format electronic pe adresa  de e-mail office@primariapascani.ro, până pe data de 22.11.2021.

  

PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI

MARIUS-NICOLAE PINTILIE

 

Citește anunț

Proiectul de HOTĂRÂRE

Raportul de specialitate

Referatul de aprobare

Studiu de oportunitate

Avizul Consiliului Concurentei

Alte documente privind schema de minimis

Close Search Window