JUDETUL IAȘI

MUNICIPIUL PAȘCANI

 

A N U N Ţ

 

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre dezbatere  publică   textul complet al  PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE   privind aprobarea Regulamentului de acreditare a reprezentanților mass-media pe lângă autoritățile administrației publice locale și Primăria Municipiului Pașcani, însoțit de referatul de aprobare nr. 18626/20.09.2021 a inițiatorului proiectului de hotărâre - Primarul municipiului Pașcani, de Raportul de specialitate nr. 19962/06.10.2021 întocmit de Compartimentul Juridic și Contencios,  proiect de  hotărâre ce urmează a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al municipiului  Paşcani.

Proiectul de hotărâre a fost afişat  la sediul Municipiului Pașcani din strada Ștefan cel Mare nr. 16 şi publicat pe pagina de internet în data de  07.10.2021, conform Procesului verbal nr.20019 ­­/07.10.2021.

Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite   pot trimite  în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primăriei municipiului Pașcani – Registratură/ Compartimentul Informare, Consiliere  și Relații cu Societatea Civilă,   respectiv   în format electronic pe adresa  de e-mail apl@primariapascani.ro până pe data de 20.10.2021.

  

PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI

MARIUS-NICOLAE PINTILIE

 

Citește anunț

Proiectul de HOTĂRÂRE

Raportul de specialitate

Referatul de aprobare

Procesul verbal de afișare

 

Close Search Window