A N U N Ţ

 

     MUNICPIUL PASCANI, in calitate de autoritate publica tutelara, asistata de  expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL   anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Administrator al Societăţii CLP ECOSERV SRL

            Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

          Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

1. Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;

2. Cunoașterea limbii române (scris și vorbit);

3. Capacitate deplină de exercițiu;

4. Să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;

5. Experiență relevant in domeniul managementului si consultantei;

6. Să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 3 ani;

7. Să aibă experiență în domeniile care oglindesc activitatea societății și anticipează provocările societății în anii următori.

8. Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare.

9. Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011)

Criterii de selectie

Competenţe:

 • Competenţe specifice sectorului;
 • Competenţe profesionale de importanţă strategică / tehnică;
 • Competenţe de guvernanţă corporativă;
 • Competenţe sociale şi personale;
 • Experienţă pe plan naţional şi internaţional

Trăsături:

 • Integritate, reputaţie şi comportament etic;
 • Independenţă;
 • Expunere politică;
 • Dinamism, determinare;
 • Alinierea cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus vor fi evaluați în baza matricei Profilului Candidatului.

          Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

          1. Dosarul de candidatură.

          2. Matricea profilului de candidat.

          3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

          Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae
 • Documente/adeverință în original din care rezultă experiența în administrarea /managementul unor societăți comerciale, inclusiv din sectorul privat.
 • Copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz.
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 4;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 5;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.6.

 

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

          Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

     Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Municipiului Pascani    ( www.primariapascani.ro ) si pe site-ul Societatii ( www.clpecoserv.ro )

 

          Dosarul de candidatură se va depune până la data de 15.12.2021, ora 12.00 la Registratura Primariei Municipiului Pascani, Judetul Iasi  în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Administrator al Societatii CLP ECOSERV SRL ” , precum numele şi prenumele candidatului. Obligatoriu dosarul se ve depune si in format electronic pe adresa expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, respectiv aconsiliu@gmail.com

     Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

          Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate personal candidatilor. Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799.35.85.82.

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI,

MARIUS NICOLAE PINTILIE

 

Citește anunț

Descarcă formulare

Close Search Window