System Administrator

ANUNŢ CONCURS,

 

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de execuţie  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani de consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul   Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate;

Durata normalã a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40 h/sãptãmânã.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu.

Proba scrisă se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Paşcani în data de 06.05.2021 la ora 10,00;

Interviul  se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Paşcani în maxim 5   zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei, respectiv de pe 01.04.2021 pânã la data de 20.04.2021( inclusiv), ora 15,30.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs: municipiul Paşcani, judeţul Iaşi, str. Ştefan cel Mare, nr.16, telefon 0232/762300, interior 111, fax 0232/766259, adresa de e-mail: personal@primariapascani.ro.

Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie de consilier , clasa I, gradul profesional superior în cadrul  Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G nr.57/2019 - Codul Administrativ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

 -studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

 -condiţii de vechime de  minim 7 ani, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

 

Bibliografia în vederea participării la concurs pentru ocuparea funcţiei publice

de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

-Constituţia României, republicată;

 -Titlul I și II ale parții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările  ulterioare;

-Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse și de tratament între femei și barbati, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea contabilităţii nr. 82/1991-republicatã, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanta nr. 119/1999, republicatã, privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi   răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor  agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul nr. 2.169 din 26 iunie 2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice preum si organizarea , evident si raportarea angajamentelor bugetare si legale cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul 2861/2009 privind aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

 

Conditiile de desfãsurare a concursului, conditiile de participare la concurs, bibliografia stabilitã si atributiile prevãzute în fisa postului se afiseazã la sediul institutiei si pe site-ul www.primariapascani.ro-Organizarea-Cariera-Anunturi-Concursuri.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0232.762300, interior 111-Compartiment Management Resurse Umane.

Condiţii generale de participare la concurs:

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică.

Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

    În cazul în care printre condiţiile specifice prevăzute la alin. (1) lit. g) este stabilită şi obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, această condiţie se îndeplineşte cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice cu privire la îndeplinirea condiţiei.

    Pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor <LLNK 12011     1 12 2p2 153 59>art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49  din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 care se obţine de la secretariatul comisiei;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 1. copia actului de identitate;
 2. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 3. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
 4. copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
 5. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin probă suplimentară;
 7. cazierul judiciar ( acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia;

 

   Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

 

Atribuţiile postului de consilier, clasa I, grad profesional superior:

1. Raspunde de inregistrarea in contabilitate a operatiunilor cronologic si sistematic potrivit planului de conturi si Normelor emise de Ministerul Finantelor folosind modelele Registrelor si formularelor comune privind activitatea contabila respectand normele metologice privind intocmirea si utilizarea acestora;

2. Raspunde de intocmirea corecta si la timp a balantei de verificare pe total institutie ( in colaborare) si va ajuta la intocmirea Situatiilor financiare si a Bilantului;

3. Raspunde de legalitatea tuturor operatiunilor contabile efectuate;

4. Raspunde de inregistrarea contabila pe baza de documente justificative inaintate de compartimentele de specialitate cu vizele si aprobarile persoanelor autorizate si cu respectarea normelor interne privind angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor;

5. Intocmeste statele de plata de la brut la rest de plata, pe baza pontajelor intocmite de sefii de servicii, compartimente si birouri, verificate de personalul Compartimentului Resurse Umane si aprobate de primar , pentru toate activitatile Primariei Municipiului Pascani

6. Raspunde de plata obligatiilor de natura salariala, a viramentelor catre bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale de stat,

7.   Intocmeste si transmite lunar, Declaratia 112  privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate;

8. Intocmeste si transmite Declaratia 205 privind impozitul la sursa si castigurile/ pierderile realizate, pe beneficiari de venit; 

9. Intocmeste si transmite catre Directia de Sanatate Publica Iasi, cereri si deconturi lunare privind cheltuielile de personale si cheltuielile cu bunuri si servicii necesare desfasurarii activitatii cabinetelor scolare.

10. Raspunde de evidenta garantiilor materiale pentru gestionarii institutiei in baza contractelor de garantie, verificand intocmirea si actualizarea acestora ori de cate ori intervin modificari.

11. Raspunde de remediera eventualelor neconcordante existente in extrasele de cont, in termen de 3 zile, pentru toate conturile a caror evidenta este asigurata la compartimentul Financiar, pentru care efectueaza plata;

12. Raspunde de organizarea contabilitatii sintetice si analitice a urmatoarelor conturi:

            Alte active financiare:

           „Creante imobilizate” pentru conturile de finantare de la bugetul local 51- Autoritati publice, contul 267

Stocuri de materii si materiale:

 • “ Materiale consumabile”, contul 302 pentru conturile de finantare de la bugetul local de care raspunde prin prezenta fisa de post,
 •  „Materiale de natura obiectelor de inventar”, contul 303 pentru conturile de finantare de la bugetul local de care raspunde prin prezenta fisa de post,

Conturi de terti,furnizori si conturi asimilate:

 • ‘’ Furnizori’’, contul 401, pentru furnizorii conturilor de finantare de la bugetul local de care raspunde prin prezenta fisa de post.

            Clienti si conturi asimilare:

 • “Clienti”, Contul 411

            Personal si conturi asimilate:

 • “Personal- salarii datorate”, contul 421
 • “Avansuri acordate personalului” , contul 425
 • “Drepturi de personal neridicate’, conturl 426
 • “ Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” , contul 427
 • ‘ Alte datorii si creante in legatura cu personalul”, contul 428

            Asigurari sociale, protectie sociala si conturi asimilate:

 • “Asigurari sociale”, contul 431
 • “Asigurari pentru somaj”, contul 437
 • “Alte datorii sociale”, contul 438

Bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate:

 • “Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi” contul 444
 • “Alte datorii si creante ale bugetului” , contul 448;

            Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor:

 • “Debitori peste 1 an- creante comerciale”, cont 461.02.01;

            Conturi de regularizare si asimilate:

 • “ Venituri inregistrate in avans”, contu 472, pentru activitatile finantate integral sau partial din veniruri proprii de care raspunde prin prezenta fisa de post;
 • “ Decontari din operatii in curs de clarificare”, contul 473.01.09 pentru conturile de finantare de la bugetul local de care raspunde prin prezenta fisa de post.
 • Casa si alte valori
 • contul 532.06 – tichete de masa

-    contul 532.08 – “alte valori”,  pentru capitolele finantate de la bugetul local de care raspunde prin prezenta fisa de post

 • Urmatoarele conturi de cheltuieli pentru conturile de finantare de la bugetul local de care raspunde prin prezenta fisa de post:
 • „ Cheltuieli privind stocurile”, cont 60x
 • „ Cheltuieli cu lucrarile si serviciile”, cont 61x
 • „ Cheltuieli cu alte servicii executate de terti”, cont 62x
 • „Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate” , cont 63x
 • „Cheltuieli cu personalul” , contul 64x
 • „ Alte cheltuieli operationale”, cont 65x
 • „ Cheltuieli financiare”, cont 66x
 • „ Alte cheltuieli finantate din buget”, cont 67x

                                    Conturi de venituri din activitati economice:

- Sanatate- 7702.66.20

- Asi           - astenta sociala  - 7702.68.57- decontare transport RAGCL pentru persoane in drept, restituire sume recuperate din ajutoare laAJPIS, tichete sociale

                 

14.Asigura activitatea de verificare a legalitatii,regularitatii operatiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, inainte de aprobarea acestora de ordonatorul de credite sau persoanele desemnate pentru operatiunile  si documentele prevazute in dispozitia de organizare a controlului financiar preventive propriu;

15. Asigura finalizarea operatiunilor de inventariere;

16.Asigura completarea scripticului in listele de inventariere si inregistreaza rezultatele inventarierii( +/-) pentru activitatile sus mentionate;

17.Verificarea notelor contabile si asigura transpunerea datelor in calculator in vederea preluarii automate;

18.Asigura datele necesare intocmirii registrului jurnal;

19.Intocmeste documentele de inchidere a anului financiar in baza Normelor emise de Ministrul Finantelor;

20. Intocmeste formularul "Cec pentru ridicare numerar multiplu" in aplicatia informatica pusa la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice.

21. Participa la intocmirea raportului de analiza pe baza de bilant cu privire la executiile bugetului local cu ocazia intocmirii Darii de Seama trimestriale si anuale;

22. Raspunde de intocmirea corecta si la timp a situatiei privind prognoza decadala pentru platile care urmeaza a fi dispuse din conturile deschise la Trezoreria Statului, cu cel putin trei zile lucratoare inainte de inceputul fiecarei decade.

      23. Raspunde de evidenta bonurilor valorice.

24. Pastreaza secretul de serviciu si confidentialitate in legatura cu datele, informatiile sau documentele de care se ia cunostinta in executarea  atributiilor ce-i revin;

25. Raspunde de legalitatea datelor inscrise in documentele pe care le emite si le semneaza si isi insuseste legislatia in vigoare ;

26. Este subordonat directorului economic/sefului de Serviciu  Buget, Financiar, Contabilitate ;

27.Este obligat sa respecte normele de conduita prevazute în Codul de Conduita a functionarilor publici;

Atributii generale:

1.Participa la lucrarile comisiilor in care este nominalizata de catre conducerea Primariei Municipiului Pascani;

2.Se conformeaza dispozitiilor date de primar,viceprimar si secretarului consiliului local,cu exceptia cazurilor in care se considera ca sunt ilegale. In acest caz este obligat sa motiveze lipsa de conformare, in scris;

3.Realizeaza lucrari primite verbal sau in scris de la sefii ierarhici superiori;

4.Intocmeste raspunsuri la corespondenta specifica sarcinilor de serviciu;

5.Asigură păstrarea şi arhivarea documentelor pe care le intocmeste.

6.Asigura respectarea normelor PSI si de protectia muncii ;

7.Respectă prevederile normelor interne şi procedurilor de lucru privitoare la postul său;

8.   Are obligatia cunoasterii, respectarii si indeplinirii obiectivelor Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate, a Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate, precum si al Primariei municipiului Pascani;

9.Participa la simpozioane si seminarii, la cursuri de perfectionare si la alte asemenea activitati;

10.Colaboreaza cu serviciile si compartimentele din cadrul Primariei municipiului Pascani pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii;

11.Conlucreaza permanent cu seful de serviciu  si cu colegii pentru realizarea corecta a lucrarilor ce ii revin la termenele stabilite;

12.Raspunde de realitatea, exactitatea si legalitatea operatiilor economice care rezulta din efectuarea sarcinilor ce le executa.

13.Asigură baza de date pentru transpunerea datelor în calculator şi ori de câte ori se ivesc disfuncţionalităţi în programul informatic , cât şi a tehnicii de calcul, duce la cunoştinţa conducerii şi responsabilului din partea serviciului informatizare pentru activitatile mai sus mentionate;

14.Delegarea de atributii si competenta, pe perioada concediului de odihna se va face in scris in cererea de concediu.

15.Asigura respectarea normelor si cerintele de sanatate si securitatea muncii si pentru prevenirea accinentelor de munca si imbolnavirilor profesionale , in conformitate cu Legea nr.319/2006, art.nr.22, art.nr.23; 

16. Respecta cerintele documentelor de sistem calitate aplicate conform SR EN ISO 9001:2008.

      17. Comunica RMC sau sefului ierarhic superior orice neconformitate depistata in cadrul Municipiului Pascani, cu privire la sistem, produs sau proces, in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008.

18.Pastreaza secretul de serviciu si confidentialitatea in legatura cu datele, informatiile sau documentele de care ia cunostinta in executarea atributiilor ce-i revin;

19.Participa la elaborarea procedurilor operationale de lucru si raspunde de implementarea acestora si a procedurilor de sistem, in conformitate cu standardele de management /control intern ;

20.Obligatiile fiecarui angajat cu privire la respectarea cerintelor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale sunt in conformitate cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Art.22 si Art.23;

21. Respecta cerintele documentelor de sistem calitate aplicate conform SR EN ISO 9001:2008.

22. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Paşcani, dispoziţii ale primarului municipiului.

Close Search Window