Primaria Pascani

Sedinta ordinara 29.11.2017

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE privind aprobarea suprafețelor construite propuse pentru vânzare, inclusiv cotelor-părți indivize, teren și construcție, aferente fiecărei locuințe existente în blocurile ANL F1 și F2, proprietate privată a statului și aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Paşcani, situate în strada Grădiniței nr. 18 Jud. Iași  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind însuşirea în proprietatea publică a Municipiului Paşcani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Paşcani a imobilului “Împrejmuire Grădiniţa Gîşteşti”, situat în strada Gîşteşti, nr. 7, jud. Iaşi – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 53/1999 privind aprobarea domeniului public al Municipiului Paşcani, jud. Iaşi, atestat prin Hotărârea nr. 1354/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin actualizarea datelor privitoare la suprafaţa de teren înscrisă la poziţia 655 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind desemnarea a 3 (trei) consilieri locali pentru a face parte din Comisia Municipală privind identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din municipiul Pașcani, județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind stabilirea tarifelor de închiriere a unor spații din incinta Casei Municipale de Cultură “Mihail Sadoveanu” Pașcani, pe categorii de activități  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 70 din 14.04.2009 privind înfiinţarea clubului sportiv de drept public Club Sportiv Municipal Paşcani, cu modificările şi completările ulterioare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea şi completarea HCL nr. 150 din 31.10.2017 privind acordarea burselor sociale, burselor de merit şi burselor de studiu pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Paşcani, pentru perioada septembrie – decembrie 2017 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea finanţării nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Paşcani a proiectelor finanţate pentru susţinerea unor activităţi non-profit de interes local, pentru anul 2017 – domeniul culte  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al Municipiului Pașcani în vederea casării și valorificării – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Bibliotecii Municipale Pașcani pentru anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pentru anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al institutiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind acordarea mandatului special reprezentantului Municipiului Pașcani în Adunarea Generală a Asociaților în Asociația Regională a Serviciilor Apă Canal Iași – ARSACIS, să aprobe/să nu aprobe în numele și pe seama Municipiului Pașcani, modificarea si completarea Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actului Aditional nr. 22 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Prăjeni – jud. Botoşani Ia Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS şi aprobarea Actelor Adiţionale nr. 19 şi nr. 20 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea HCL nr. 102/24.06.2016 privind alegerea comisiei de validare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada decembrie 2017-februarie 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind vacantarea unui post în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. C.L.P. Eco Salubritate S.A. Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind desemnarea unui membru provizoriu în cadrul Consiliului de Adminsitrație al S.C. CLP ECO Salubritate S.A. Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea şi completarea art. 8 din Regulamentul privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice în Municipiul Paşcani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 144 din 29.09.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice în Municipiul Paşcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Actului Aditional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare nr. 19534 din 03.10.2012 incheiat intre Municipiul Pașcani si S.C. CLP – ECO Salubritate S.A. – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani pe anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea infiintarii serviciului de iluminat public la nivelul Unitatii Administrativ – Teritoriale a Municipiului Pascani, precum si stabilirea formei de gestiune – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

 

Arhive lunare