Primaria Pascani

Sedinta ordinara 29.03.2019

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

RAPORT privind activitățile desfășurate în anul 2018 la nivelul S.P.C.L.E.P. Pașcani – raportor – Șef Serviciu Moisii-Comoniță Marinela

RAPORT de activitate al Serviciului Poliție Locală Pașcani pentru anul 2018 – raportor – Șef Serviciu Avasiloaie Vasilica – Viorel

RAPORT de activitate al Compartimentului Registrul Agricol aferent anului 2018 – raportor – Consilier Lorent Elena

RAPORT de activitate al Serviciului Comunitar de Asistență Socială și Autoritate Tutelară pentru anul 2018 – raportor – Șef Serviciu Hariga Adrian

Proiect de HOTARARE prin care se ia act de demisia consilierului local Olariu Costel-Sorin din Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, patrimoniu din cadrul Consiliului Local al municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Comisiei pentru prognoze economico-sociale, buget, finanțe,industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerț și IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale și relații externe și a Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, patrimoniu din cadrul Consiliului Local al municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS referitor la revocarea Hotărârii Adunării Generale a Asociaților ARSACIS nr. 19/14.06.2018 și nr. 20/14.06.2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 29 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 155 din 31.08.2016 privind aprobarea proiectului (modelul) contractului de închiriere şi a fişelor de calcul al cuantumului chiriilor pentru unităţile de locuit construite pentru tineri destinate închirierii, aflate în proprietatea privată a statului și în administrarea Consiliul Local al municipiului Pașcani, cu modificările și completările ulterioare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind închirierea directă a spațiului disponibil nr. 10 situat la parterul imobilului din strada Ștefan cel Mare, nr. 7, proprietate publică a municipiului Pașcani, județul Iași, către partidul PRO România– Organizația municipală Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Paşcani nr. 35 din 26.04.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea spaţiilor, cu altă destinaţie decât locuinţe, proprietate publică sau privată a municipiului Paşcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind închirierea prin licitație publică cu strigare a spațiilor comerciale (casetele disponibile) nr. 40, 41, 47, 51, 52, 60, 61, 104, 118 și 119, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situate în Hala Piața Vale, Municipiul Pașcani, Str. Ceferiștilor, Nr. 4, Județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 53 din 23.08.1999, privvind aprobarea domeniului public al Municipiului Pașcani, județul Iași, atestată prin Hotărârea Guvernului nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al județului Iași, cu modificările și completările ulterioare, prin însușirea în proprietatea publică a Municipiului Pașcani și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani a investiției Împrejmuire Gard Liceul Teoretic ”Miron Costin”Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind acordul Consiliului Local al Municipiului Paşcani pentru dezlipirea bunului imobil – teren în suprafaţă de 994 m.p. proprietate publică a Municipiului Paşcani, număr cadastral 2198, situat în mun. Pașcani, str. Calea Romanului, nr. 1, jud. Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 66/11.05.2015 privind transformarea a două funcții publice vacante de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea documentației tehnico – economice Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare parc de joacă pentru copii, strada Izvoarelor, municipiul Pașcani, județul Iași” – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea documentației tehnico – economice Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare strada Vasile Alecsandri, municipiul Pașcani, județul Iași”– initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea documentației tehnico – economice Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare terenuri sportive în municipiul Pașcani, județul Iași” – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind stabilirea destinației de platou piață pentru imobilul – teren în suprafață de 1507 mp, parte din imobilele strada Eugen Stamate – tronson 1, nr. cadastral 64880 și respectiv numărul cadastral 63894, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 58 din 14.04.2014 privind închirierea prin licitație publică a pășunilor, proprietate privată a Municipiului Pașcani aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, în vederea pășunprii animalelor membrilor colectivității locale înregistrate în Registrul Național al Exploatațiilor, cu modificările și completările ulterioare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind numirea membrilor Consiliului de Adminstrație al Regiei Autonome de Gospodărire Comunală și Locativă Pașcani  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind desemnarea unui membru provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Gospodărire Comunală și Locativă Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

 

PROIECTE SUPLIMENTARE

Proiect de HOTARARE privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – “Bazin didactic școlar” din municipiul Pașcani, județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind schimbarea formei juridice a societății SC CLP ECO SALUBRITATE SA Pașcani în societatea comercială cu răspundere limitată, respectiv SC CLP ECO SALUBRITATE SRL, având asociat unic Municipiul pașcani prin Consiliul Local al municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea documentației tehnico-economice Documentație de Avizarea Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare teren joacă copii – tenis“, strada Garabet Ibrăileanu, nr. 4, municipiul Pașcani, județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiușui Pașcani nr. 201/31.10.2018 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal de Urgență Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

 

Arhive lunare