Primaria Pascani

Sedinta ordinara 20.02.2020

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Cantinei de Ajutor Social Pașcani pentru anul 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Creșei Nr. 1 Pașcani pentru anul 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor pe anul 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și al Programului obiectivelor de investiții al Serviciului Administrația Piețelor pe anul 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului centralizat al institutiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii (sursa E) și a Programului obiectivelor de investiții, pe anul 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții ale Spitalului Municipal de Urgență Pașcani pe anul 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al instituțiilor, și a Listei obiectivelor de investiții, pe anul 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Bibliotecii Municipale Pașcani pentru anul 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură “Mihail Sadoveanu” Pașcani și a Listei obiectivelor de investiții pentru anul 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Pașcani și a Listei Obiectivelor de Investiții pe anul 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții și Programul obiectivelor de investiții, pe anul 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului obiectivelor de investiții, cu finanțare de la bugetul local și alte surse de finanțare ale Municipiului Pașcani pe anul 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 34 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 35 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal de Urgență Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea programului de activități desfășurate de Serviciul Gospodărie Comunală și Serviciul Sere și Spații Verzi în anul 2019 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural – artistice pe anul 2020 al Casei Municipale de Cultură „Mihail Sadoveanu” Paşcani  – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Programului de activități culturale, sportive și educative organizate la nivelul Municipiului Pașcani, în perioada februarie –iunie 2020 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea documentației de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management la Casa Municipală de Cultură ”Mihail Sadoveanu” Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind acordarea burselor sociale, burselor de merit şi burselor de studiu pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Paşcani, pentru perioada ianuarie – iunie 2020 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Paşcani şi Clubul Sportiv LONG HO Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea documentației de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management la Biblioteca Municipală ”Leonard Gavriliu” Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind trecerea din proprietatea publică a municipiului Pașcani și administrarea Consiliului de Administrație al Școlii „Iordache Cantacuzino” în proprietatea privată a municipiului Pașcani și administrarea Consiliului de Administrație al Școlii „Iordache Cantacuzino”, a imobilelor „construcție magazie și constructie WC”, situate in incinta Școlii „Ion Creangă”din str. Dragoș-Vodă, nr. 52, municipiul Pascani, judetul Iasi, în vedera scoaterii din funcțiune, casării și valorificării – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind declararea de utilitate publică de interes local a lucrărilor de construcție/extindere/reabilitare a obiectivelor de investiții din cadrul proiectului P.O.I.M. implementat pe administrativul municipiului Pașcani și aprobarea solicitării de scoatere din circuitul agricol a terenului în suprafață de 3250 mp, proprietate privată a municipiului Pașcani, identificat în T1, PS3, nr. cadastral 66468, municipiul Pașcani, jud. Iași  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile din proprietatea privată a municipiului Pașcani ce urmează a fi atribuite, la cerere, tinerilor pentru construirea de locuințe proprietate personală, în condițiile Legii 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind atribuirea loturilor de teren pentru construirea de locuinţe proprietate personală pentru tineri, în condiţiile Legii nr. 15 din 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată a municipiului Paşcani, judeţul Iaşi  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea si completarea poziţiilor cu numerele: 824, 825 si 827 din Anexa nr. 1 la H.C.L. 239 din data de 16.12.2019, prin actualizarea valorilor de inventar aferente imobilelor: „Construcţie Colegiul Naţional Mihail Sadoveanu, corp A, str. Sportului, nr. 12”, „Construcţie Colegiul Naţional Mihail Sadoveanu, corp B, str. Sportului, nr. 12” si „Construcţie internat, str. Sportului, nr. 12”, aflate in proprietatea publică a Municipiului Paşcani, judeţul Iaşi  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea si completarea poziţiei cu numărul 914 din Anexa nr. 1 la H.C.L. 239 din data de 16.12.2019, prin actualizarea valorii de inventar aferentă imobilului „Clădire CT, str. Ştefan cel Mare, policlinică”, imobil aflat in proprietatea publică a Municipiului Paşcani, judeţul Iaşi – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Paşcani nr. 130 din 20.12.2011 privind însuşirea proprietăţii private a Municipiului Paşcani, judeţul Iaşi, cu modificările şi completările ulterioare, prin actualizarea datelor la numerele de inventar 766, 769, 781 și 782 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modernizarea construcției existente C1(magazie), proprietatea SC Maestro Electric SRL, situată în str. Stadionului la nr. 1A, la limita de proprietate cu Ștrandul Municipal Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Extindere rețea de gaze naturale în municipiul Pașcani, județul Iași” – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții: „Împrejmuire Teren de rugby”, municipiul Pașcani, judetul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind înființarea Comisiei de Arhitectură și Estetică Urbană – initiator GRUPUL CONSILIERILOR LOCALI P.N.L. (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind schimbarea formei juridice a societăţii CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pașcani în societate comercială cu răspundere limitată, respectiv: CLP ECOSERV S.R.L. având ca asociat unic Municipiul Pașcani prin Consiliul Local al Municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada martie-mai 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Raport de ACTIVITATE pentru anul 2019 al Serviciului Autoritate Tutelară și Asistență Socială  – raportor SEF SERVICIU AUTORITATE TUTELARA si ASISTENTA SOCIALA (Dezbatere)

 

Arhive lunare