Primaria Pascani

Hotarari

HOTARAREA Nr. 105 din data de 19.06.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: ”Calitate în pregătirea și formarea profesională pentru dobândirea de competențe de învățare pe tot parcursul vieții, destinat învățământului profesional și tehnic”, Colegiul Tehnic ”Unirea”, strada Ceferiștilor nr. 3, municipiul Pașcani, județul Iași
  • 24 iunie, 2020
HOTARAREA Nr. 104 din data de 19.06.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: ”Revitalizarea municipiului Pașcani prin modernizarea infrastructurii educaționale și a infrastructurii publice adiacente”
  • 24 iunie, 2020
HOTARAREA Nr. 103 din data de 19.06.2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Soluții integrate, mecanisme și proceduri pentru fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Pașcani” – Cod SMIS 136308 Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP Apel de proiecte: POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate)
  • 24 iunie, 2020
HOTARAREA Nr. 102 din data de 19.06.2020 privind rectificarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al instituțiilor, pe anul 2020
  • 24 iunie, 2020
HOTARAREA Nr. 101 din data de 19.06.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani și a Listei de investiții pentru anul 2020
  • 24 iunie, 2020
HOTARAREA Nr. 100 din data de 19.06.2020 privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 3 la Caietul de sarcini – Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 44/09.03.2020 privind aprobarea Studiului de Oportunitate, a Regulamentului de Organizare și funcţionare, Caietului de Sarcini ale Serviciului Public de Salubrizare pentru activităţile de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice în Municipiul Pașcani
  • 24 iunie, 2020
HOTARAREA Nr. 99 din data de 19.06.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 17/31.01.2019 privind înființarea S.C. SERVICII PUBLICE S.R.L. Pașcani – întreprindere publică cu sediul în Municipiul Pașcani, modificată și completată prin H.C.L. nr. 224/28.11.2019
  • 24 iunie, 2020
HOTARAREA Nr. 98 din data de 19.06.2020 privind premierea elevilor din municipiul Pașcani care au terminat ciclul gimnazial și liceal ca șefi de promoție, anul școlar 2019-2020
  • 24 iunie, 2020
HOTARAREA Nr. 97 din data de 19.06.2020 privind aprobarea Planului Tarifar APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024 și a Actului Adițional nr. 38 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009
  • 24 iunie, 2020
HOTARAREA Nr. 96 din data de 19.06.2020 privind aprobarea Actului Adițional nr. 37 la Contractul de delegare nr. 48/2009 ce cuprinde modificarea prețului pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită, a prețului pentru apa industrială, a tarifului pentru canalizare și a tarifului pentru epurare, pentru întraga arie de operare a S.C. Apavital S.A.
  • 24 iunie, 2020

Arhive lunare