Primaria Pascani

ANUNT – participare concurs – recrutare pentru ocuparea a doua functii publice vacante de inspector in cadrul Compartimentului Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice

ANUNŢ CONCURS,

 

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a douã funcţii publice vacante de inspector şi consilier din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani:

-funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul  Compartimentului Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice;

-funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul  Compartimentului Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice;

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu.

Proba scrisă se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Paşcani în data de 25.06.2019 la ora 10,00;

Interviul  se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Paşcani în maxim 5   zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a (pânã la data de 10.06.2019 inclusiv, ora 15,30).

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs : municipiul Paşcani. Judeţul Iaşi, str. Ştefan cel Mare, nr.16, telefon 0232/762300, interior 111, fax 0232/766259, adresa de e-mail: personal@primariapascani.ro.

Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice:

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-condiţii de vechime de  minim 5 ani, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

Bibliografia în vederea participării la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

1. Constituţia României, republicată;

2. Legea nr. 188/1999- privind Statutul functionarilor publici, republicată (2), cu modificarile şi completarile ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

4. Legea nr. 215/2001privind administraţia publicã localã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

5. Legea nr. 51/2006serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

6. Legea nr.101/2006, serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

7. Legea nr.99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006;

8. H.G nr.246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;

 

Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea functiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Compartimentului Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice:

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie electrică;

-condiţii de vechime de  minim 7 ani, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

 

Bibliografia în vederea participării la concurs pentru ocuparea functiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Compartimentului Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

1. Constituţia României, republicată;

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată (2), cu modificarile şi completarile ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicatã, cu modificarile şi completarile ulterioare;

4. Legea nr.215/2001privind administratia publicã localã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

5. Legea nr. 51/2006serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

6. Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;

7. Ordinul nr.86/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de iluminat public.

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, bibliografia stabilită şi atribuţiile prevăzute în fişa postului se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul  www.primariapascani.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111-  compartiment Management Resurse Umane.

Condiţii generale de participare la concurs pentru toate funcţiile publice :

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49  din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

 

1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la G. nr. 611/2008, cu modificãrile şi completǎrile ulterioare, care se obţine de la secretariatul comisiei;

2. curriculum vitae, modelul comun european;

3. copia actului de identitate;

4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

5.copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care sa  ateste vechimea în muncă şi, după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice. Modelul orientativ al adeverinţei este prevãzut în anexa 2D la H.G. nr.611/2008. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevãzut trebuie sã cuprindã elemente similare celor prevãzute în anexa nr.2D şi din care sã rezulte cel puţin urmãtoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupatǎ/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfãşurãrii activitãtii, vechimea în muncã acumulatã, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

6.copia adeverinţei care atestă  starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;

7.cazierul judiciar ( acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);

8.declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite în copii legalizate sau însoţite  de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

 

Atribuţiile postului Inspector, clasa I, grad profesional principal:

Verifică activitatea Serviciului Public de Salubrizare prestat de către operatorul delegat, la nivelul Municipiului Paşcani;

Pregăteşte în colaborare cu operatorul Serviciului Public de Salubrizare, planuri de implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciului de salubrizare şi le prezintă autorităţilor publice locale , spre aprobare;

Elaborează proceduri operaţionale;

Fundamentează şi coordonează elaborarea strategiilor locale pentru Serviciul Public de Salubrizare, în colaborare cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubritate Iaşi;

Asigură un sistem de monitorizare şi evaluare a contractelor de delegare a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare şi totodata urmăreşte respectarea clauzelor contractuale privind serviciile de salubrizare stradală, colectarea deşeurilor voluminoase, a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice şi a altor deşeuri colectate prin punctele de colectare, precum şi efectuarea în termen a acţiunilor ecologice de curăţenie, igienizare şi deratizare a containerilor şi la punctele de colectare organizate periodic;

Supraveghează şi se asigură de funcţionarea în mod nemijlocit a sistemului de colectare a deşeurilor;

Menţine în permanenţă legătura cu operatorul Serviciului Public de Salubrizare cu privire la cantităţile de deşeuri ridicate de la punctele de colectare;

Stabileşte împreună cu operatorul activitaţile  de salubrizare stradală – măturatul, întreţinutul, spălatul şi stropitul, care se desfăşoară zilnic pe căile publice conform graficului de lucrări;

Asigură inspecţiea şi controlul efectuării activităţilor serviciului public de salubrizare pe care le confirmă în vederea facturării;

Întocmeşte şi transmite rapoarte de activitate către birourile prefecturale care asigură Unitatea centrala de monitorizare, precum şi autorităţilor de management care gestionează instrumentele structurale şi programele operationale cu impact în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, după caz;

Colaborează în realizarea obiectivelor cu serviciile/compartimentele din cadrul instituţiei;

Respectă prevederile normelor interne şi procedurilor de lucru privitoare la postul său;

Respecta cerintele documentelor de sistem calitate aplicate conform SR EN ISO 9001:2008;

Comunica RMC sau sefului ierarhic superior orice neconformitate depistata in cadrul Municipiului Pascani,cu privire la sistem,produs sau proces, in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008;

Respectã Codul de conduitã a functionarilor publici;

Respectã obligaţiile cu privire la securitate şi sănatate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale, conform prevederilor Art. 22 şi Art. 23 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;

Respectã Normele de Protecţie şi Stingere a Incendiilor şi a Normelor de Igienă şi Protecţia Mediului;

Propune serviciului Buget Financiar Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor specifice angajării,lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările şi completările ulterioare ;

Întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale Primarului specifice domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;

Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Paşcani, dispoziţii ale primarului municipiului Paşcani; 

 

Atribuţiile postului de  Consilier, gradul profesional superior:

 Verifică respectarea prevederile hotararii de dare in administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii, dupa caz, inclusiv prevederile din regulamentul serviciului si din caietul de sarcini anexate la acestea;

Elaborează proceduri operaţionale;

Fundamentează şi coordonează elaborarea strategiilor locale pentru serviciul de iluminat public din Municipiul Paşcani;

Verifică respectarea clauzelor de administrare, intretinere si predare a bunurilor publice sau private afectate serviciului.

Verifică modul de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operator si activitatile desfasurate de acesta;

Verifică calitatea si eficienta serviciului prestat, corespunzator indicatorilor de performanta a serviciului, stabiliti conform legii;

Supraveghează modul de administrare, de exploatare, de conservare si de mentinere in functiune, dezvoltarea si/sau modernizarea sistemului de iluminat public.

Verifica modul cum gestionează operatorul serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate si eficienta economica;

Verifica exploatarea eficienta a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public;

Participa la dezvoltarea si modernizarea sistemului de iluminat public;

Urmareste ca operatorul să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotararea de dare in administrare, dupa caz;

Urmareste respectarea indicatorilor de performanta a serviciului de iluminat public, stabiliti de autoritatile administratiei publice locale in regulamentul serviciului, anexat la hotararea de dare in administrare sau la contractul de delegare a gestiunii, dupa caz;

Furnizează autoritatilor administratiei publice locale, A.N.R.S.C. si C.N.R.I. informatiile solicitate si sa asigure accesul la toate informatiile necesare verificarii si evaluarii functionarii si dezvoltarii serviciului de iluminat public;

Întocmeşte şi transmite rapoarte de activitate către birourile prefecturale care asigură Unitatea centrala de monitorizare, precum şi autorităţilor de management care gestionează instrumentele structurale şi programele operationale cu impact în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, după caz;

Respectă prevederile normelor interne şi procedurilor de lucru privitoare la postul său;

Respecta cerintele documentelor de sistem calitate aplicate conform SR EN ISO 9001:2008;

Comunica RMC sau sefului ierarhic superior orice neconformitate depistata in cadrul Municipiului Pascani,cu privire la sistem,produs sau proces, in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008;

Respectã Codul de conduitã a functionarilor publici;

Respectă obligaţiile fiecărui angajat cu privire la respectarea cerinţelor de securitate şi sănatate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale sunt în conformitate cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Art. 22 şi Art. 23;

Propune serviciului Buget Financiar Contabilitate, dacă este cazul, efectuarea operaţiunilor specifice angajării,lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din cadrul direcţiei/serviciului/compartimentului, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,cu modificările şi completările ulterioare ;

Întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale Primarului specifice domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul local;

Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Paşcani, dispoziţii ale primarului municipiului Paşcani;

 

 

Arhive lunare