Primaria Pascani

ANUNT – participare concurs – promovare in functia publica de conducere vacanta de sef serviciu in cadrul Serviciului Administrație Publica

ANUNŢ CONCURS,

 

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, organizează concurs de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu în cadrul Serviciului Administrație Publică, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani în data de 19.06.2019 la ora 10,00 – proba scrisă şi în termen de maxim 5 zile lucratoare de data susținerii probei scrise interviul.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 de zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a (până la data de 05.06.2019 inclusiv, ora 15,30).

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs: municipiul Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, telefon 0232/762300, interior 111,  fax 0232/766259, adresa de e-mail: personal@primariapascani.ro.

Condiţiile de participare la concursul de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu în cadrul Serviciului Administrație Publică:

Pentru a participa la concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere, functionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

a) să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

b) să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I, respectiv să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;

c) să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6) respectiv vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 5 ani;

d) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Bibliografia în vederea participării la concursul de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu în cadrul Serviciului Administrație Publică.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

1. Constituţia României, republicată;

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată;

4. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicată;

6. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. Legea nr. 144/2007, privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

9. Legea nr. 176/2010, privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificari si completari ulterioare;

19. G. nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;

11. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

12. HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

13. Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

14. Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicată;

15. Instructiuni privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996.

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul  www.primariapascani.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111-  compartiment Management Resurse Umane.

 

Dosarul de înscriere la concurs se depune de către candidați la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 143 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :

1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la G. nr. 611/2008 care se obţine de la secretariatul comisiei;

2. curriculum vitae, modelul comun european;

3. copia actului de identitate;

4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;

6. copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2D la H.G. nr. 611/2008. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;

8. cazierul administrativ.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

 

Atribuţiile prevăzute în fișa postului de şef serviciu în cadrul Serviciului Administrație Publică:    

  1. ATRIBUȚII SPECIFICE
  • Referitor la coordonarea serviciului

      Coordoneaza și răspunde de funcționarea Serviciului Administrație Publică cu cele patru componente: Administrație Publică, Registratura generală, Arhiva generală și Compartiment Informare, consiliere și relații cu societatea civilă; 

  • Referitor la activitatea de pregatire si desfasurare a sedintelor Consiliului Local al municipiului, desfasurate conform Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare si OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare

1. Primește de la compartimentele de specialitate, consilieri locali, viceprimar, primar proiecte de hotărâre, însoțite de referate, rapoarte, expuneri de motive, anexe corespunzătoare; verifică cu prioritate inserarea în preambulul actelor administrative a legislației și respectarea dispozițiilor privind tehnica legislativă pentru rapoarte, avize, cât și pentru proiectele de acte administrative. În situația în care documentația este completă, o înaintează pentru acordarea avizului de legalitate, către Secretarul Municipiului Pașcani;

2. Întocmește și dispune înregistrarea dispozițiilor de convocare ale Consiliului Local în ședințe;

3. Procedează la convocarea consilierilor locali la ședințele Consiliului Local al municipiului Pașcani și la ședințele comisiilor de specialitate, după stabilirea datei acestora de către președinții comisiilor;

4. Preia rapoartele de avizare întocmite de către comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local, procedează la înregistrarea acestora în registrul de corespondență al Consiliului Local;

5. Întocmește programul ședințelor de Consiliu Local și stabilește împreună cu Secretarul municipiului cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri în parte;

6. Participă la ședințele Consiliului Local, întocmește procesul – verbal de ședință în termenul prevăzut de lege; procesul verbal în faza finală este prezentat Secretarului Municipiului Pașcani și președintelui de ședință, în vederea semnării;

7. Întocmește lista de prezență a consilierilor locali la ședințele consiliului local, pe care o pune la dispoziția Secretarului municipiului Pașcani și președintelui de ședință;

8. Redactează hotărârile adoptate în ședințe de către Consiliul Local, ținând cont de amendamentele/ propunerile solicitate și promovate de Consiliul Local și le înaintează spre semnare președintelui de ședință și spre contrasemnare Secretarului Municipiului Pașcani;

9. Înregistrează hotărârile adoptate de Consiliul Local al Municipiului Pașcani în ordine cronologică, în Registrul special de evidență a Hotărârilor Consiliului Local;

10. Înregistrează rapoartele cu obiecții privind legalitatea unor hotărâri adoptate de Consiliul Local, întocmite de Secretarul Municipiului Pașcani, în Registrul cu obiecții privind legalitatea hotărârilor adoptate de Consiliul Local, întocmit conform art. 48 alin. (3) din Legea nr. 215/2001;

11. Întocmește mapa cu hotărârile Consiliului Local adoptate și le înaintează în termen Primarului Municipiului Pașcani;

12. Pregătește documentația aferentă ședințelor Consiliului Local (procesul-verbal de ședință și hotărârile adoptate de Consiliul Local) și o comunică de îndată sau în maxim 10 zile lucrătoare către Instituția Prefectului județul Iași. După înaintarea materialelor către Instituția Prefectului județul Iași, comunică hotărârile adoptate de Consiliul Local către direcțiile/ serviciile/ birourile/ compartimentele/ instituțiile unde au fost direcționate;

13. Arhivează dosarele cuprinzând procesul – verbal de ședință și documentele dezbătute în cadrul ședinței, întocmind câte un dosar pentru fiecare ședință, care este numerotat, sigilat și ștampilat;

14. Întocmește lunar fișa de pontaj a consilierilor locali la ședințele pe comisii și în plen ale Consiliului Local și o înaintează după avizarea de către Secretarul Municipiului Pașcani, către ordonatorul principal de credite și Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate în vederea efectuării plății indemnizațiilor;

15. Coordonează activitatea de pregătire a ședințelor Consiliului Local prin direcțiile/ serviciile/ birourile și compartimentele din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Pașcani;

16. Sprijină activitatea de întocmire a proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local și de dispoziții ale Primarului specifice domeniului de activitate, precum și rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul Local;

17. Urmărește ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local, solicitând rapoarte periodice de la serviciile/ compartimentele și persoanele nominalizate prin hotărâri cu atribuții de rezolvare a Hotărârilor Consiliului Local.

 

  • Referitor la respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare:

1. Răspunde de înregistrarea dispozițiilor emise de Primarul Municipiului Pașcani, în ordine cronologică, după verificarea lor, precum și comunicarea acestora în termenul legal, către Instituția Prefectului județul Iași și persoanele fizice sau juridice prevăzute în dispozițiile finale ale actului adminsitrativ, pe prioada în care persoana nominalizată prin fișa postului se află în concediu de odihnă sau în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile prevăzute în fișa postului; Într-o astfel de situație procedează la afișarea dispozițiilor cu caracter normativ pentru a fi aduse la cunoștință publică, ocazie cu care întocmește procesul – verbal de afișare și îl înregistrează în registratura generală;

2. Urmareste ducerea la indeplinire a dispozitiilor emise de Primarul municipiului, prin functionarul public imputernicit cu evidenta acestora;

 

  • Referitor respectarea prevederilor Legii 176/2010, privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

1. Are atributii in ceea ce priveste   primirea, inregistrarea, arhivarea si transmiterea catre Agentia Nationala de Integritate  a declaratiilor de avere si de interese pentru consilierii  locali,   pentru  Primarul si  Viceprimarul  municpiului Pascani; procedeaza la  publicarea acestora in termenul legal,   pe site-ul propriu;

2. Asigura corespondenta cu Agentia Nationala de Integritate;

3. Consiliaza persoanele care au obligatia de a depune declaratii de avere si interese la intocmirea declaratiilor de avere  si de interese;

4. Intocmeste dupa expirarea termenului de depunere, lista cu persoanele care nu au depus sau au depus cu intarziere declaratiile de avere si declaratiile de interese, insotite de punctele de vedere primite in termen de 10 zile lucratoare;

5. Inainteaza catre Agentia Nationala de Integritate Lista definitiva cu persoanele care nu au depus in termen sau au depus cu intarziere declaratiile de avere si declaratiile de interese, insotita de punctele de vedere primite, pana la 1 august a aceluiasi an.

ATRIBUȚII GENERALE

1. Arhiveaza Monitoarele Oficiale  si se ocupa  de inaintarea catre  compartimentele de specialitate  si serviciile publice din subordinea Consiliului Local;

2. Arhivează documentele create şi gestionate de Serviciul Administraţie Publică şi le predă CONFORM Procedurii de sistem PS 13 – ARHIVAREA DOCUMENTELOR, pe bază de proces-verbal sin inventar catre Arhiva institutiei ;

3. Participă la selecţionarea materialului arhivistic şi scoaterea din evidenţă a dosarelor ale căror termene de păstrare au expirat;

4. Respectă prevederile normelor interne şi procedurilor de lucru privitoare la postul său;

5. Primeste, inregistreaza si solutioneaza adrese specifice domeniului de activitate şi urmăreşte formularea şi expedierea răspunsurilor în termenul stabilit prin acte normative, cu respectarea dispoziţiilor legale privind păstrarea confidenţialităţii informaţiilor, datelor şi documentelor deţinute care nu sunt destinate publicului;

6. Coordoneaza si urmareste rezolvarea in termenul legal a corespondentei inregistrata in evidentele Registraturii generale a Primariei municipiului si Consiliului Local al municipiului;

7. Respecta prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificari si completari ulterioare si ale Legii nr 544/2001;

8. Stabileste impreuna cu responsabilul cu sistemul de management al calitatii in baza organigramei si a statului de functii, procesele necesare functionarii SMC integrat cu SCIM

9. Coordoneaza si raspunde de intocmirea procedurilor operationale specifice serviciului;

10. Asigură difuzarea procedurilor de sistem către angajații din structura pe care o coordonează, cu confirmare prin semnatură și se asigură de implementarea cerințelor acestora;

11. Analizeaza stadiul functionarii SMC integrat cu SCIM;

12. Urmareste implementarea si eficacitatea actiunilor corective/preventive intreprinse in cadrul SMC integrat cu SCIM;

13. Inainteaza propuneri privind nomenclatorul dosarelor aflate in gestiunea sa, cu indicativul si termenul de pastrare si le inainteaza catre Compartimentul arhiva

14. Intocmeste proiecte de hotarari ale Consiliului Local si de dispozitii ale Primarului specifice domeniului de activitate, precum si rapoarte de specialitate in domeniul de actrivitate al serviciului pentru proiectele de hotarari, in vederea promovarii lor in Consiliul Local;

15. Respecta cerintele documentelor de sistem calitate aplicate conform SR EN ISO 9001:2008;

16. Comunica RMC sau sefului ierarhic superior orice neconformitate depistata in cadrul municipiului Pascani, cu privire la sistem, produs sau proces, in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008;

17. Respecta normele de conduita specifice functionarilor publici stabilite prin lege si codul de conduita(etic) al aparatului de specialitate al Primarului municipiului;

18. Respecta normele PSI si de sanatate si securitate in munca;

19. Indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, alte acte normative, hotarari ale Consiliului Local al municipiului Pascani, dispozitii ale Primarului municipiului Pascani;

20.Indeplineste si alte atributii stabilite de secretarul si primarul unitatii administrativ-teritoriale.

 

 

Arhive lunare