Primaria Pascani

ANUNT – participare concurs

ANUNŢ CONCURS,

 

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a douã funcţii publice vacante de inspector din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani:

-funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul  Compartimentului Registrul Agricol;

-funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul  Compartimentului Registrul Agricol;

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu.

Proba scrisă se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Paşcani în data de 14.05.2019 la ora 10,00;

Interviul  se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Paşcani în maxim 5   zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a (pânã la data de 02.05.2019 inclusiv, ora 15,30).

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs : municipiul Paşcani. Judeţul Iaşi, str. Ştefan cel Mare, nr.16, telefon 0232/762300, interior 111, fax 0232/766259, adresa de e-mail: personal@primariapascani.ro.

 

Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul  Compartimentului Registrul Agricol:

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-condiţii de vechime de  minim 5 ani, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

 

Bibliografia în vederea participării la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul  Compartimentului Registrul Agricol.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

1. Constituţia României, republicată;

2. Legea nr. 188/1999- privind Statutul functionarilor publici, republicată (2), cu modificarile şi completarile ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

4. Legea nr. 215/2001privind administraţia publicã localã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

5. Legea nr. 54/10.04.2017- pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

6. Ordinul nr. 289/147/7.325/437/1.136/1.588/3/2017 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol  pentru perioada 2015-2019, cu modificãrile şi  completãrile ulterioare;

7. Ordonanţa de  Guvern nr. 28/2008 – privind registrul agricol, cu modificãrile şi  completãrile ulterioare;

8. Ordonanţa nr. 27/2002- privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificãrile şi   completãrile ulterioare;

9. Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002 –privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, cu modificãrile şi  completãrile ulterioare;

10. Legea nr.16/1996- a Arhivelor Naţionale, republicatã, cu modificãrile şi  completãrile ulterioare;

11. Legea 145/2014 – pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificãrile şi  completãrile ulterioare;

12. Ordinul nr. 1.846/2.408/2014 – privind punerea în aplicare a prevederilor 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014- pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificãrile şi  completãrile ulterioare;

13. Ordinul nr. 20/208/2015 – privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificãrile şi  completãrile ulterioare;

 

Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea functiei publice de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul  Compartimentului Registrul Agricol:

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-condiţii de vechime de  minim 1 an, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

 

Bibliografia în vederea participării la concurs pentru ocuparea functiei publice de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului Registrul Agricol.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

1. Constituţia României, republicată;

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată (2), cu modificarile şi completarile ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicatã, cu modificarile şi completarile ulterioare;

4. Legea nr.215/2001privind administratia publicã localã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

5. Legea nr. 54/10.04.2017- pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificãrile şi  completãrile ulterioare;

6. Ordinul nr. 289/147/7.325/437/1.136/1.588/3/2017 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol  pentru perioada 2015-2019, cu modificãrile şi  completãrile ulterioare;

7. Ordonanţa de  Guvern nr. 28/2008- privind registrul agricol, cu modificãrile şi  completãrile ulterioare;

8. Ordonanţa nr. 27/2002- privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificãrile şi  completãrile ulterioare;

9. Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002- privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, cu modificãrile şi  completãrile ulterioare;

10. Legea nr.16/1996- a Arhivelor Naţionale, republicatã, cu modificãrile şi  completãrile ulterioare;

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul  www.primariapascani.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111-  compartiment Management Resurse Umane.

Condiţii generale de participare la concurs pentru toate funcţiile publice :

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49  din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

 

1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 la G. nr. 611/2008, cu modificãrile şi completǎrile ulterioare, care se obţine de la secretariatul comisiei;

2. curriculum vitae, modelul comun european;

3. copia actului de identitate;

4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care sa  ateste vechimea în muncă şi, după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice. Modelul orientativ al adeverinţei este prevãzut în anexa 2D la H.G. nr.611/2008. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevãzut trebuie sã cuprindã elemente similare celor prevãzute în anexa nr.2D şi din care sã rezulte cel puţin urmãtoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupatǎ/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfãşurãrii activitãtii, vechimea în muncã acumulatã, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

6. copia adeverinţei care atestă  starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, care să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;

7. cazierul judiciar ( acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);

8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

 

Atribuţiile postului Inspector, clasa I, grad profesional principal:

1. Completează, actualizează şi ţine la zi Registrele Agricole, privind gospodăriile populaţiei, efectuând operaţiuni solicitate de către cetãţeni, pe baza prezentãrii documentelor justificative a proprietăţii terenurilor, construcţiilor, animalelor şi operaţiuni efectuate cu acordul scris al secretarului unităţii administrativ teritoriale;

2. Verifică gospodăriile populaţiei înscrise în evidenţele Registrului Agricol pentru   constatarea eventualelor diferenţe existente între datele declarate şi realitatea din teren.

3. Urmăreşte înregistrarea în evidenţele registrelor agricole a modului de utilizare suprafeţelor de teren (suprafeţele de teren agricol primite în arendă, în parte, în asociere, sub alte forme şi suprafeţele de teren agricole date în parte, în arendă, în asociere, sau sub forme).

4. Preia informatiile din evidenţa Registrului Agricol pe suport  de hârtie şi le introduce în programul electronic în vederea  creării unei baze electronice la nivelul unităţii administratv teritoriale.

5. Asigură suportul necesar în activitatea de creare a bazei de date pentru satisfacerea unor solicitari ale cetǎţenilor, sursa de date pentru elaborarea pe plan local  a unor politici în domeniul fiscal, agrar, protecţie socialã, edilitar urbanistic, sanitar, şcolar  sursa administrativã pentru sistemul  informaţional  statistic, baza de date pentru  realizarea cu ajutorul sistemelor electronice şi de calcul a verificarilor încrucişate de date  din registrul agricol şi datele  înscrise în registre specifice ţinute de alte instituţii;

6. Urmăreste realizarea corespondenţei la nivelul aceleiaşi autorităţi a administraţiei publice locale atât cu poziţia din registrul agricol pentru perioada anterioară, cât şi cu numărul din rolul nominal unic în ceea ce îl priveşte pe contribuabilul respectiv, în vederea stabilirii impozitetelor şi colectarea lor la bugetul local;

7. Întocmeşte, tehnoredactează şi eliberează certificate, adrese, adeverinţe cu informaţii din registrul agricol privind suprafeţele de teren, construcţii, efectivele de animale şi utilajele agricole înregistrate, atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice, necesare la instituţiile statului;

8. Înregistrează în registrul de evidenţă a sesizărilor pentru deschiderea procedurilor succesorale, Anexele 24  înaintate de Serviciul de Stare Civilă, rolul nominal unic de la Serviciul de taxe şi impozite locale numărul şi data confirmării primirii din registrul de evidenţă a succesiunilor de la Notarul public;

9. Completează cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale -Anexa 24- cu bunurile înregistrate în registrul agricol ce au aparţinut defuncţilor,

10. Înscrie în Registrul Agricol  menţiunile cu privire la sesizările pentru deschiderea procedurii succesorale;

11. Înregistrează în registrul special contractele de arendă şi actele adiţionale întocmite conform Legii nr. 287/17.07.2009 privind Codul Civil cu modificările si completările ulterioare;

12. Înregistrează în Registrul Agricol  suprafeţele de teren prevăzute în contractele de arendare şi în   actele adiţionale la contractele de arendare;

13. Acordă consultanţă de specialitate producătorilor agricoli prin popularizarea şi   afişarea la avizierul primăriei şi în localităţile componente a tuturor actelor normative si a materialelor de informare;

14. Verifică existenţa în teren şi în Registrul Agricol a existenţei suprafeţelor de teren, respectiv a efectivelor de animale pentru care se solicita eliberarea atestatului de producător şi a carnetului de comercializare;

15. Completează Registrul pentru evidenţă Atestatelor de producător pe suport de hârtie şi în format electronic;

16. Completează Registrul de evidenţă a Carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol pe suport de hârtie;

17. Colaborează cu toate serviciile si compartimentele din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, pentru in vederea obtinerii de date si informatii fidele.

18. Respectă prevederile normelor interne şi procedurilor de lucru privitoare la postul său.

19. Asigură arhivarea şi predarea în arhivă a copiilor documentelor emise de compartiment.

20. Întocmeste proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale Primarului specifice domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării în Consiliul Local;

21. Îndeplineste şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Paşcani, dispoziţii ale Primarului municipiului Paşcani, ale Secretarului UAT, ale şefului de Serviciu şi ale Coordonatorului de compartiment.

22. Respectă cerinţele documentelor de sistem calitate aplicate conform SR EN ISO 9001:2008.

23. Comunică RMC sau şefului ierarhic superior orice neconformitate depistată în cadrul Municipiului Pascani, cu privire la sistem, produs sau proces, în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008.

24. Obligaţiile cu privire la respectarea cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale sunt în conformitate cu Legea 319/2006, Art.22 si Art.23.

 

Atribuţiile postului de  Inspector, gradul profesional asistent:

1.Completează, actualizează şi ţine la zi Registrele Agricole, privind gospodăriile populaţiei, efectuând operaţiuni solicitate de către cetaţeni, pe baza prezentǎrii documentelor justificative a proprietăţii terenurilor, construcţiilor, animalelor şi operaţiuni efectuate cu acordul scris al secretarului unităţii administrativ teritoriale;

2.Verifică gospodăriile populaţiei înscrise în evidenţele Registrului Agricol pentru constatarea eventualelor diferenţe existente între datele declarate şi realitatea din teren.

3.Urmăreşte înregistrarea în evidenţele registrelor agricole a modului de utilizare suprafeţelor de teren (suprafeţele de teren agricol primite în arendă, în parte, în asociere, sub alte forme şi suprafeţele de teren agricole date în parte, în arendă, în asociere, sau sub forme);

4.Preia informaţiile din evidenţa Registrului Agricol pe suport  de hârtie şi le introduce în programul electronic în vederea  creării unei baze electronice la nivelul unităţii administratv teritoriale.

5.Asigură suportul necesar în activitatea de creare a bazei de date pentru satisfacerea unor solicitari ale cetăţenilor, sursa de date pentru elaborarea pe plan local  a unor politici în domeniul fiscal, agrar, protecţie socialǎ, edilitar urbanistic, sanitar, şcolar  sursa administrativă pentru sistemul  informaţional  statistic, baza de date pentru  realizarea cu ajutorul sistemelor electronice şi de calcul a verificărilor încruciate de date  din registrul agricol şi datele  înscrise în registrele specifice ţinute de alte instituţii;

6.Urmăreşte realizarea corespondenţei la nivelul aceleiaşi autorităţi a administraţiei publice locale atât cu poziţia din registrul agricol pentru perioada anterioară, cât şi cu numărul din rolul nominal unic în ceea ce îl priveşte pe contribuabilul respectiv, în vederea stabilirii impozitetelor şi colectarea lor la bugetul local.

7.Întocmeşte, tehnoredactează şi eliberează certificate, adrese, adeverinţe cu informaţii din registrul agricol privind suprafeţele de teren, construcţii, efectivele de animale şi utilajele agricole înregistrate, atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice, necesare la instituţiile statului.

8.Înregistrează în registrul de evidenţă a sesizărilor pentru deschiderea procedurilor succesorale, Anexele 24  înaintate de Serviciul de Stare Civilă, rolul nominal unic de la Serviciul de taxe şi impozite locale numărul şi data confirmării primirii din registrul de evidenţă a succesiunilor de la Notarul public;

9.Înscrie în Registrul Agricol  menţiunile cu privire la sesizările pentru deschiderea procedurii succesorale;

10.Înregistrează în registrul special contractele de arendă şi actele adiţionale întocmite conform Legii nr. 287/17.07.2009 privind Codul Civil cu modificările şi completările ulterioare;

11.Înregistrează în Registrul Agricol  suprafeţele de teren prevăzute în contractele de arendare şi în   actele adiţionale la contractele de arendare;

12.Colaborează cu toate serviciile si compartimentele din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, pentru in vederea obtinerii de date si informatii fidele.

13.Respectă prevederile normelor interne şi procedurilor de lucru privitoare la postul său.

14.Asigură arhivarea şi predarea în arhivă a copiilor documentelor emise de compartiment.

15.Întocmeste proiecte de hotărâri ale Consiliului Local şi de dispoziţii ale Primarului specifice domeniului de activitate, precum şi rapoarte de specialitate în domeniul de activitate al serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării în Consiliul Local;

16.Îndeplineste şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Paşcani, dispoziţii ale Primarului municipiului Paşcani, ale Secretarului UAT, ale şefului de Serviciu şi ale Coordonatorului de compartiment.

17.Respectă cerinţele documentelor de sistem calitate aplicate conform SR EN ISO 9001:2008.

18.Comunică RMC sau şefului ierarhic superior orice neconformitate depistată în cadrul Municipiului Pascani, cu privire la sistem, produs sau proces, în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008.

19.Obligaţiile cu privire la respectarea cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale sunt în conformitate cu Legea 319/2006, Art.22 si Art.23.

 

 

 

Arhive lunare