Primaria Pascani

ANUNT – participare concurs

ANUNŢ CONCURS,

 

Primăria Municipiului Paşcani, cu sediul în Paşcani, judeţul Iaşi, Str. Ştefan cel Mare, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuţie de muncitor calificat (şofer autocamion), treapta IV  din cadrul Serviciului Seră şi Administrare Spaţii Verzi în data de 27.03.2019 la ora 10,00proba scrisă şi  în termen de maxim 4 zile lucratoare de la data susţinerii probei scrise – interviul.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu .

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului  (până la data de 18.03.2019 inclusiv, ora 15,30).

Condiţii generale de participare la concurs :

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare :

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se organizează pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de muncitor calificat (şofer autocamion), treapta IV  din cadrul Serviciului Seră şi Administrare Spaţii Verzi.

Condiţii de participare la concurs:

– studii medii/şcoală profesională;

– permis de conducere valabil pentru categoria C;

-certificat de competenţă profesională transport marfă;

– nu se solicită vechime în muncă.

Bibliografia în vederea participării la concurs.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

 1. Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

 2. Hotărârea nr. 391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare ;

 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritatile şi institutiile publice;

 4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

 5. Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

6. Din Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificările şi completările ulterioare:

CAP. III Obligaţiile angajatorilor

SECŢIUNEA 1- Obligaţii generale ale angajatorilor

SECŢIUNEA a 4-a –Alte obligaţii ale angajatorilor – art. 12

CAP. IV Obligaţiile lucratorilor – art. 22,

7. DinG. nr. 1425/2006 –pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificările şi completările ulterioare:

CAP. V Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

CAP. VI Pericol grav şi iminent şi zone cu risc ridicat şi specific.

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul  www.primariapascani.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232/762300, interior 111-  Compartiment Management Resurse Umane.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei municipiului Paşcani şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare :

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice ;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului ;

d) carnetul de muncă, sau , după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor , în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

g) curriculum vitae;

h) dosar cu şină sau de încopciat.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

Citeste anunt

 

Arhive lunare